logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus Deklaracja dostepności
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
minus Sołtysi i sołectwa
plus Oświadczenia majątkowe
plus Sesje Rady Gminy Marcinowice
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory Samorządowe 2024
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023
minus Referendum 2023
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 28.06.2020
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
minus Raport o stanie Gminy Marcinowice
minus Raporty
minus Audyt
minus POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
minus NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
 INFORMATOR INTERESANTA
plus Ewidencja ludności
minus Dowody osobiste
   minus Wydawanie dowodów osobistych
   minus Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
   minus Wydawanie zaświadczeń z rejestru dowodów osobistych
   minus Udostępnianie danych z rejestru dowodów osobistych
   minus Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
   minus ZGŁOSZENIE ZWIESZENIA CERTYFIKATÓW W DOWODZIE OSOBISTYM
   minus Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
plus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
plus Konsultacje społeczne
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Rejestr Instytucji Kultury
minus Rejestr żłobków i klubów
minus Plan Zamówień Publicznych 2021
minus Plan Zamówień Publicznych 2022
minus Plan Zamówień Publicznych 2023
minus Kontrola zarządcza
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


ZGŁOSZENIE ZWIESZENIA CERTYFIKATÓW W DOWODZIE OSOBISTYM

lub

ZGŁOSZENIE COFNIĘCIA ZAWIESZENIA CERTYFIKATÓW W DOWODZIE OSOBISTYM

Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Oświaty

 pokój nr 24/25, tel. (74) 850-34-97,    85-85-226,    85-85-227

Wymagane dokumenty:

1.Wypełniony formularz  „Zgłoszenia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym” 

                                                                                  lub

  Zgłoszenie cofnięcia   zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym”

Opłaty:

Nie pobiera się

Inne informacje:

1. Zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcia certyfikatów   zamieszczonych w warstwie elektronicznej  dowodu osobistego składa   się:

a) osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy, w formie pisemnej, po opatrzeniu własnym czytelnym podpisem zgłaszającego,

b) w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, do organu gminy, który wydal dowód osobisty, po  opatrzeniu  kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem  zaufanym, a w przypadku zgłoszenia przez  rodzica, opiekuna prawnego kuratora lub pełnomocnika legitymującym się pełnomocnictwem , który dokonuje zgłoszenia w imieniu posiadacza dowodu osobistego, również podpisem osobistym,

c) przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji po uwierzytelnieniu posiadacza dowodu osobistego w sposób określony w art. 20a ust.1 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Usługa  ta dostępna jest  na stronach:  www.obywatel.gov. pl  i   www.epuap.gov.pl.

2. Do zgłoszenia zawieszenia  lub cofnięcia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego dokonanego w formie dokumentu elektronicznego  dokonanego przez pełnomocnika lub opiekuna pranego lub kuratora, dołącza się sporządzone w formie dokumentu elektronicznego pełnomocnictwo szczególne do dokonania takiej czynności lub dokument pozwalający na ustalenie stosunku prawnego istniejącego między wnoszącym zgłoszenie,  a osobą, w której imieniu zgłoszenie jest wnoszone, a  razie niemożności ich uzyskania - odwzorowanie cyfrowe odpowiednio tego pełnomocnictwa lub dokumentu opatrzonego przez osobę dokonującą zgłoszenia za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego.

3.  Organ gminy, do którego zgłoszono zawieszenie lub cofnięcie zawieszenia certyfikatów w warstwie elektronicznej dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego lub osobiście w organie dowolnej gminy, ustala zgodność danych posiadacza dowodu  osobistego z danymi zawartymi w dostępnych rejestrach publicznych.

4. W przypadku zawieszenia lu cofnięcia zawieszenia certyfikatów  przy użyciu usługi elektronicznej  udostępnionej przez ministra, ustalenie zgodności danych następuje automatycznie przez porównanie danych przekazanych przez usługę elektroniczną, za pomocą której zgłoszono zawieszenie lub cofnięcie zawieszenia certyfikatów. Zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcia zawieszenia certyfikatów  przy użyciu usługi elektronicznej udostępnionej przez ministra,  powoduje  automatyczne zawieszenie lub cofnięcie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego.  Zaświadczenie potwierdzające zgłoszenie zawieszenie certyfikatów  lub zaświadczenie potwierdzające  cofnięcia certyfikatów generowane jest automatycznie przez usługę elektroniczną, za której pomocą zgłoszono zawieszenie lub cofnięcie zawieszenia.

5. Osobie dokonującej zgłoszenia, o której mowa w art. 32a ust. 1 ustawy ( rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub kuratorowi) , wydaje się zaświadczenie potwierdzające datę i godzinę dokonania tego zgłoszenia. Osobie  dokonującej zgłoszenia w formie dokumentu elektronicznego, zaświadczenie wydaje się na żądanie.

6. Certyfikaty  zamieszczone w warstwie elektronicznej dowodu osobistego podlegają zawieszeniu na okres nie dłuższy niż 14 dni licząc od dnia dokonania zgłoszenia.

7.Jeżeli w okresie 14 dni o dnia zgłoszenia zawieszenia certyfikatów w warstwie elektronicznej dowodu osobistego nie nastąpi cofnięcie zawieszenia- certyfikaty i dowód osobisty podlegają unieważnieniu z mocy prawa.

8. Zawieszenie certyfikatów w dowodzie osobistym powoduje zawieszenie ważności dowodu osobistego.

9. Podpis osobisty posiadacza dowodu osobistego złożony w okresie zawieszenia albo po unieważnieniu certyfikatu podpisu osobistego nie wykonuje skutków prawnych. Późniejsze cofnięcie zawieszenia  certyfikatu nie pływa na ważność czynności dokonane w okresie zawieszenia.

Podstawa prawna: Art.32a, 32b, 32c, 32f, 32g  ustawy  z dnia  6 sierpnia 2010r.  o dowodach osobistych (t.j. Dz. U. z  2019r. Poz. 653) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019r.   w sprawie  warstwy elektronicznej dowodu osobistego ( Dz.  U z 2019r. , poz. 400).

 

Ilość odwiedzin: 4430
Nazwa dokumentu: ZGŁOSZENIE ZWIESZENIA CERTYFIKATÓW W DOWODZIE OSOBISTYM
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Wasilewski
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Wasilewski
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2019-03-05 08:14:03
Data udostępnienia informacji: 2019-03-05 08:14:03
Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-01 12:13:00

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner