logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Sesje Rady Gminy Marcinowice
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
minus Informacje dla rolników
   minus Dopłaty do materiału siewnego w 2016 r. - Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu
   minus informacje o konkursie Bezpieczne gospodarstwo rolne
   minus Inspekcja weterynaryjna Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świdnicy - Pracownia weterynaryjna
   minus Informacja - Inspecja Weterynaryjna
   minus Umowa ubezpieczenia NNW dla członków rodzin rolników
   minus INFORMACJA O ZAGROŻENIU WYSTĄPIENIA WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW PODTYPU H5N8
   minus Obowiązki dla hodowców drobiu związane z wejściem w życie rozporządzenia MRiRW z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptakó
   minus ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków
   minus zgłaszanie szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta
   minus Zapobieganie zatruciom pszczół
   minus Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
   minus Zagrożenie ASF
   minus e-Wniosek Plus
   minus WŁAŚCIWE STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN!
   minus Zmiany w podatku akcyzowym
   minus INFORMACJA O WYBORACH DO WALNYCH ZGROMADZEŃ IZB ROLNICZYCH
   minus UWAGA ROLNICY! ZBLIŻAJĄ SIĘ NABORY WNIOSKÓW W RAMACH DZIAŁAŃ „PREMIA DLA MŁODYCH ROLNIKÓW” ORAZ „RESTRUKTURYZACJA MAŁYCH GOSPODARSTW”
   minus UWAGA ROLNICY! PRZEDŁUŻONY TERMIN SKŁADNIA WNIOSKÓW O DOPŁATY BEZPOŚREDNIE
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
pok. nr 3 na parterze


Osoby uprawnione do zwrotu podatku akcyzowego:
Podmioty uprawnione do otrzymania zwrotu podatku akcyzowego:
osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, które są:
1) właścicielami gruntów,
2) posiadaczami samoistnymi gruntów,
3) użytkownikami wieczystymi gruntów,
4) posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
5) dzierżawcami gruntów gospodarstwa rolnego na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej została opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 52, poz. 379. Ustawa obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2006 r. Zwrot dotyczy podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 41 do
2710 19 49.

Miejsce załatwiania sprawy:
Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
pok. nr 3 na parterze

Opłaty:
Brak  

Wymagane dokumenty:
Zwrot podatku akcyzowego następuje na podstawie wniosku złożonego przez producenta rolnego do Wójta Gminy Marcinowice (wniosek można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy lub w Referacie Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej pok. nr 3 na parterze lub ze strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.minrol.gov.pl)
Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy wniosek o zwrot podatku zawiera:
1. Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta rolnego;
2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta rolnego, je/eli został nadany;
3. Numer PESEL albo numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość producenta rolnego oraz nazwę organu, który wydał dokument, w przypadku gdy producent rolny jest osoba fizyczna;
4. Oświadczenie o powierzchni użytków rolnych położonych na obszarze gminy Marcinowice
5. Pisemną zgodę pozostałych współposiadaczy, jeżeli producent rolny jest współposiadaczem gruntów gospodarstwa rolnego;
6. Numer rachunku bankowego, w przypadku gdy zwrot podatku nastąpi w formie przelewu.
Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego dołącza się następujące załączniki:
- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru
-    imienne faktury VAT – w bieżącym roku

Dodatkowe informacje:
Jakie elementy musi zawierać faktura VAT:
1. Imiona i nazwiska, nazwy lub nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy,
2. Numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy,
3. Dzień, miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako „Faktura VAT”
4. Nazwę towaru ( w tym przypadku: olej napędowy oznaczony kodem: CN 2710 19 41 do 2710 19 49.)
5. Jednostkę miary i ilości sprzedanych towarów  (w tym przypadku: litry)
6. Trermin wypłaty:
1 - 31 maja danego roku
1 – 30 listopada danego roku
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku

Załączniki do pobrania: 2013-08-07 07:59:27 - Wniosek o zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym (275.49 kB)

Ilość odwiedzin: 3273
Nazwa dokumentu: Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
Podmiot udostępniający: Tomasz Wasilewski
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Kinal
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Kinal
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2013-06-07 08:08:00
Data udostępnienia informacji: 2013-06-07 08:08:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-22 11:46:22

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner