logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
A A A


WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

pokój nr 24/25, tel. (74) 850-34-97,    85-85-226,    85-85-227

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego  w formie  pisemnej , lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie  z dnia  17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Wniosek złożony w formie dokumentu elektronicznego opatrywany jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym  albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym  e-PUAP.

2. Do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami .

3. Osoba z wrodzonymi  lub nabytymi wadami wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ja w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnospranpości osoby, która ukończyła 16 lat życia z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu  wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych ( dz. U. z 2016r. , poz. 2046 i 1948 oraz z 2017r. poz. 777 i 935 ).

4. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie  o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiającą osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub otwartymi ustami.

5. Do wniosku składanego w formie elektronicznej załącza się odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia albo dokument elektroniczny opatrzony przez wystawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP zawierający orzeczenie lub zaświadczenie. Wniosek wraz z załącznikami opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP.

6. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

7.Do wniosku składanego w postaci  elektronicznej załącz się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492x633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadającej fotografii o wymiarach 35x 45 mm, spełniająca wymogi  w punkcie 2 i 6

8. Fotografia dołączana do wniosku składanego w postaci papierowej powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek,

9. Do wglądu dowód osobisty lub ważny   paszport tej osoby, a w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie, na podstawie posiadanego dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,

Tryb odwoławczy:

Odmawia się wydania dowodu osobistego, w przypadku gdy fotografia załączona do wniosku nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 29, lub wnioskodawca składa wniosek o wydanie dowodu osobistego z naruszeniem innych przepisów niniejszej ustawy. Odmowa wydania dowodu osobistego następuje w drodze decyzji administracyjnej, która posiada rygor natychmiastowej wykonalności. Od decyzji przysługuje  odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu za pośrednictwem Wójta Gminy Marcinowice w terminie  14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Opłaty:

Nie pobiera się

Inne informacje:

 

1. Złożenie wniosku w postaci papierowej odbywa się w drodze złożenia w siedzibie organu  dowolnej gminy wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez wnioskodawcę formularza. Odbiór dowodu osobistego następuje w siedzibie organu, w którym  wniosek został  złożony .

2. W przypadku, gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, organ gminy może , w celu wyjaśnienia  niezgodności żądać od wnioskodawcy skróconego  odpisu polskiego aktu urodzenia albo skróconego odpisu polskiego aktu małżeństwa lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.

3. Wydanie dowodu następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

4. Wniosek osobisty składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności  prawnych.

5. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej  ograniczona zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, wniosek składa rodzic, opiekun prawny, kurator.

6. Osoba obowiązana do posiadania dowodu  osobistego , posiadająca pełną zdolność do czynności  prawnych  może złożyć wniosek, nie wcześniej niż 30 dni przed  datą 18 urodzin.

7. O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą, wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba, że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.

7. Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej  zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku, wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

8. Dowód  osobisty wydany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic, albo opiekun prawny.

9. Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku: upływu terminu ważności dowodu osobistego, zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego, zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikacje jego posiadacza, utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza.

 

Podstawa prawna: art. 24, 25, 26,27,29,30,46  ustawy   z dnia  6 sierpnia 2010r.  o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z  2017r.  poz. 1464 ) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie  wzoru dowodu osobistego oraz sposobu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu ( Dz. U. z 2015r. , poz. 212 i  z 2017r. , poz. 1626  ).

Ilość odwiedzin: 2140
Nazwa dokumentu: Wydawanie dowodów osobistych
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Wasilewski
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Wasilewski
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2015-02-26 13:48:38
Data udostępnienia informacji: 2015-02-26 13:48:38
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-13 12:14:58

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner