logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Sesje Rady Gminy Marcinowice
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

pokój nr 24/25, tel. (74) 850-34-97,    85-85-226,    85-85-227

 

 Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony druk „ Zgłoszenie pobytu stałego”

2. Do wglądu dowód osobisty lub paszport,  -  do wglądu dowód osobisty właściciela lokalu,

3. Do wglądu oryginał dokumentu potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub  podmiotu,

4. Potwierdzenia faktu pobytu osoby, której zgłoszenie dotyczy, pod wskazanym adresem, na   formularzu,     dokonuje własnoręcznym podpisem właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu,

5. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna,

   wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

Opłaty:

Nie pobiera się

Inne informacje:

1.Obywatel  polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

2.Za osobę nieposiadającą  zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność  do czynności prawnych,  obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczna opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

3.Obowiązek meldunkowy można dopełnić przez pełnomocnika , legitymującego się  pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33§2 ustawy z dnia 14 czerwca 1966r.-Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

4.Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje  z urzędu osobie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, które jest ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania.

4. W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego.

Podstawa prawna:

-Art. 28ust. 1i 2 w związku z art. 27 ustawy  z dnia 24 września 2010r.o ewidencji ludności (t.j. Dz. U.z  2015r.  poz. 388),

-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz. U. z 2011r. Nr 220 , poz. 1306 z późn. zm).

Załączniki do pobrania: 2015-02-26 13:42:52 - Zgłoszenie pobytu stałego (72.29 kB)

Ilość odwiedzin: 1457
Nazwa dokumentu: Zameldowanie na pobyt stały
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Wasilewski
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Wasilewski
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2015-02-26 13:42:13
Data udostępnienia informacji: 2015-02-26 13:42:13
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-16 10:27:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner