logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus Deklaracja dostepności
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
plus Sesje Rady Gminy Marcinowice
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 28.06.2020
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
minus Raport o stanie Gminy Marcinowice
minus Raporty
minus POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
 INFORMATOR INTERESANTA
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
minus Oświata
   minus Dowóz dzieci - uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół, ośrodków w roku szkolnym 2019/2020
   minus Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
   minus Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Marcinowice w roku szkolnym 2017/2018
   minus Wniosek o postępowanie egzaminacyjne - Nauczyciel mianowany
   minus Obowiązek szkolny i nauki 2018/2019
   minus Postępowanie rekrutacyjne i uzupełniające na rok szkolny 2019/2020 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do pierwszych klas szkół podstawowych
   minus Uchwała w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Marcinowice
   minus Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. K. K. Baczyńskiego w Strzelcach
   minus Zarządzenie Wójta Gminy Marcinowice w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im.K.K.Baczyńskiego w Strzelcach
   minus Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im.K.K.Baczyńskiego w Strzelcach
plus Nieruchomości
minus Informacje
plus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Informacja dotycząca dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2019/2020

Przepisy prawne: ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148).

Zgodnie z art. 32 ust. 6 ww. ustawy obowiązkiem gminy jest:

zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 (dotyczy dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym) bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

Zgodnie z art. art. 39 ust. 4 ww. ustawy obowiązkiem gminy jest:

 1. zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 (obejmuje dzieci i młodzież niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy), bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;
 1. zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 (dotyczy dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim), a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

 
a) 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
b) 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
 

 1. zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

 

 

 

 

 

 

Dowóz dzieci i uczniów niepełnosprawnych do szkół, ośrodków i placówek oświatowych możliwy jest formie:

 1. Dowozu zorganizowanego (zbiorowego). Usługa świadczona jest przez przewoźnika wybranego w drodze przetargu/udzielenia zamówienia publicznego przeprowadzonego przez Wójta Gminy Marcinowice
 • W roku szkolnym 2019/2020 dowóz dzieci odbywa się od poniedziałku do piątku, zgodnie z planem zajęć szkolnych poszczególnych dzieci, organizacją roku szkolnego i realizowanym harmonogramem zajęć w poszczególnych szkołach za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć, dni i ferii świątecznych i dotyczy wyłącznie obowiązkowych zajęć edukacyjnych
 • Dowóz odbywa się w dokładnie określonych godzinach, uzgodnionych na początku roku szkolnego pomiędzy rodzicem/opiekunem prawnym, a przewoźnikiem na podstawie planu zajęć lekcyjnych.
 • Po zakończeniu zajęć lekcyjnych opiekun odbiera dziecko od nauczycieli w szkole i po dowiezieniu do miejsca zamieszkania przekazuje pod opiekę rodzica/opiekuna.
 • Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do zapewnienia stałego kontaktu telefonicznego z przewoźnikiem.
 • W przypadku rezygnacji z dowozu dziecka, rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym Urząd Gminy Marcinowice referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Oświaty w formie pisemnej w ciągu 3 dni od dnia rezygnacji.
 1. Dowóz indywidualny (własnym pojazdem rodzica). Rodzice, którzy indywidualnie chcą dowozić swoje dziecko do placówki oświatowej otrzymują zwrot kosztów przejazdu na zasadach określonych w stosownej umowie zawartej pomiędzy rodzicem, a Wójtem Gminy Marcinowice.
 2. Dowóz środkami komunikacji publicznej (lokalny transport zbiorowy). Rodzice chcący skorzystać z tej formy dowozu otrzymują zwrot kosztów przejazdu na zasadach określonych w stosownej umowie zawartej pomiędzy rodzicem, a Wójtem Gminy Marcinowice (zakup biletów miesięcznych/jednorazowych z uwzględnieniem ulg wynikających z ustawy z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2018r. poz. 295).

Rodzice zainteresowani powyższymi formami dowozu składają w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Marcinowice, ul. J. Tuwima 2, 58-124 Marcinowice następujące dokumenty:    

 

 • wniosek o dowóz dziecka,
 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,
 • aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka,
 • zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, potwierdzające realizację przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego/nauki w roku szkolnym 2019/2020, wydane przez dyrektora placówki
 • w przypadku dowozu dziecka prywatnym samochodem osobowym (kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu, kserokopia polisy ubezpieczeniowej OC/NW, kserokopia uprawnienia do kierowania pojazdem.)

 

Ze względu na konieczność organizacji dowozu od 02 września 2019r. powyższe dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 23 sierpnia 2019r. W przypadku złożenia dokumentów w trakcie trwania roku szkolnego 2019/2020 realizacja dowozu jest możliwa do miesiąca od daty złożenia wniosku wraz
z wymaganymi dokumentami.

Załączniki do pobrania: 2019-07-23 14:14:34 - Klauzula informacyjna (74.65 kB)
2019-07-25 09:02:39 - wniosek - dowóz dzieci niepełnosprawnych rok szkolny 2019-2020 (21.97 kB)

Ilość odwiedzin: 5048
Nazwa dokumentu: Dowóz dzieci - uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół, ośrodków w roku szkolnym 2019/2020
Osoba, która wytworzyła informację: Honorata Błońska
Osoba, która odpowiada za treść: Honorata Błońska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2018-07-31 09:32:00
Data udostępnienia informacji: 2018-07-31 09:32:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-25 09:02:46

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner