logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
A A A


POKRYWANIE NALEŻNOŚCI MIESZKANIOWYCH ŻOŁNIERZOM UZNANYM

ZA POSIADAJĄCYCH NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKÓW RODZINY

ORAZ ŻOŁNIERZOM SAMOTNYM

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

pokój nr 24/25, tel. (74) 850-34-97,    85-85-226,    85-85-227

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o pokrycie :  (  wniosek dostępny w pok. Nr 24)

   a)   należności  z tytułu najmu lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie decyzji administracyjnej,

   b)   należności z tytułu zajmowania  spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu lokatorskiego,

   c) bieżące opłaty eksploatacyjne  z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu   własnościowego,

  d)  należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego na podstawie umowy  najmu, z wyjątkiem sytuacji, w których przedmiotem umowy jest część tego lokalu, a  jedna ze stron umowy jest obciążona obowiązkiem alimentacyjnym względem drugiej strony,

  e)   bieżące należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot odrębnej własności w rozumieniu przepisów o własności lokali, albo domu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności żołnierza.

2. Warunkiem korzystania z w/w uprawnień  , litera: a,  c, i e   - jest nieoddanie  lokalu mieszkalnego albo domu mieszkalnego do bezpłatnego używania albo w najem lub podnajem.

3. Warunkiem korzystania z w/w uprawnień, litera: d - jest  nieoddanie  lokalu mieszkalnego albo domu mieszkalnego do bezpłatnego używania albo w najem lub podnajem oraz  również zawarcie przez żołnierza samotnego umowy najmu z  właścicielem lokalu mieszkalnego oraz dopełnienie obowiązku zameldowania się w tym lokalu na pobyt stały.

3.Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty :

  1) zaświadczenie organu administracji budynku lub spółdzielni  budownictwa mieszkaniowego stwierdzające, że żołnierz  jest  najemcą lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej albo zajmuje spółdzielczy lokal mieszkalny, oraz określające wysokość należności mieszkaniowych z podaniem rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat,

  2) umowa najmu lokalu mieszkalnego ze wskazaniem wysokości należności mieszkaniowych oraz  oświadczenie wynajmującego, określające formę płatności należności mieszkaniowych,

 3) akt notarialny ustanawiający lokal mieszkalny albo dom mieszkalny, jako przedmiot odrębnej własności żołnierza, a także  decyzję właściwych organów o zobowiązaniach pieniężnych z tytułu jego posiadania,

4) zaświadczenie Wojskowego komendanta Uzupełnień w Kłodzku , stwierdzające odbywanie czynnej służby wojskowej.,

5)decyzja o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,

6.Oświadczenie żołnierza ,że jest osoba samotną i nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania nalezności mieszkaniowych za lokal ( dom) mieszkalny,

7. Oświadczenie żołnierza lub małżonka żołnierza, że lokal( dom) mieszkalny nie zostanie oddany w najem, podnajem lub do bezpłatnego używania.

4.Należności mieszkaniowe pokrywa się za okres  od dnia  powołania do zasadniczej służby wojskowej.

Opłaty:

Nie  pobiera się.

Inne informacje:

1.Należności  mieszkaniowych za żołnierza nie pokrywa się  od następnego dnia, po dniu, w którym:

  1) przestał być samotnym lub posiadającym na wyłącznym utrzymaniu członków  rodziny,

  2) nastąpiła zmiana tytułu prawnego żołnierza do lokalu (domu ) mieszkalnego, a w szczególności:

   - ustało prawo  najmu  lub zajmowanego lokalu ( domu) mieszkalnego,

   - wyzbył się on prawa do zajmowania lub własności lokalu ( domu) mieszkalnego,

   - wynajmu on podnajmuje) lokal (dom) mieszkalny osobom trzecim albo oddal go do bezpłatnego używania.

5. Żołnierz jest  obowiązany do zwrotu nadpłaty wynikłej z powodu niedopełnienia obowiązków, o których mowa wyżej.

6. Należności mieszkaniowe są pokrywane organom administracji budynku, spółdzielni budownictwa mieszkaniowego albo innemu organowi właściwemu do pobierania opłat- w drodze przelewu, a w przypadku cywilnoprawnej umowy najmu - przelewem lub przekazem pocztowym do wskazanego odbiorcy.

7. Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu za pośrednictwem Wójta Gminy Marcinowice w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

8. Termin załatwienia do 7 dni.

Podstawa prawna: Art. 131 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.1430 ) , Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 2015r. w sprawie  sposobu  i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin ( Dz. U. z 2015r.,poz.1503).

Ilość odwiedzin: 1313
Nazwa dokumentu: Pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierzom samotnym
Osoba, która wytworzyła informację: Stanisława Suszko
Osoba, która odpowiada za treść: Stanisława Suszko
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2015-06-16 09:09:30
Data udostępnienia informacji: 2015-06-16 09:09:30
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-13 12:20:21

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner