logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
minus Raport o stanie Gminy Marcinowice
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Ewidencja ludności
   minus Stan ludności na dzień 31 grudnia 2017r.
   minus ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY I NA POBYT CZASOWY
   minus WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO ALBO Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO
   minus ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLIETEJ POLSKIEJ ORAZ ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLIETEJ POLSKIEJ
   minus ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY CUDZOZIEMCA
   minus WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW LUB WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH
   minus UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW
   minus ZAMELDOWANIE W TRYBIE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ LUB WYMELDOWANIE W TRYBIE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
   minus NADAWANIE NUMERU PESEL DLA OSÓB UPRAWNIONYVCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW DO POSIADANIA NUMERU PESEL
   minus Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


INFORMATOR INTERESANTA > Ewidencja ludności

Spis dokumentów:
1. Stan ludności na dzień 31 grudnia 2017r.
2. ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY I NA POBYT CZASOWY
3. WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO ALBO Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO
4. ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLIETEJ POLSKIEJ ORAZ ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLIETEJ POLSKIEJ
5. ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY CUDZOZIEMCA
6. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW LUB WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH
7. UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW
8. ZAMELDOWANIE W TRYBIE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ LUB WYMELDOWANIE W TRYBIE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
9. NADAWANIE NUMERU PESEL DLA OSÓB UPRAWNIONYVCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW DO POSIADANIA NUMERU PESEL
10. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

     Wójt Gminy  Marcinowice informuje, że  z dniem 1  marca 2015r.  wchodzi w życie ustawa z dnia  24 września  2010r.  o ewidencji ludności  (Dz. U. z 2010r. Nr 217 poz. 1427 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych ( Dz. U. z 2010r.  Nr 167, poz. 1131 z późn. zm) oraz rozporządzenia wykonawcze do w/w ustaw.

Najważniejsze zmiany- ewidencja ludności:

1.Wprowadzono nowe   formularze meldunkowe  w języku polskim i angielskim oraz formularze zgłoszeniowe , które można przesłać w formie dokumentu elektronicznego w sprawach:  wymeldowania  z pobytu stałego i  czasowego, zgłoszenia wyjazdu za granice oraz powrotu z zagranicy,

2. Wymeldowania z miejsca pobytu stałego, lub czasowego, a także zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej można dokonać w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie  z dnia 17 lutego 2015r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Formularze składane w formie dokumentu elektronicznego są uwierzytelniane przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu lub certyfikatu podpisu osobistego, lub profilu zaufanego ePUAP.

3.O nadanie  numeru ewidencyjnego   PESEL dla noworodków  występuje Urząd Stanu Cywilnego,

4. Obowiązek meldunkowy można dokonać  przez pełnomocnika,

5. Zameldowania  na pobyt stały i czasowy   dokonuje  się  najpóźniej w 30 dniu , licząc od dnia przybycia do tego miejsca,

6. Wymeldowania z pobytu stałego i czasowego można dokonać przy zameldowaniu w nowym miejscu pobytu,

7.Obywatel polski, który wyjeżdża poza  granice Rzeczypospolitej, bez zamiaru stałego pobytu , na okres dłuższy niż  6 miesięcy , jest obowiązany zgłosić swój  wyjazd i powrót,

8. Cudzoziemcy zwolnieni są z obowiązku meldunkowego, jeżeli ich pobyt  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni.

9. Obywatele państw trzecich , których  pobyt  trwa  powyżej 14 dni, zobowiązani są do zameldowania się w miejscu pobytu czasowego  najpóźniej  4 dnia , licząc  od dnia przybycia  do tego miejsca. Deklarowany  okres pobytu czasowego pod określonym adresem nie może  przekroczyć okresu, w którym cudzoziemiec ten może legalnie przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z dokumentem potwierdzającym jego prawo pobytu.

10.Cudzoziemc będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu( EFTA)- strony umowy o Europejskim obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.                                                      

Najważniejsze zmiany – dowody osobiste:

1.Wprowadzono nowe formularze wniosku o wydanie dowodu osobistego,

2.Nowe zdjęcia  do dowodu osobistego:

do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami - o ile nie występują przesłanki, o których mowa w art. 29 ust. 2-4 ustawy.

- Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

- Fotografia dołączana do wniosku składanego w postaci papierowej powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek.

3.W nowych dowodach osobistych nie będzie  podpisu właściciela dowodu osobistego, adresu zameldowania oraz rysopisu,

4.Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła  5 roku życia, jest ważny 5 lat, a dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 lat ważny jest 10 lat,

5.Dowód wydaje się nieodpłatnie,

6.Wniosek osobisty składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej   Polskiej,

7.Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek,

8. Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub  uszkodzony, niezwłocznie zgłasza ten fakt organowi dowolnej  gminy, a osoba przebywająca poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej- w dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej,

10.Utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego zgłasza się na formularzu utraty lub uszkodzenia,

11. Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,

12. Osoba posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych, zobowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

Ilość odwiedzin: 9103
Nazwa dokumentu: Ewidencja ludności
Osoba, która wytworzyła informację: Stanisława Suszko
Osoba, która odpowiada za treść: Stanisława Suszko
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2013-02-25 11:36:00
Data udostępnienia informacji: 2013-02-25 11:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-16 08:58:31

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner