logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
A A A


Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Urząd Gminy Marcinowice informuje, że zgodnie z art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015r. Nr 2156 z późn. zm.) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia jeżeli:

1)   pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

2)   młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

 

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

1)   w przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy – do 8.081 zł;

z tym, że jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;

2)   w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

 

W/w kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

 

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

 

Do wniosku pracodawca zobowiązany jest dołączyć:

1)   kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę (kwalifikacje określone są w rozporządzeniu w sprawie praktycznej nauki zawodu)

2)   kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego

3)   kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu kończącego naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu.

 

Dofinansowanie przyznaje Wójt Gminy, w drodze decyzji administracyjnej nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Wójta Gminy Marcinowice w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonalności Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s.9)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) wprowadziło zapisy dotyczące m.in.:

- braku konieczności badania sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy tzn., że przedsiębiorca będący
w trudnej sytuacji ekonomicznej może skorzystać z pomocy de minimis,

- obowiązku weryfikacji powiązań istniejących pomiędzy przedsiębiorstwem ubiegającym się o pomoc de minimis a innymi jednostkami gospodarczymi w celu stwierdzenia, czy nie tworzą one jednego organizmu gospodarczego,

- zwiększenie pułapu pomocy de minimis dla przedsiębiorstw sektora drogowego transportu pasażerskiego do 200 tyś. EUR,

- definicji pojęcia pojedynczego przedsiębiorstwa (tzw. pojedynczy organizm gospodarczy).

Zapisy w/w rozporządzenia obowiązują od 1 lipca 2014r.

W związku z powyższym przedsiębiorca ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia, wraz z wnioskiem: wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat budżetowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, lub oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Podmioty, które w dniu złożenia wniosku o udzielenie dofinansowania nie prowadzą już działalności gospodarczej (zaprzestały jej prowadzenia w czasie szkolenia lub po jego zakończeniu) również mogą otrzymać środki na podstawie art. 70b ustawy o systemie oświaty, o ile spełniły wszystkie warunki określone w ustawie.

W tej sytuacji podmioty nie podlega przepisom ustawy o pomocy publicznej (gdyż nie jest przedsiębiorcą).

Dofinansowanie może zostać udzielone bez zastosowania ograniczeń wynikających z przepisów o pomocy de minimis, dlatego też do wniosku o dofinansowanie nie należy dołączać :

  • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
  • formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

 

Zgodnie z § 3a  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (j.t. Dz. U. z 2014r., poz.232) pracodawca zawiadamia wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, o zawarciu z młodocianym pracownikiem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stanowi załącznik
nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010r., Nr 53, poz.311 z późn.zm.).

Nazwa dokumentu: Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Osoba, która wytworzyła informację: Honorata Błońska
Osoba, która odpowiada za treść: Honorata Błońska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2013-12-17 10:58:51
Data udostępnienia informacji: 2013-12-17 10:58:51
Data ostatniej aktualizacji: 2016-01-27 11:04:33

Wersja do wydruku...

corner   corner