logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Sesje Rady Gminy Marcinowice
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
minus Dowody osobiste
   minus Wydawanie dowodów osobistych
   minus Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
   minus Wydawanie zaświadczeń z rejestru dowodów osobistych
   minus Udostępnianie danych z rejestru dowodów osobistych
   minus Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
   minus ZGŁOSZENIE ZWIESZENIA CERTYFIKATÓW W DOWODZIE OSOBISTYM
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO

Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Oświaty

pokój nr 24/25, tel. (74) 850-34-97,    85-85-226,    85-85-227

Wymagane dokumenty:

1.Wypełniony formularz  „Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego”

Opłaty:

Nie pobiera się

Inne informacje:

1. Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza  niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a  posiadacz dowodu osobistego przebywający poza  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - dowolnej placówce  konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w placówce  konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej można również  dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.

2. Zgłoszenia można dokonać w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w organie gminy, który wydał dowód osobisty.

3.Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego za pomocą usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, po uwierzytelnieniu  w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne może dokonać posiadacz własnego dowodu osobistego.  Usługa  ta dostępna jest  na stronach:  www.obywatel.gov.pl i   www.epuap.gov.pl. Aby skorzystać z tej usługi posiadacz dowodu osobistego musi się do niej zalogować za pomocą profilu zaufanego lub innego środka identyfikacji dostępnego w Węźle Krajowym. Cały proces dzieje się  poza urzędem, bez  udziału urzędnika. Zgłoszenie utraty dowodu osobistego lub uszkodzenia dowodu osobistego powoduje automatyczne unieważnienie  dowodu osobistego, w tym e-dowodu. W przypadku  zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego, w tym e-dowodu, posiadacz musi dostarczyć uszkodzony dowód osobisty do  urzędu, który go wystawił. Dodatkowo obywatel będzie miał możliwość zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, w imieniu dziecka lub podopiecznego, przy użyciu dedykowanej usługi elektronicznej. W przypadku zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego za pomocą dedykowanej usługi elektronicznej, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest generowane automatycznie przez usługę elektroniczną.

4. Zgłoszenie elektroniczne o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego, składane w imieniu dziecka lub podopiecznego musi zostać zaadresowane do wystawcy dowodu. Takie zgłoszenie  rozpatrzone zostanie przez urzędnika w godzinach pracy urzędu, a w przypadku pozytywnej weryfikacji, dowód zostanie unieważniony z datą przesłania zgłoszenia.  W przypadku zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego za pomocą dedykowanej usługi elektronicznej, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest generowane automatycznie przez usługę elektroniczną.

5. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub  posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.

6.Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się  pełnomocnictwem szczególnym do dokonania zgłoszenia.

7. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia w organie gminy lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

8. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał  zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu  elektronicznego, oraz posiadaczowi dowodu osobistego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał tego zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.

9. Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne  do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej niż przez 2 miesiące.

10. W przypadku zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego za pomocą usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest generowane automatycznie przez usługę elektroniczną, za pomocą której zgłoszono utratę  lub uszkodzenie dowodu osobistego.

11. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest wydawane nieodpłatnie.

12. Zgłoszenie Policji kradzieży dowodu osobistego, będzie skutkowało unieważnienie dowodu osobistego w Rejestrze Dowodów Osobistych.

13. Do zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego załącza się uszkodzony dowód osobisty, a jeżeli zgłoszenie nastąpiło  w postaci elektronicznej lub usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji dokument ten przekazuje się pocztą lub osobiście.

 

Podstawa prawna: Art. 47 i  art. 48 ustawy   z dnia  6 sierpnia 2010r.  o dowodach osobistych(t.j. Dz. U. z  2017r.  Poz. 1464 , z 2019r., poz. 60) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie  wzoru dowodu osobistego oraz sposobu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu ( Dz. U. z 2015r. , poz. 212 i  z 2017r. , poz. 1626  , z 2019r. poz, 224).

 

Ilość odwiedzin: 1654
Nazwa dokumentu: Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
Osoba, która wytworzyła informację: Stanisława Suszko
Osoba, która odpowiada za treść: Stanisława Suszko
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2015-02-26 13:49:30
Data udostępnienia informacji: 2015-02-26 13:49:30
Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-05 10:49:12

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner