logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus Deklaracja dostepności
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
minus Sołtysi i sołectwa
plus Oświadczenia majątkowe
plus Sesje Rady Gminy Marcinowice
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory Samorządowe 2024
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023
minus Referendum 2023
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 28.06.2020
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
minus Raport o stanie Gminy Marcinowice
minus Raporty
minus Audyt
minus POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
minus NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Ewidencja ludności
   minus Stan ludności na dzień 31 grudnia 2022r.
   minus ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY I NA POBYT CZASOWY
   minus WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO ALBO Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO
   minus ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLIETEJ POLSKIEJ ORAZ ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLIETEJ POLSKIEJ
   minus ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY CUDZOZIEMCA
   minus WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW LUB WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH
   minus UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW
   minus ZAMELDOWANIE W TRYBIE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ LUB WYMELDOWANIE W TRYBIE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
   minus NADAWANIE NUMERU PESEL DLA OSÓB UPRAWNIONYVCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW DO POSIADANIA NUMERU PESEL
   minus Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
plus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
plus Konsultacje społeczne
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Rejestr Instytucji Kultury
minus Rejestr żłobków i klubów
minus Plan Zamówień Publicznych 2021
minus Plan Zamówień Publicznych 2022
minus Plan Zamówień Publicznych 2023
minus Kontrola zarządcza
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY CUDZOZIEMCA

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

pokój nr 1, tel. (74) 850-34-93

Wymagane dokumenty:

1.  Wypełniony druk „ Zgłoszenie pobytu czasowego”

2.  Do wglądu:

-  paszport,

-  dowód osobisty właściciela lokalu,

-  oryginał dokumentu potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub  podmiotu,

-  potwierdzenia faktu pobytu osoby, której zgłoszenie dotyczy, pod wskazanym adresem, na   formularzu,       

    dokonuje własnoręcznym podpisem właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.

Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej,  albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

- Cudzoziemiec dokonujący zameldowania na pobyt czasowy przedstawia wizę, a w przypadku, gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie  obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust.1 pkt 2 lub art.206 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach ( Dz. U.  z 2016r. poz. 1990,1948, 2066 oraz z 2017r. , poz. 60) lub na  podstawie umieszczonego w  dokumencie  podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej-  dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument „ zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze  względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.

- Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA)- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, dokonujący zameldowania na pobyt czasowy, przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo , a członek rodziny cudzoziemca ( obywatela UE ) niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA)-  strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji szwajcarskiej, dokonujący zameldowani na pobyt czasowy przedstawia ważny dokument podróży oraz ważna kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, a gdy brak takiej możliwości – przedstawia inny ważny dokument potwierdzający, że jest on członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej.

- Cudzoziemcy zwolnieni są z obowiązku meldunkowego, jeżeli ich pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 30  dni,

- Od wykonywania obowiązku meldunkowego zwolnieni są , pod warunkiem wzajemności, szefowie i

członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych oraz urzędów konsularnych państw obcych  ,łącznie z członkami ich rodzin pozostających z nimi we wspólnocie domowej, a także inne osoby na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych.

- Cudzoziemiec , opuszczając miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu, obowiązany jest wymeldować się.

Opłaty:

Za zaświadczenie na wniosek  pobiera się opłatę skarbową w wysokości  17zł,

 

Inne informacje:

 1. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA)- strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca .

 2. Członek rodziny cudzoziemca niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu ( EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, jest obowiązany zameldować się  w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia  przybycia do tego miejsca.

3. Cudzoziemiec niewymieniony  w punkcie 1 i 2, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ma obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej 4 dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

4. Deklarowany przez cudzoziemca niewymienionego w ust. 1 i 2 okres pobytu czasowego pod określonym adresem nie może przekroczyć okresu, w który cudzoziemiec ten może legalnie przebywać na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z dokumentem potwierdzającym jego prawo pobytu,

5. Za osobę nieposiadającą  zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność  do czynności prawnych,  obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczna opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

6. Obowiązek meldunkowy można dopełnić przez pełnomocnika , legitymującego się  pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33§2 ustawy z dnia 14 czerwca 1966r.-Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2023r. poz. 775 ) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu  oraz dokument podróży  cudzoziemca  i dokument  potwierdzający  prawo jego pobytu  na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy wydaje osobie,  na jej  własny wniosek zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy, które  ważne jest  nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania,

Podstawa prawna: -Art. 40 ,41,42,43 i następne ustawy  z dnia 24 września 2010r.o ewidencji ludności  (t.j. Dz. U.z  2022r.  poz. 1191) ,  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia  2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz. U. z 2017r. , poz. 2411),  ustawa z dnia  16.11.2006r.  o opłacie skarbowej ( t. j. Dz. U. z 2022r. , poz.2142 ).

Załączniki do pobrania: 2018-07-17 13:01:44 - Zgłoszenie pobytu czasowego - należy drukować dwustronnie (687.73 kB)

Ilość odwiedzin: 7439
Nazwa dokumentu: ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY CUDZOZIEMCA
Osoba, która wytworzyła informację: Stanisława Suszko
Osoba, która odpowiada za treść: Stanisława Suszko
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Lipińska
Data wytworzenia informacji: 2015-06-16 08:37:51
Data udostępnienia informacji: 2015-06-16 08:37:51
Data ostatniej aktualizacji: 2023-10-20 09:32:58

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner