logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus Deklaracja dostepności
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
minus Sołtysi i sołectwa
plus Oświadczenia majątkowe
plus Sesje Rady Gminy Marcinowice
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory Samorządowe 2024
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023
minus Referendum 2023
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 28.06.2020
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
minus Raport o stanie Gminy Marcinowice
minus Raporty
minus Audyt
minus POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
minus NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
 INFORMATOR INTERESANTA
plus Ewidencja ludności
minus Dowody osobiste
   minus Wydawanie dowodów osobistych
   minus Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
   minus Wydawanie zaświadczeń z rejestru dowodów osobistych
   minus Udostępnianie danych z rejestru dowodów osobistych
   minus Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
   minus ZGŁOSZENIE ZWIESZENIA CERTYFIKATÓW W DOWODZIE OSOBISTYM
   minus Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
plus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
plus Konsultacje społeczne
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Rejestr Instytucji Kultury
minus Rejestr żłobków i klubów
minus Plan Zamówień Publicznych 2021
minus Plan Zamówień Publicznych 2022
minus Plan Zamówień Publicznych 2023
minus Kontrola zarządcza
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z REJESTRU DOWODÓW  OSOBISTYCH

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

pokój nr 24/25, tel. (74) 850-34-97,    85-85-226,    85-85-227

Wymagane dokumenty:

1.Wniosek o udostępnienie danych w trybie  jednostkowym z rejestru dowodów osobistych lub wniosek o udostępnienie  dokumentacji związanej z dowodami osobistymi.

2.Dokumenty potwierdzające interes prawny lub interes faktyczny  w uzyskaniu danych.

Opłata:  31 zł  -  za jednostkowe dane oraz 17 zł -  za udzielone  pełnomocnictwo

 a) Opłatę za udostępnienie danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym – pobiera się  31 zł za dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby,

b) Opłatę za udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi  pobiera się 31 zł za dokumentację  związaną z jednym dowodem osobistym.

1. Podmiotom  wymienionym w art. 72 ust. 2  pkt 1 ustawy realizującym zadania własne na podstawie ustaw szczególnych  - dane  w trybie jednostkowym udostępnia się nieodpłatnie,

2. Podmiotom wymienionym art. 72 ust.2 pkt 2 ustawy, dane w trybie jednostkowym udostępnia się  odpłatnie. Opłata  za udostępnienie jednostkowych danych  wynosi  31zł – płatna w kasie  Urzędu  lub na konto bankowe Urzędu  : Bank Spółdzielczy Świdnica 0/Marcinowice: 56 9531 1029 2001 0000 0101 0001.

3. Podmiotom wymienionym w art. 75 ust. 4 ustawy dokumentację związana z dowodami osobistymi udostępnia się  nieodpłatnie,

4. Podmiotom wymienionym w art. 75 ust.3 pkt 3 ustawy udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi udostępnia się odpłatnie.

Inne informacje:

1. Wniosek złożony może być  także w  formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w  ustawie z dnia 17  lutego 2005r.  o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Wniosek  złożony w formie dokumentu elektronicznego opatrywany jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym  albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym  e-PUAP.

2.W przypadku, gdy wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika, do każdego wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego złożenie w wysokości 17zł.

3.Do korzystania  z udostępnienia danych w trybie jednostkowym są uprawnione w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych:

a) podmioty, o których mowa w art. 66 ust. 3 pkt 1-11 i tak:

1)organy prokuratury,

2)organy Policji,

3)Komendant Główny Straży Granicznej,

3a) Straży Marszałkowskiej

4) Szef Służby wywiadu Wojskowego,

5) Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego

6)organy  Krajowej Administracji Skarbowej,

7)Komendant Główny żandarmerii Wojskowej,

8) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

9) Szef Agencji Wywiadu,

10) Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego,

11) Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,

b)  sądy,

2)  inne podmioty- jeżeli:      

a)  wykażą w tym interes prawny, lub

b) wykażą w tym interes faktyczny, a podmiot udostępniający dane uzyska zgodę osoby, której udostępniane dane dotyczą,

4.Do uzyskania dostępu do dokumentacji związanej z dowodami osobistymi są uprawnione:

1) podmioty, o których mowa w art. 66 ust. 3 pkt 1 – 11 ustawy,

2) sądy,

3) inne podmioty- jeżeli wykażą interes prawny.

3. Podmiotom wymienionym w art. 75 ust. 4 ustawy dokumentację związana z dowodami osobistymi udostępnia się  nieodpłatnie,

4. Podmiotom wymienionym w art. 75 ust.3 pkt 3 ustawy udostępnienie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi udostępnia się odpłatnie.

6. Odmowa  udostępnienia danych jednostkowych  następuje w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli nie zostały  spełnione warunki określone w art. 72 ustawy.

7. Od decyzji odmawiającej udostępnienia danych jednostkowych przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu za pośrednictwem Wójta Gminy  Marcinowie w terminie  14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

8. W przypadku  powoływania się na  interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego  jest uprawniony do żądania udostępnienia danych osobowych innej osoby lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Przykładowe dokumenty potwierdzające interes prawny: wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby,  której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o udostępnienie danych ( np. kopie umów, wezwań do zapłaty, faktur, wyroków sądowych).

Podstawa prawna:  art. 72 i art. 75 ustawy z dnia  6 sierpnia 2010r.o  dowodach osobistych  (t.j. Dz. U. z  2019r. Poz. 653),  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  7 października  2011r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru  Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi ( t.j.Dz. U. z 2015r., poz. 1604 ) ,Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru  Dowodów Osobistych  i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 319) .

Załączniki do pobrania: 2015-06-18 09:52:44 - Wniosek o udostępnienie danych (83.37 kB)

Ilość odwiedzin: 6890
Nazwa dokumentu: Udostępnianie danych z rejestru dowodów osobistych
Osoba, która wytworzyła informację: Stanisława Suszko
Osoba, która odpowiada za treść: Stanisława Suszko
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2015-06-16 09:01:58
Data udostępnienia informacji: 2015-06-16 09:01:58
Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-01 12:08:30

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner