logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus Deklaracja dostepności
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
minus Sołtysi i sołectwa
plus Oświadczenia majątkowe
plus Sesje Rady Gminy Marcinowice
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023
minus Referendum 2023
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 28.06.2020
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
minus Raport o stanie Gminy Marcinowice
minus Raporty
minus Audyt
minus POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
minus NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
 INFORMATOR INTERESANTA
plus Ewidencja ludności
minus Dowody osobiste
   minus Wydawanie dowodów osobistych
   minus Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
   minus Wydawanie zaświadczeń z rejestru dowodów osobistych
   minus Udostępnianie danych z rejestru dowodów osobistych
   minus Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
   minus ZGŁOSZENIE ZWIESZENIA CERTYFIKATÓW W DOWODZIE OSOBISTYM
   minus Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
plus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
plus Konsultacje społeczne
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Rejestr Instytucji Kultury
minus Rejestr żłobków i klubów
minus Plan Zamówień Publicznych 2021
minus Plan Zamówień Publicznych 2022
minus Plan Zamówień Publicznych 2023
minus Kontrola zarządcza
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH

Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Oświaty

parter, sala nr 1, tel. (74) 850-34-93,   

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego  w formie  pisemnej będzie można złożyć do organu dowolnej gminy. Osobom, które ukończyły 12 lat wydawane są e-dowody z odciskami palców, dlatego ich obecność jest wymagana w chwili złożenia wniosku  jak i przy odbiorze.

WAŻNE! Od 7 listopada 2021 roku po wprowadzeniu nowych dokumentów wnioski  o dowód osobisty online będzie można składać wyłącznie w przypadku dokumentu dla dzieci do 12  roku życia. Od nich odciski palców nie będą pobierane.

2. Do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2- 4 ustawy.

Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Opłaty:

Nie pobiera się

Inne informacje:

1. Złożenie wniosku w postaci papierowej odbywa się w drodze złożenia w siedzibie organu  dowolnej gminy wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez wnioskodawcę formularza. Odbiór dowodu osobistego następuje w siedzibie organu, w którym  wniosek został  złożony .

2. W przypadku, gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, organ gminy może , w celu wyjaśnienia  niezgodności żądać od wnioskodawcy skróconego  odpisu polskiego aktu urodzenia albo skróconego odpisu polskiego aktu małżeństwa lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.

3. Wydanie dowodu następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

4. Wniosek osobisty składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności  prawnych.

5. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej  ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, wniosek składa rodzic, opiekun prawny, kurator.

6. Osoba obowiązana do posiadania dowodu  osobistego, posiadająca pełną zdolność do czynności  prawnych  może złożyć wniosek, nie wcześniej niż 30 dni przed  datą 18 urodzin.

7. O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą, wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba  że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.

8. W przypadku, gdy wnioskodawca złożył wniosek o wydanie dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego i nie może osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się  pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego,  wnioskodawca powiadamia o tym organ gminy, który zapewnia odbiór dowodu osobistego w miejscu pobytu wnioskodawcy, o ile miejsce pobytu tej osoby położone jest na terenie gminy, do której złożono wniosek.

9. W przypadkach  wymienionych w pkt  8 i pkt 9 -  odbiór dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się  pełnomocnictwem szczególnym, natomiast   ustalenie kodów PIN do e-dowodu  i odbioru kodu PUK wymaga osobistej obecności posiadacza dowodu osobistego.

10. Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej  zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku, wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

11. Dowód  osobisty wydany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic, albo opiekun prawny. Dowód osobisty wydany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych,  odbiera osoba ubiegająca się o wydanie  dowodu osobistego, rodzic albo kurator. Dowód osobisty może  zostać odebrany przez rodzica niebędącego wnioskodawcą.

12. Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku: upływu terminu ważności dowodu osobistego, zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego, zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikacje jego posiadacza, utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza, unieważnienia certyfikatów, żądania wymiany dowodu osobistego : a) na dowód osobisty z warstw a elektroniczną, b) w którego warstwie elektronicznej nie ma zamieszczonego certyfikatu podpisu osobistego lub certyfikatu identyfikacji i uwierzy, c) uniemożliwiającego identyfikację i uwierzytelnienie lub złożenie podpisu osobistego, ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego posiadacza dowodu osobistego, w którego warstwie elektronicznej został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego, przekazania do organu gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.

13. Kurator osoby lub opiekun prawny powiadamia organ dowolnej gminy o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym posiadacza dowodu osobistego, w  którego e-dowodzie został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego, unieważnienie   e-dowodu następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia sądu.

 

Podstawa prawna                                      

  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2021 r. poz. 816)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2021 r. poz. 1865)
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz.U. z 2019 r. poz. 400)

Załączniki do pobrania: 2021-11-10 07:19:02 - wniosek_o_wydanie_dowodu_osobistego (433.86 kB)

Ilość odwiedzin: 13379
Nazwa dokumentu: Wydawanie dowodów osobistych
Podmiot udostępniający: Emilia Lipińska
Osoba, która wytworzyła informację: Emilia Lipińska
Osoba, która odpowiada za treść: Emilia Lipińska
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Lipińska
Data wytworzenia informacji: 2015-02-26 13:48:38
Data udostępnienia informacji: 2015-02-26 13:48:38
Data ostatniej aktualizacji: 2023-04-26 12:02:00

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner