logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus Deklaracja dostepności
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
plus Sesje Rady Gminy Marcinowice
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 28.06.2020
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
minus Raport o stanie Gminy Marcinowice
minus Raporty
minus Audyt
minus POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
minus NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
 INFORMATOR INTERESANTA
plus Ewidencja ludności
minus Dowody osobiste
   minus Wydawanie dowodów osobistych
   minus Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
   minus Wydawanie zaświadczeń z rejestru dowodów osobistych
   minus Udostępnianie danych z rejestru dowodów osobistych
   minus Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
   minus ZGŁOSZENIE ZWIESZENIA CERTYFIKATÓW W DOWODZIE OSOBISTYM
   minus Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
plus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
plus Konsultacje społeczne
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Rejestr Instytucji Kultury
minus Rejestr żłobków i klubów
minus Plan Zamówień Publicznych 2021
minus Kontrola zarządcza
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


INFORMATOR INTERESANTA > Dowody osobiste

Spis dokumentów:
1. Wydawanie dowodów osobistych
2. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
3. Wydawanie zaświadczeń z rejestru dowodów osobistych
4. Udostępnianie danych z rejestru dowodów osobistych
5. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
6. ZGŁOSZENIE ZWIESZENIA CERTYFIKATÓW W DOWODZIE OSOBISTYM
7. Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

WAŻNE

Zgodnie z art. 10 pkt 3 ustawy z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021r. poz.1000) wszedł w życie przepis art.5 tej ustawy, zgodnie z którym złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego będzie możliwe do dnia

26 lipca 2021r.

Wobec tego usługi składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez Internet, zarówno dla osoby dorosłej jak i dziecka lub podopiecznego, zostaną po tym terminie wyłączone.

Jednocześnie informuję, że usługa składania ponownie wniosków o wydanie dowodu osobistego przez Internet dla dziecka do 12 roku życia zostanie uruchomiona w terminie, który będzie ogłoszony w komunikacie określającym dzień wdrożenia rozwiązań technichnicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców, o którym mowa w art. 3a ustawy z dnia 8 lipca 2021r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw.

Więcej informacji można uzyskać w serwisie www.gov.pl w zakładce "Uzyskaj dowód osobisty".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 INFORMACJA

  Z dniem 4    MARCA  2019r.   wchodzi w życie ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych ustaw ( Dz. U. z 2019r.,poz. 60) wdrażająca dowód osobisty z warstwą elektroniczną (e-dowód).

                                                           Najważniejsze zmiany:

I. Co zawiera e-dowód:

E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego, potwierdza tożsamość, obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw. Jedyną nową informacją na pierwszej stronie ( awersie) e-dowodu jest numer CAN.  Jest on też zapisany w kodzie kreskowym na drugiej stronie (rewersie). CAN jest potrzebny, by skorzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu.

 II. Warstwa elektroniczna e-dowodu  zawiera:

1. Dane zamieszczone w warstwie graficznej dowodu osobistego zapisane w postaci elektronicznej

    wraz z danymi je uwierzytelniającymi, z wyjątkiem numeru CAN,

2. Certyfikat identyfikacji i uwierzytelniana wraz z danymi umożliwiającymi identyfikację

    elektroniczną i uwierzytelnienie,

3. Certyfikat podpisu osobistego wraz z danymi do składania podpisu,

4. Certyfikat potwierdzenia obecności  wraz z danymi umożliwiającymi jego użycie,

5. Przestrzeń umożliwiającą zamieszczenie kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego ,

III. Zamieszczane certyfikaty w e-dowodach:

1. Dla osoby do 13 roku życia w e-dowodzie  zamieszczony będzie :  tylko certyfikat obecności,

2.  Dla osoby od 13 roku życia do 18 roku życia w e-dowodzie zamieszczone będą: certyfikat

   obecności, certyfikat identyfikacji i uwierzytelniana i opcjonalnie certyfikat podpisu (za zgodą

   rodzica, opiekuna prawnego),

3. Dla  osoby powyżej 18 roku życia w e-dowodzie zamieszczone będą : certyfikat obecności,

   certyfikat identyfikacji i uwierzytelniana, certyfikat podpisu osobistego i przestrzeń

   umożliwiająca zamieszczenie kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego ,

4. Dla osoby osoby ubezwłasnowolnionej  całkowicie w e-dowodzie zamieszczony będzie  : tylko

    certyfikat obecności,

5. Dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej  w e-dowodzie  zamieszczone będą:  certyfikat

   obecności i  certyfikat identyfikacji i uwierzytelniana.

Ważne !  Jeżeli  osoba  chce posiadać podpis osobisty w  e-dowodzie, musi to zaznaczyć na

                  wniosku o wydanie dowodu osobistego.              

1. Certyfikat  podpisu zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która

     posiada pełna zdolność do czynności prawnych,

2. Dla osoby małoletniej, która ukończyła 13 rok życia- zgodę  na umieszczenie certyfikatu

     podpisu- zgodę musi  wyrazić rodzic, opiekun prawny lub kurator tej osoby,

3. Ważność certyfikatu podpisu  w przypadku dowodu osobistego wydanego osobie, która nie

    ukończyła 18 roku życia, datą początkową ważności certyfikatu podpisu jest data  ukończenia 18

    roku życia przez posiadacza dowodu osobistego.

4. Osoba, która nie ukończyła 18 roku życia, nie może samodzielnie wyrazić zgody na

    zamieszczenie certyfikatu podpisu osobistego w e-dowodzie.

 

5. Datą końca ważności okresu ważności certyfikatu podpisu osobistego, certyfikatu identyfikacji i

    uwierzytelniana, certyfikatu obecności  jest tożsama z datą ważności dowodu osobistego.

IV. Jeżeli osoba chce używać elektronicznych funkcji e-dowodu, przy odbiorze e-dowodu lub później w dowolnym urzędzie gminy, może ustalić kody PIN :

- do logowania – PIN 1 ( zwiera 4 cyfry) dla certyfikatu identyfikacji i uwierzytelniana,

  który potwierdza imię ( imiona) , nazwisko, obywatelstwo, numer PESEL, datę i miejsce

  urodzenia,

- do składania podpisu osobistego – PIN 2 ( zawierający 6 cyfr) dla certyfikatu podpisu osobistego,

  który potwierdza  imię ( imiona) , nazwisko, obywatelstwo, numer  PESEL,

- do użycia certyfikatu obecności wymagany  jest tylko numer CAN bez PIN, który potwierdza imię

  ( imiona), nazwisko, numer PESEL

 

              Ważne ! Kod PIN  może ustalić tylko posiadacz dowodu osobistego.

V. KOD PUK

1. Osoba otrzyma  również  kod PUK , który służy do odblokowania e-dowodu w przypadku

    zablokowania poprzez 3-krotne podanie błędnego kodu PIN.

2. Kod PUK   osoby od 13 roku życia do 18 roku życia, może wyłącznie odebrać posiadacz

    e-dowodu ( nie rodzic, nie pełnomocnik),

3.  Posiadacz e-dowodu,   kod PUK może zostawić  w urzędzie i odebrać  go w innym czasie,

4. W przypadku utraty kodu PUK, posiadacz dowodu osobistego może przywrócić możliwość

    korzystania z certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub podpisu osobistego w siedzibie

    organu dowolnej  gminy,

5. Nie wydaje się nowego dokumentu z kodem PUK.

VI. Wydanie dowodu osobistego.

1. Dla osoby do 13 roku  oraz od 13 roku życia do 18 roku życia  e-dowód może odebrać rodzic,

    który nie składał wniosku o wydanie dowodu osobistego,

   

WAŻNE!  

1.  Jeśli   osoba  posiada  nadal ważny dowód osobisty- nie musi go wymieniać,

2. Kurator osoby lub opiekun prawny powiadamia organ dowolnej gminy o

    ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym posiadacza dowodu osobistego, w

    którego e-dowodzie został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego, unieważnienie

    e-dowodu następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia sądu,

3. Trzykrotne nieprawidłowe wprowadzenie kodu PUK powoduje brak możliwości

    odblokowania kodu PIN 1 i kodu PIN 2,

4. Posiadacz dowodu osobistego, który będzie chciał korzystać z elektronicznych funkcji

    e-dowodu, będzie musiał złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego,

5. W przypadku czasowej utraty kontroli nad dowodem osobistym( posiadacz dowodu

    osobistego nie wie , gdzie jest jego dowód osobisty), posiadacz dokumentu ( rodzic,

    opiekun prawny, kurator, pełnomocnik), może zgłosić zawieszenie certyfikatów

    zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.

    Zawieszenie następuje na okres nie dłuższy niż 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia i  

    następuje z dniem zgłoszenia.

5. Zawieszenie certyfikatów w dowodzie osobistym powoduje zawieszenie ważności

    dowodu  osobistego,

6. Jeżeli w okresie 14 dni od dnia zgłoszenia zawieszenia certyfikatów,  nie nastąpi

    cofnięcie zawieszenia certyfikatów- certyfikaty i dowód osobisty podlegają

    unieważnieniu  z mocy prawa.

7. Ministerstwo wprowadzi  nowe  e-usługi związane z e-dowodem do zawieszenia

    certyfikatów oraz cofnięcia certyfikatów e-dowodu. Modyfikacji uległa usługa zgłoszenia

    uszkodzenia lub utraty dowodu osobistego, w tym e-dowodu, która zmieniła sposób

    działania. Są to tzw. usługi transakcyjne . Obsługiwane są  bezpośrednio w systemie, bez

    udziału urzędu i dotyczą  wyłącznie posiadacza dowodu osobistego. Dokładny opis

    procesu realizacji e-usług dostępny jest na platformie  www.obywatel.gov.pl

8. Posiadacz dowodu osobistego może samodzielnie zawiesić swoje certyfikaty ( e-dowód)

    lub cofnąć ich zawieszenie ( w zależności od statusu dowodu w  RDO ). W tym celu

    korzysta z e-usługi, która dostępna jest na stronach :

                                                 www.obywatel.gov.pl 

                                                     www.epuap.gov.pl

 

 Ministerstwo Cyfryzacji zapewnia wsparcie dla obywatela związane z e-dowodem:

 

                                   Infolinia dla Obywatela  22/ 25-00-115

 

 

 

Ilość odwiedzin: 6370
Nazwa dokumentu: Dowody osobiste
Osoba, która wytworzyła informację: Stanisława Suszko
Osoba, która odpowiada za treść: Stanisława Suszko
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Lipińska
Data wytworzenia informacji: 2015-06-16 08:57:09
Data udostępnienia informacji: 2015-06-16 08:57:09
Data ostatniej aktualizacji: 2021-07-26 08:55:36

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner