logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus Deklaracja dostepności
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
minus Sołtysi i sołectwa
plus Oświadczenia majątkowe
plus Sesje Rady Gminy Marcinowice
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory Samorządowe 2024
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023
minus Referendum 2023
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 28.06.2020
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
minus Raport o stanie Gminy Marcinowice
minus Raporty
minus Audyt
minus POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
minus NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Ewidencja ludności
   minus Stan ludności na dzień 31 grudnia 2022r.
   minus ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY I NA POBYT CZASOWY
   minus WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO ALBO Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO
   minus ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLIETEJ POLSKIEJ ORAZ ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLIETEJ POLSKIEJ
   minus ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY CUDZOZIEMCA
   minus WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW LUB WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH
   minus UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW
   minus ZAMELDOWANIE W TRYBIE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ LUB WYMELDOWANIE W TRYBIE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
   minus NADAWANIE NUMERU PESEL DLA OSÓB UPRAWNIONYVCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW DO POSIADANIA NUMERU PESEL
   minus Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
plus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
plus Konsultacje społeczne
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Rejestr Instytucji Kultury
minus Rejestr żłobków i klubów
minus Plan Zamówień Publicznych 2021
minus Plan Zamówień Publicznych 2022
minus Plan Zamówień Publicznych 2023
minus Kontrola zarządcza
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY  I NA  POBYT CZASOWY

 Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich  i Oświaty

parter, sala nr 1, tel. (74) 850-34-93

 Wymagane dokumenty:

 1.Wypełniony druk „ Zgłoszenie pobytu stałego”  albo „ Zgłoszenie pobytu czasowego”

 2.Do wglądu dowód osobisty lub paszport.

 3.Do wglądu oryginał dokumentu potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub  podmiotu,

4.Potwierdzenia faktu pobytu osoby, której zgłoszenie dotyczy, pod wskazanym adresem, na   formularzu,       dokonuje własnoręcznym podpisem właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu

5. Przy zameldowaniu  na pobyt stały lub czasowy w formie pisemnej na formularzu , obywatel polski przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu oraz do wglądu – dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu.

6. Przy zameldowaniu w formie dokumentu elektronicznego dołącza się do formularza dokument elektroniczny potwierdzający jego tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, a obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prany do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.

7.Formularze składane w formie dokumentu elektronicznego są opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP.

8.Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej,  albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

Opłaty:

 17zł opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy

Opłaty za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały nie pobiera się.

Inne informacje:

1.Obywatel  polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

2.Zameldowania na pobyt stały lub czasowy można dokonać w formie pisemnej, na formularzu albo w formie dokumentu elektronicznego, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru.

3.Przy zameldowaniu na pobyt czasowy należy wskazać deklarowany okres pobytu w tym miejscu.

4.Za osobę nieposiadającą  zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność  do czynności prawnych,  obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczna opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

3.Obowiązek meldunkowy można dopełnić przez pełnomocnika , legitymującego się  pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33§2 ustawy z dnia 14 czerwca 1966r.-Kodeks Postępowania Administracyjnego (t j. Dz. U. z 2023 z poz.775) po  potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

4. Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U. z 2019r., poz. 700). Formularze składane w formie dokumentu elektronicznego są opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym  albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym  ePUAP.

4.Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje  z urzędu osobie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały  które jest ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania.

5.Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie,  na jej  własny wniosek zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy, które ważne jest nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania. Za zaświadczenie na wniosek  pobiera się opłatę skarbową w wysokości  17zł,

6. W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego i czasowego.

Podstawa prawna:

-Art.  Art. 24, art. 28 ust. 1, 2, 2a, 2b w związku z art. 27 ustawy  z dnia 24 września 2010r.o ewidencji ludności (t.j. Dz. U.z  2022r.  poz. 1191), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia  2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz. U. z 2017r. , poz. 2411),  ustawa z dnia  16.11.2006r.  o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2022r. , poz.2142).

Załączniki do pobrania: 2020-05-28 14:28:06 - Zgłoszenie pobytu stałego (1.74 MB)
2020-05-28 14:28:24 - Zgłoszenie pobytu czasowego (1.73 MB)

Ilość odwiedzin: 8862
Nazwa dokumentu: ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY I NA POBYT CZASOWY
Osoba, która wytworzyła informację: Stanisława Suszko
Osoba, która odpowiada za treść: Stanisława Suszko
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Lipińska
Data wytworzenia informacji: 2015-02-26 13:43:57
Data udostępnienia informacji: 2015-02-26 13:43:57
Data ostatniej aktualizacji: 2023-10-20 09:27:59

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner