logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus Deklaracja dostepności
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
minus Sołtysi i sołectwa
plus Oświadczenia majątkowe
plus Sesje Rady Gminy Marcinowice
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory Samorządowe 2024
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023
minus Referendum 2023
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 28.06.2020
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
minus Raport o stanie Gminy Marcinowice
minus Raporty
minus Audyt
minus POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
minus NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
 INFORMATOR INTERESANTA
plus Ewidencja ludności
minus Dowody osobiste
   minus Wydawanie dowodów osobistych
   minus Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
   minus Wydawanie zaświadczeń z rejestru dowodów osobistych
   minus Udostępnianie danych z rejestru dowodów osobistych
   minus Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
   minus ZGŁOSZENIE ZWIESZENIA CERTYFIKATÓW W DOWODZIE OSOBISTYM
   minus Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
plus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
plus Konsultacje społeczne
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Rejestr Instytucji Kultury
minus Rejestr żłobków i klubów
minus Plan Zamówień Publicznych 2021
minus Plan Zamówień Publicznych 2022
minus Plan Zamówień Publicznych 2023
minus Kontrola zarządcza
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


 ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO                                    

Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Oświaty

   pokój nr 24/25, tel. (74) 850-34-97, 85-85-226, 85-85-227

Wymagane dokumenty:

1.Wypełniony formularz  „Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego”

Opłaty:  Nie pobiera się

Inne informacje:

 

1. Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a  posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dowolnemu konsulowi.

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w placówce  konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej można również  dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.

2.Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub  posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.

3.Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania zgłoszenia.

4.Zgłoszenia można również dokonać w formie dokumentu elektronicznego przez  e-PUAP, albo za pomocą usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

5.Osoba, która utraciła dowód osobisty jest zobowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy urząd gminy lub konsula. Zawiadomienie składa się w formie pisemnej. Konsul wydaje zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego i niezwłocznie zawiadamia wystawcę dokumentu w celu jego unieważnienia.

6. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia w organie gminy, wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.

7. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał  zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w formie dokumentu  elektronicznego, oraz posiadaczowi dowodu osobistego przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonał tego zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie.

8. Zaświadczenie o utracie dowodu osobistego lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne  do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej niż przez 2 miesiące.

9. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest wydawane nieodpłatnie.

10. Posiadacz dowodu osobistego zgłoszonego, jako utracony, w przypadku jego odnalezienia jest obowiązany niezwłocznie przekazać go organowi dowolnej gminy lub konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawa prawna: Art. 47 i  art. 48 ustawy  z dnia  6 sierpnia 2010r.  o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z  2019r., poz. 653 z późn.zm.) oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020r. w sprawie  wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020r. , poz. 31).

Ilość odwiedzin: 10524
Nazwa dokumentu: Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
Osoba, która wytworzyła informację: Stanisława Suszko
Osoba, która odpowiada za treść: Stanisława Suszko
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Lipińska
Data wytworzenia informacji: 2015-02-26 13:49:30
Data udostępnienia informacji: 2015-02-26 13:49:30
Data ostatniej aktualizacji: 2020-01-31 10:52:58

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner