logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
plus Sesje Rady Gminy Marcinowice
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
minus Dowody osobiste
   minus Wydawanie dowodów osobistych
   minus Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
   minus Wydawanie zaświadczeń z rejestru dowodów osobistych
   minus Udostępnianie danych z rejestru dowodów osobistych
   minus Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

pokój nr 24/25, tel. (74) 850-34-97,    85-85-226,    85-85-227

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego  w formie  pisemnej , lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie  z dnia  17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Wniosek złożony w formie dokumentu elektronicznego opatrywany jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym  albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym  e-PUAP.

2. Do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami .

3. Osoba z wrodzonymi  lub nabytymi wadami wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ja w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnospranpości osoby, która ukończyła 16 lat życia z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu  wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu niepełnosprawnych ( dz. U. z 2016r. , poz. 2046 i 1948 oraz z 2017r. poz. 777 i 935 ).

4. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie  o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiającą osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub otwartymi ustami.

5. Do wniosku składanego w formie elektronicznej załącza się odwzorowanie cyfrowe orzeczenia lub zaświadczenia albo dokument elektroniczny opatrzony przez wystawcę kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP zawierający orzeczenie lub zaświadczenie. Wniosek wraz z załącznikami opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP.

6. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

7.Do wniosku składanego w postaci  elektronicznej załącz się plik zawierający fotografię o rozdzielczości co najmniej 492x633 piksele i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadającej fotografii o wymiarach 35x 45 mm, spełniająca wymogi  w punkcie 2 i 6

8. Fotografia dołączana do wniosku składanego w postaci papierowej powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek,

9. Do wglądu dowód osobisty lub ważny   paszport tej osoby, a w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie, na podstawie posiadanego dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość,

Tryb odwoławczy:

Odmawia się wydania dowodu osobistego, w przypadku gdy fotografia załączona do wniosku nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 29, lub wnioskodawca składa wniosek o wydanie dowodu osobistego z naruszeniem innych przepisów niniejszej ustawy. Odmowa wydania dowodu osobistego następuje w drodze decyzji administracyjnej, która posiada rygor natychmiastowej wykonalności. Od decyzji przysługuje  odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu za pośrednictwem Wójta Gminy Marcinowice w terminie  14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

Opłaty:

Nie pobiera się

Inne informacje:

 

1. Złożenie wniosku w postaci papierowej odbywa się w drodze złożenia w siedzibie organu  dowolnej gminy wypełnionego i podpisanego własnoręcznie przez wnioskodawcę formularza. Odbiór dowodu osobistego następuje w siedzibie organu, w którym  wniosek został  złożony .

2. W przypadku, gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, organ gminy może , w celu wyjaśnienia  niezgodności żądać od wnioskodawcy skróconego  odpisu polskiego aktu urodzenia albo skróconego odpisu polskiego aktu małżeństwa lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych, oraz dokumentu poświadczającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.

3. Wydanie dowodu następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.

4. Wniosek osobisty składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności  prawnych.

5. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej  ograniczona zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, wniosek składa rodzic, opiekun prawny, kurator.

6. Osoba obowiązana do posiadania dowodu  osobistego , posiadająca pełną zdolność do czynności  prawnych  może złożyć wniosek, nie wcześniej niż 30 dni przed  datą 18 urodzin.

7. O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą, wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba, że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.

7. Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej  zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku, wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

8. Dowód  osobisty wydany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic, albo opiekun prawny.

9. Wydanie nowego dowodu osobistego następuje w przypadku: upływu terminu ważności dowodu osobistego, zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego, zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikacje jego posiadacza, utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza.

 

Podstawa prawna: art. 24, 25, 26,27,29,30,46  ustawy   z dnia  6 sierpnia 2010r.  o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z  2017r.  poz. 1464 ) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie  wzoru dowodu osobistego oraz sposobu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu ( Dz. U. z 2015r. , poz. 212 i  z 2017r. , poz. 1626  ).

Ilość odwiedzin: 2141
Nazwa dokumentu: Wydawanie dowodów osobistych
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Wasilewski
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Wasilewski
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2015-02-26 13:48:38
Data udostępnienia informacji: 2015-02-26 13:48:38
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-13 12:14:58

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner