logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Sesje Rady Gminy Marcinowice
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


WYPRAWKKA SZKOLNA  2017/2018

Informacja w sprawie Rządowego Programu pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna”

(podstawa prawna:  rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych Dz.U.2017r.  poz. 1457, uchwała Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017r. Nr 115/2017   w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2076r. – „Wyprawka szkolna”).

  1. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych Dz.U.2017r. poz. 1457 w ramach programu „Wyprawka szkolna” w roku 2017 uczniami uprawnionymi do uzyskania pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, są:

* uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do klasy II i III szkoły podstawowej,

w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

W przypadku w/w uczniów dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych. Przez materiał edukacyjny rozumie się materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną.

  1. Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty 175 zł.
  2. Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą  rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.
  3. Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018 w terminie od 1 września do 12 września 2017r.
  4. Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
  5. Zwrotu kosztów zakupu podręczników / kosztu zakupu materiałów edukacyjnych, po przedłożeniu dowodu zakupu do wysokości wartości pomocy wskazanej powyżej dokonuje:

- w przypadku uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Strzelcach i Szkoły Podstawowej  w Marcinowicach -  dyrektor szkoły;

- w przypadku uczniów uczęszczających do Katolickiej Szkoły Podstawowej Caritas Diecezji Świdnickiej – wójt gminy.

Zwrotu dokonuje się rodzicom ucznia (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom.

  1. W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych.
  2. W przypadku złożenia oświadczenia należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko  w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2017 „Wyprawka szkolna”.
  3. W przypadku zakupów dla grupy uczniów koszt zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest zwracany rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości pomocy. Następuje to to po przedłożeniu potwierdzenia zakupu. Wystawia je podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których przygotowano podręczniki lub materiały edukacyjne.

Potwierdzenia zakupu zawiera: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę i datę zakupu, czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu.

 

  1. Realizacja zwrotu rodzicom kosztów zakupu odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych nastąpi najpóźniej do dnia 30 listopada 2017 r.

 

Więcej informacji na temat pomocy materialnej dla uczniów, w proponowanych formach dofinansowania zakupu podręczników, można uzyskać w sekretariatach szkół i na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej www.men.gov.pl.

Ilość odwiedzin: 665
Nazwa dokumentu: Wyprawka Szkolna 2017/2018
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Wasilewski
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Wasilewski
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2017-09-01 13:05:03
Data udostępnienia informacji: 2017-09-01 13:05:03
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-01 13:08:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner