logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
plus Sesje Rady Gminy Marcinowice
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Mapa strony:

URZĄD GMINY
   Dane podstawowe
      Ważne Instytucje
   Struktura organizacyjna
      Organizacja Urzędu
      Godziny urzędowania
   Zakres Kompetencji
      Podział terytorialny

ORGANA WŁADZY
   Władze Gminy
   Rada Gminy
      Informacja o XIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy
      Komisje Rady Gminy
         Komisja Rewizyjna
         Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych
         Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
         Komisja Budżetu, Finansów, Rozwoju Gminy i Inicjatyw Gospodarczych
         Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
      Oświadczenia Majątkowe Archiwum
   Oświadczenia majątkowe
      Władze Gminy
         za 2006 rok
         za 2007 rok
         za 2008 rok
         za 2009 rok
         Oświadczenia Majątkowe na początek kadencji 2010-2014
         za 2010 rok
         za 2012 rok
         za 2013 rok
         Oświadczenia Majątkowe na początek kadencji 2014-2018
         za 2014 rok
         za 2015 rok
         za 2016 rok
      Radni Gminy Marcinowice
         Oświadczenia Majątkowe za koniec kadencji 2002-2006
         za 2005 rok
         za 2006 rok
         za 2007 rok
         za 2008 rok
         za 2009 rok
         Oświadczenia Majątkowe na początek kadencji 2010-2014
         za 2010 rok
         za 2011 rok
         za 2012 rok
         za 2013 rok
         Oświadczenia Majątkowe na początek kadencji 2014-2018
         za 2014 rok
         za 2015 rok
         za 2016 rok
      Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
         za 2006 rok
         za 2007 rok
         za 2008 rok
         za 2009 rok
         za 2010 rok
         za 2012 rok
         za 2013 rok
         za 2014 rok
         za 2015 rok
         za 2016 rok
   Sesje Rady Gminy Marcinowice
      I Sesja Rady Gminy Marcinowice, 23 listopada 2018r.

PRAWO LOKALNE
   Wybory samorządowe 2018
   Wybory uzupełniające i referendum 2016
   Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
   Referendum 2015
      Obwieszczenie o obwodach głosowania
   WYBORY PREZYDENCKIE 2015
   Wybory Samorządowe 2014
   Wybory Parlamentarne 2011
   Wybory Samorządowe 2010
   Statut
   Strategia Rozwoju Gminy
   Budżet
      Budżet 2019
      Budżet 2018
      Budżet 2017
      Budżet 2016
      Budżet 2015
      Budżet 2014
      Budżet 2013
      Budżet 2012
      Budżet 2011
      Budżet 2010
      Budżet 2009
      Budżet 2008
      Budżet 2007
      Budżet 2006
      Budżet 2004
   Sprawozdania
      2018
      2017
      2016
      2015
      2014
      2013
      2012
      2011
      2010
      2009
      2008
      2007
   Ochrona środowiska
      Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
         "Przebudowa, rozbudowa (modernizacja istniejących silosów zbożowych wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Tworzyjanów”
         „Wydobywanie kopalin: granitu ze złoża „Pagórki Zachodnie” metodą odkrywkową, przy użyciu materiałów wybuchowych”
         budowa i eksploatacja zakładu przetwórstwa mięs w Marcinowicach
         „Zmiana granic złoża granitu „Gola Świdnicka” i poszerzenie granic eksploatacji”
         Przebudowa drogi powiatowej nr 2879D na odcinku Zebrzydów - Mysłaków
            Przebudowa drogi powiatowej nr 2879D na odcinku Zebrzydów - Mysłaków
      Wymiana Pieców
      Ogłoszenia i Obwieszczenia
      Wymiana Pieców 2018
   Gospodarka komunalna
   Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
   Zagospodarowanie przestrzenne
      BIAŁA
      CHWAŁKÓW
      SADY
      MYSŁAKÓW
      STRZELCE
      KĄTKI
      MARCINOWICE
      ZEBRZYDÓW
      WIRY
      WIRKI
      TWORZYJANÓW
      SZCZEPANÓW
      TĄPADŁA
      GOLA ŚWIDNICKA
      GRUSZÓW
      KLECIN
      STEFANOWICE
      KRASKÓW
      ŚMIAŁOWICE
      Wały powodziowe Śmiałowice
      Kopalnia Gołaszyce
      Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
   Pozostałe

INFORMATOR INTERESANTA
   Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
   Ewidencja ludności
      Stan ludności na dzień 31 grudnia 2017r.
      ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY I NA POBYT CZASOWY
      WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO ALBO Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO
      ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLIETEJ POLSKIEJ ORAZ ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLIETEJ POLSKIEJ
      ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY CUDZOZIEMCA
      WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW LUB WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH
      UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW
      ZAMELDOWANIE W TRYBIE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ LUB WYMELDOWANIE W TRYBIE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
      NADAWANIE NUMERU PESEL DLA OSÓB UPRAWNIONYVCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW DO POSIADANIA NUMERU PESEL
      Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
   Dowody osobiste
      Wydawanie dowodów osobistych
      Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
      Wydawanie zaświadczeń z rejestru dowodów osobistych
      Udostępnianie danych z rejestru dowodów osobistych
      Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
   Sprawy wojskowe
      Uznanie żołnierza lub osoby której doręczono kartę powołania do odbycia czynnej służby wojskowej za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
      Ustalenie wysokości świadczenia rekompensującego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe
      Uznanie żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkiem rodziny
      Uznanie żołnierza lub osoby, której doręczono kartę powołania do odbycia czynnej służby wojskowej za żołnierza samotnego
      Pokrywanie należności mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierzom samotnym
   Rejestr wyborców
      Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części A
      Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców w części B
      Udostępnienie do wglądu rejestru wyborców
      Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców
      Skreślenie wyborcy z rejestru wyborców (część B)
   Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
   Oświata
      Dowóz dzieci - uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół, ośrodków w roku szkolnym 2018/2019
      Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
      Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Marcinowice w roku szkolnym 2017/2018
      Wniosek o postępowanie egzaminacyjne - Nauczyciel mianowany
      Informacja o podstawowych kwotach dotacji dla szkół podstawowych w Gminie Marcinowice wraz z informacją o statystycznej liczbie uczniów
      Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - wsparcie finansowe w 2017 roku
      Podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych w Gminie Marcinowice na rok 2017 - Aktualizacja
      Wyprawka Szkolna 2017/2018
      Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji - Październik 2017
      Obowiązek szkolny i nauki 2018/2019
      Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" w 2018 roku
      Konsultacje
      Postępowanie rekrutacyjne i uzupełniające na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do pierwszych klas szkół podstawowych
      Konsultacje - udzielanie stypendiów
      Konsultacje - wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego
      Informacja o podstawowej kwocie dotacji w 2018 roku w Gminie Marcinowice
      Zarządzenie Nr 35.2018 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Marcinowicach
      Informacja o podstawowej kwocie dotacji w 2018 roku w Gminie Marcinowice - AKTUALIZACJA
      Uchwała w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Marcinowice
   Nieruchomości
      Podział nieruchomości
      Nadawanie numerów porządkowych nieruchomości
      Pozostałe wnioski
   Informacje
   Podatki
   Działalność gospodarcza
   Informacja Publiczna
   Petycje
   Informacje dla rolników
      Dopłaty do materiału siewnego w 2016 r. - Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego we Wrocławiu
      informacje o konkursie Bezpieczne gospodarstwo rolne
      Inspekcja weterynaryjna Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świdnicy - Pracownia weterynaryjna
      Informacja - Inspecja Weterynaryjna
      Umowa ubezpieczenia NNW dla członków rodzin rolników
      INFORMACJA O ZAGROŻENIU WYSTĄPIENIA WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW PODTYPU H5N8
      Obowiązki dla hodowców drobiu związane z wejściem w życie rozporządzenia MRiRW z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptakó
      ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków
      zgłaszanie szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta
      Zapobieganie zatruciom pszczół
      Zwrot podatku akcyzowego dla rolników
      Zagrożenie ASF
      e-Wniosek Plus
      WŁAŚCIWE STOSOWANIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN!
   Organizacje pozarządowe - NGO
      Konkursy
      Oferty z własnej inicjatywy organizacji
      Informacje dla NGO 2016
      Informacje dla NGO 2017
      Sprawozdania
      Konsultacje
      Informacje dla NGO 2018
   Interpretacje podatkowe
   Nieodpłatna pomoc prawna
   Klauzula Informacyjna - RODO

INNE
   Jednostki pomocnicze
   Spółki prawa handlowego
      Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
   Załatwianie spraw obywateli
   Rejestry i ewidencje
      Informacje nieudostępnione
   Redakcja Biuletynu
   Instrukcja obsługi biuletynu
      Wyszukiwarka
      Wersje do wydruku
      Rejestr zmian
      Nawigacja
   Rejestr Instytucji Kultury
      Rejestr Instytucji Kultury

Urzędy Centralne
   Spis adresów
corner   corner