logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus Deklaracja dostepności
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
minus Sołtysi i sołectwa
plus Oświadczenia majątkowe
plus Sesje Rady Gminy Marcinowice
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory Samorządowe 2024
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023
minus Referendum 2023
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 28.06.2020
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
minus Raport o stanie Gminy Marcinowice
minus Raporty
minus Audyt
minus POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
minus NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Ewidencja ludności
   minus Stan ludności na dzień 31 grudnia 2022r.
   minus ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY I NA POBYT CZASOWY
   minus WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO ALBO Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO
   minus ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLIETEJ POLSKIEJ ORAZ ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLIETEJ POLSKIEJ
   minus ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY CUDZOZIEMCA
   minus WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW LUB WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH
   minus UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW
   minus ZAMELDOWANIE W TRYBIE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ LUB WYMELDOWANIE W TRYBIE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
   minus NADAWANIE NUMERU PESEL DLA OSÓB UPRAWNIONYVCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW DO POSIADANIA NUMERU PESEL
   minus Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
plus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
plus Konsultacje społeczne
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Rejestr Instytucji Kultury
minus Rejestr żłobków i klubów
minus Plan Zamówień Publicznych 2021
minus Plan Zamówień Publicznych 2022
minus Plan Zamówień Publicznych 2023
minus Kontrola zarządcza
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW ORAZ REJESTRU PESEL

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

pokój nr 1, tel. (74) 850-34-93

Wymagane dokumenty:

1.„Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych  z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru  PESEL”.  Wniosek  może być złożony w formie dokumentu elektronicznego pry wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w  ustawie z dnia 17  lutego 2005r.  o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U. z 2019r. , poz. 700). Wniosek złożony w formie dokumentu elektronicznego opatrywany jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym  albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym  ePUAP.

2.Dokumenty potwierdzające interes prawny lub faktyczny w uzyskaniu danych.

Opłaty:

1. Podmiotom wymienionym w art. 46 ust. 1 ustawy realizującym  własne zadania  publiczne  na podstawie ustaw szczególnych  -  dane jednostkowe udostępnia się nieodpłatnie.

2. Podmiotom wymienionym w art. 46 ust. 2  ustawy  opłata  za udzielenie jednostkowych danych   wynosi 31 zł – płatna w kasie  Urzędu  lub na konto bankowe Urzędu Gminy : Bank Spółdzielczy Świdnica 0/Marcinowice: 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001.

Przez dane jednostkowe rozumie się informacje  dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.

W przypadku , gdy wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika, do każdego wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego złożenie w wysokości 17zł.

Inne informacje:

1. Dane  z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców  oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców , w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań, udostępnia się następującym podmiotom:

1) organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze,

2) Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Straży Marszałkowskiej, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celno-Skarbowej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa  Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Ochrony Państwa, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji  Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym ( miejskim),

3) komornikom sądowym- w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego,

4) (uchylony),

5) państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach,

6)Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi w  zakresie danych osób poszukiwanych.

  2. Dane, o których  mowa  w ust. 1  mogą być udostępnione:

1) osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny,

2) jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania  opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną  poddane  takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą,

3) innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane  dotyczą.

1. Odmowa  udostępnienia danych jednostkowych  następuje w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli nie zostały  spełnione warunki określone w art. 46 ustawy.

2. Od decyzji odmawiającej udostępnienia danych jednostkowych przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu za pośrednictwem Wójta Gminy  Marcinowie w terminie  14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

3. W przypadku  powoływania się na  interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego  jest uprawniony do żądania udostępnienia danych osobowych innej osoby lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Podmioty wymienione w art. 46 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności zwracając się o udostępnienie danych osobowych powinny wskazać przepis prawa materialnego, że realizują ustawowe  własne zadania publiczne  określone w odrębnych przepisach szczególnych i powinny wykazać, iż żądane informacje są niezbędne w indywidualnych sprawach dotyczących osób, których dane mają być udostępnione. Analiza wskazanych przepisów musi prowadzić do wniosku, iż informacje z rejestru mieszkańców mogą być udostępnione obligatoryjnie wyraźnie wskazanym podmiotom wymienionym w ust. 1 art. 46 ustawy.  Natomiast Podmioty wymienione  art. 46 ust. 2 ustawy powinny wskazać interes prawny albo uwiarygodnić interes faktyczny w otrzymaniu danych przy jednoczesnej zgodzie osoby, której dane dotyczą i po dokonaniu opłaty za udostępnienie jednostkowych danych. O istnieniu interesu prawnego możemy mówić, gdy zgłoszone żądanie oparte jest na konkretnej normie prawnej, a nie przekonanie wnioskodawcy. Przykładowe dokumenty potwierdzające interes prawny: wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby,  której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o udostępnienie danych ( np.:  kopie umów oraz wezwania do zapłaty,  wyroki sądowe ).

4. Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców wynikające  z interesu faktycznego, a dotyczące innej osoby następuje za jej zgodą.

5. W tej samej sprwie wniosek o udostępnienie danych może zostać złożony wyłącznie do jednego organu (art. 47 ust. 1a ustawy)

6. Podmiotom, które posiadają decyzję teletransmisyjną odmawia się udostępnienia danych jednostkowych w drodze postanowienia, wszczęcia postępowania (art. 47 ust. 3a ustawy)

7. Podmioty, o których mowa w art. 46 ust 1  ustawy o ewidencji ludności, które nie posiadają decyzji o wyrażeniu zgody na udostępnienie danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych, dane z rejestru pesel albo z rejestru mieszkańców udostępnia się w liczbie nie przekraczającej 300 danych jednostkowych w roku kalendarzowym (art. 48 ust. 2). Dane z rejestru PESEL podmioty uzyskiwać mogą wyłącznie samodzielnie w ramach posiadanego dostępu do rejestru PESEL w trybie teletransmisji danych.

8. W danym roku kalendarzowym podmioty będą mogły uzystać maksymalnie 300 danych jednostkowych z rejestru PESEL i 300 danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, prowadzonych zgodnie z właściwością miejscową przez dany organ gminy.

9. Aktualna lista podmiotów publicznych posiadajacych dostęp do rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych (posiadających decyzję teletransmisyjną) publikowana jest przez Ministra Cyfryzacji na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/udostepnianie-danych-z-rejestru-pesel-uwaga-zmiany.

10. W pierwszym roku obowązywania ustawy zliczanie wniosków następuje od 01.05.2019r. do 31.12.2019r., natomisat począwszy od roku 2020 okres rozliczeniowy rozpoczynać się będzie 01.01.2020r. a kończyć 31.12.2020r.

Podstawa prawna: -Art. 46 ustawy z dnia 24 września 2010r.o ewidencji ludności  (t.j. Dz. U.z  2022r.  poz. 1191) ,  Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia  14 lipca  2022r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL, oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych  (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1493), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia  2017r.w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestru mieszkańców  oraz rejestru PESEL   (Dz. U.  z 2017r. , poz.2482) .

Ilość odwiedzin: 11372
Nazwa dokumentu: UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW
Osoba, która wytworzyła informację: Emilia Lipińska
Osoba, która odpowiada za treść: Emilia Lipińska
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Lipińska
Data wytworzenia informacji: 2015-06-16 08:47:25
Data udostępnienia informacji: 2015-06-16 08:47:25
Data ostatniej aktualizacji: 2023-10-20 09:38:40

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner