logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
A A A


Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
pok. nr 3 na parterze


Osoby uprawnione do zwrotu podatku akcyzowego:
Podmioty uprawnione do otrzymania zwrotu podatku akcyzowego:
osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, które są:
1) właścicielami gruntów,
2) posiadaczami samoistnymi gruntów,
3) użytkownikami wieczystymi gruntów,
4) posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
5) dzierżawcami gruntów gospodarstwa rolnego na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej została opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 52, poz. 379. Ustawa obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2006 r. Zwrot dotyczy podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 41 do
2710 19 49.

Miejsce załatwiania sprawy:
Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
pok. nr 3 na parterze

Opłaty:
Brak  

Wymagane dokumenty:
Zwrot podatku akcyzowego następuje na podstawie wniosku złożonego przez producenta rolnego do Wójta Gminy Marcinowice (wniosek można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy lub w Referacie Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej pok. nr 3 na parterze lub ze strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.minrol.gov.pl)
Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy wniosek o zwrot podatku zawiera:
1. Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta rolnego;
2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta rolnego, je/eli został nadany;
3. Numer PESEL albo numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość producenta rolnego oraz nazwę organu, który wydał dokument, w przypadku gdy producent rolny jest osoba fizyczna;
4. Oświadczenie o powierzchni użytków rolnych położonych na obszarze gminy Marcinowice
5. Pisemną zgodę pozostałych współposiadaczy, jeżeli producent rolny jest współposiadaczem gruntów gospodarstwa rolnego;
6. Numer rachunku bankowego, w przypadku gdy zwrot podatku nastąpi w formie przelewu.
Do wniosku o zwrot podatku akcyzowego dołącza się następujące załączniki:
- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru
-    imienne faktury VAT – w bieżącym roku

Dodatkowe informacje:
Jakie elementy musi zawierać faktura VAT:
1. Imiona i nazwiska, nazwy lub nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy,
2. Numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy,
3. Dzień, miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako „Faktura VAT”
4. Nazwę towaru ( w tym przypadku: olej napędowy oznaczony kodem: CN 2710 19 41 do 2710 19 49.)
5. Jednostkę miary i ilości sprzedanych towarów  (w tym przypadku: litry)
6. Trermin wypłaty:
1 - 31 maja danego roku
1 – 30 listopada danego roku
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku

Załączniki do pobrania: 2013-08-07 07:59:27 - Wniosek o zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym (275.49 kB)

Ilość odwiedzin: 3069
Nazwa dokumentu: Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
Podmiot udostępniający: Tomasz Wasilewski
Osoba, która wytworzyła informację: Katarzyna Kinal
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Kinal
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2013-06-07 08:08:00
Data udostępnienia informacji: 2013-06-07 08:08:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-22 11:46:22

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner