logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
A A A


ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

 pokój nr 24/25, tel. (74) 850-34-97,    85-85-226,    85-85-227

Wymagane dokumenty:

1.Wypełniony formularz  „Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego”

Opłaty:

Nie pobiera się

Inne informacje:

1. Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza  niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a  posiadacz dowodu osobistego przebywający poza  terytorium Rzeczypospolitej Polskie j- dowolnej placówce  konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w placówce  konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej można również  dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.

2. Zgłoszenia można dokonać w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w organie gminy, który wydał dowód osobisty. Zgłoszenie złożone w formie dokumentu elektronicznego opatrywane jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym  albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym  ePUAP

3. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego nieposiadajacego zdolności do czynności prawnych lub  posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.

4. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia w organie gminy, wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

5. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał  zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu  elektronicznego, oraz posiadaczowi dowodu osobistego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał tego zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.

6. Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne  do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej niż przez 2 miesiące.

7. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest wydawane nieodpłatnie.

Podstawa prawna: Art. 47 i  art. 48 ustawy   z dnia  6 sierpnia 2010r.  o dowodach osobistych(t.j. Dz. U. z  2017r.  poz. 1464 ) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie  wzoru dowodu osobistego oraz sposobu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu ( Dz. U. z 2015r. , poz. 212 i  z 2017r. , poz. 1626  ).

Ilość odwiedzin: 1423
Nazwa dokumentu: Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
Osoba, która wytworzyła informację: Stanisława Suszko
Osoba, która odpowiada za treść: Stanisława Suszko
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2015-02-26 13:49:30
Data udostępnienia informacji: 2015-02-26 13:49:30
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-13 12:15:53

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner