logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus Deklaracja dostepności
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
minus Sołtysi i sołectwa
plus Oświadczenia majątkowe
plus Sesje Rady Gminy Marcinowice
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory Samorządowe 2024
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023
minus Referendum 2023
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 28.06.2020
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
minus Raport o stanie Gminy Marcinowice
minus Raporty
minus Audyt
minus POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
minus NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
 INFORMATOR INTERESANTA
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
plus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
plus Konsultacje społeczne
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Rejestr Instytucji Kultury
minus Rejestr żłobków i klubów
minus Plan Zamówień Publicznych 2021
minus Plan Zamówień Publicznych 2022
minus Plan Zamówień Publicznych 2023
minus Kontrola zarządcza
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Referat Ogranizacyny i Spraw Obywatelskich i Oświaty

pokój nr 10, parter, tel.: (74) 85-85-226, 85-85-227, 850-34-94

Na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tj. Dz.U. z 2019 r.  poz. 2277 z późn. zm.) wydawane są zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

1) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal)

2) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia)

3) dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć

4) jednorazowe

 

Zezwolenia wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

1)  do 4,5% alkoholu oraz piwo

2)  powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)

3)  powyżej 18% alkoholu

 

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz wniosku, zawierający informacje dotyczące warunków ustawowych i określonych w uchwałach  Rady Gminy Marcinowice, niezbędnych dla uzyskania zezwolenia.

 

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
 2. pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
 3. decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (  tj. Dz. U. 2019 poz. 1252 z późn. zm.).

Wniosek o wydanie zezwolenia oraz załączniki do wniosku - nie podlegają opłacie.

 

Wniosek złożony bez wymaganych dokumentów ( załączników ) i nieuzupełniony w terminie 7 dni
od dnia doręczenia przedsiębiorcy wezwania, zostanie pozostawiony bez rozpoznania
- podstawa prawna: art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2018 r.  poz. 2096 z późn. zm. ).

 

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:

 1. posiadanie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy  Marcinowice.
 2. wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ustawowo określonych wysokościach i terminach.
 3. zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych.
 4. w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
 5. posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu stanowiącego punkt sprzedaży.
 6. wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu.
 7. zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.
 8. prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez Radę Gminy Marcinowice, dotyczące liczby i zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 9. przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.

 

Opłaty

Opłaty roczna dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych, na podstawie art.11

Ilość odwiedzin: 46478
Nazwa dokumentu: Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Gołębiowska
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Gołębiowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2012-07-25 10:11:00
Data udostępnienia informacji: 2012-07-25 10:11:00
Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-04 19:17:59

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner