logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Sesje Rady Gminy Marcinowice
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


SPEŁNIANIE OBOWIĄZKU SZKOLNEGO I NAUKI PRZEZ DZIECI I MŁODZIEŻ

 

Wójt Gminy Marcinowice zwraca się z prośbą do rodziców/opiekunów prawnych młodzieży
w wieku 16-18 lat (młodzież urodzona w latach 1999-2001), która realizuje obowiązek szkolny lub obowiązek nauki o przedkładanie do Urzędu Gminy Marcinowice w terminie do dnia 31 grudnia 2016r. pisemnej informacji o formie spełniania obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki orazo zmianach w tym zakresie.

(zgodnie z załączonym drukiem lub zaświadczeniem ze szkoły)

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015r., poz.2156 z późn.zm.)

Art. 15 ustawy:

- nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia

- obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia

Art. 16 ustawy:

- na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat,

- dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko sześcioletnie, jeżeli dziecko to:

1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo

2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną

- obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej i gimnazjum, publicznych albo niepublicznych

- po ukończeniu gimnazjum obowiązek nauki spełnia się przez:

1)   uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej

2)   realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy

-obowiązek szkolny i obowiązek nauki mogą być spełniane również przez uczęszczanie odpowiednio do przedszkola lub szkoły:

1)   za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej

2)   przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce

-uczeń, który ukończył szkołę ponadgimnazjalną przed ukończeniem 18 roku życia, może również spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły wyższej

- za spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki uznaje się również udział dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami

Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych, pracodawcy oraz osoby kierujące podmiotami prowadzącymi kwalifikacyjne kursy zawodowe, są obowiązani powiadomić wójta gminy, na terenie której mieszka absolwent gimnazjum, który nie ukończył 18 lat, o przyjęciu go do szkoły albo w celu przygotowania zawodowego albo na kwalifikacyjny kurs zawodowy, w terminie 14 dni od dnia przyjęcia absolwenta, oraz informować tego wójta o zmianach w spełnianiu obowiązku nauki przez absolwenta gimnazjum, w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian.

Art. 18 ustawy:

- rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

1)   dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły

2)   zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne

3)   zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć

4)   informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum,
w obwodzie których dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego przez dziecko za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce

- rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy, na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie

Art. 19 ustawy:

dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i gimnazjów kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodach tych szkół, a gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie tej gminy, w tym odpowiednio:

- kontrolują wykonywanie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodach szkoły

- współdziałają z rodzicami w realizacji obowiązków w zakresie zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć

- prowadzą ewidencję spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki

Art. 20 ustawy:

- niespełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

- przez niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50 %: 

1) dni zajęć w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej lub placówce

2) zajęć w przypadku spełniania obowiązku nauki przez uczęszczanie na zajęcia lub w celu przygotowania zawodowego.

Załączniki do pobrania: 2016-11-03 10:06:11 - Kontrola obowązku nauki (132.77 kB)

Nazwa dokumentu: Spełnienie obowiązku szkolnego i nauki
Osoba, która wytworzyła informację: Honorata Błońska
Osoba, która odpowiada za treść: Honorata Błońska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2013-12-17 09:28:41
Data udostępnienia informacji: 2013-12-17 09:28:41
Data ostatniej aktualizacji: 2016-11-03 11:04:24

Wersja do wydruku...

corner   corner