logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Sesje Rady Gminy Marcinowice
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
minusOgłoszenia
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Ogłoszenia: 2018 > czerwiec > 2018-06-05
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Wójt Gminy Marcinowice

 ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 w Urzędzie Gminy Marcinowice, ul.J.Tuwima 2, 58-124 Marcinowice

 

Podinspektor w Referacie Rolnictwa i Gospodarki nieruchomościami - stanowisko ds. leśnictwa i rolnictwa

Nazwa i adres jednostki:  Urząd  Gminy Marcinowice, ul.J.Tuwima 2, 58-124 Marcinowice                   

 

1.Wymagania  niezbędne :

1)  wykształcenie z zakresu rolnictwa, leśnictwa lub ochrony środowiska: średnie lub wyższe,  

2)  prawo jazdy kat. B,

3)  posiadanie obywatelstwa polskiego,

4) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie  z pełni praw  publicznych,

5) kandydat nie może być  skazany  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) nieposzlakowana opinia.

  

2.Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

1) co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.),

2)  umiejętność obsługi komputera,

3)  dobry stan zdrowia – praca w terenie,   

4)  sumienność,  obowiązkowość,

5)  komunikatywność oraz dobra organizacja pracy.

6) znajomość regulacji prawnych ze szczególnym uwzględnieniem:

 

a) ustawy o samorządzie gminnym,

b) Kodeksu postępowania administracyjnego,

c) ustawy o ochronie przyrody,

d) Kodeksu postępowania administracyjnego,

e) ustawy Prawo łowieckie,

f) ustawy Prawo wodne,

g) ustawy o gospodarce nieruchomościami.

  

3. Zakres zadań i obowiązków wykonywanych na stanowisku:

1) prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa,

2) szacowanie strat w gospodarstwach rolnych dotkniętych klęskami żywiołowymi,

3) opiniowanie wniosków dotyczących dzierżawienia obwodów łowieckich oraz rocznych planów łowieckich,

4) szacowanie szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych,

5) prowadzenie spraw w zakresie prawa wodnego,

6) przeprowadzanie wyborów do izb rolniczych,

7) rozpatrywanie wniosków z zakresu leśnictwa, w tym sporządzanie zaświadczeń i decyzji administracyjnych;

8) udział w oględzinach i kontrolach, realizowanych w ramach zadań Referatu;

9) wykonywanie innych poleceń Kierownika Referatu, wynikających z potrzeby realizowania bieżących zadań. 

 

4. Dokumenty wymagane w ramach naboru:

1) list  motywacyjny,

2) życiorys,

3) wypełniony kwestionariusz osobowy dla  osoby ubiegającej się o zatrudnienie, wg wzoru załączonego  do ogłoszenia,

4) kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

5) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności  do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

6) oświadczenie kandydata o niekaralności  za przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z przeprowadzanym naborem  na wolne stanowisko pracy zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 Dokumenty wymienione w pkt 1-3 oraz oświadczenia wymienione w pkt 5-7 muszą być odręcznie podpisane przez kandydata

  

5.Warunki pracy na stanowisku.

1) wymiar czasu pracy –  1 etat

2) miejsce pracy – Urząd Gminy Marcinowice, ul.J.Tuwima 2, 58-124 Marcinowice , parter,  brak windy w budynku,

3) praca terenowo-administracyjno-biurowa, praca przy komputerze

  

6. Wskaźnik zatrudnienia.

wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów  o rehabilitacji  zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Kolnie,  w miesiącu marcu  2018 r.  był wyższy niż 6%.

  

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty można składać  do dnia 30 czerwca 2018r.  w Biurze Obsługi Interesanta (parter) w Urzędzie Gminy  w Marcinowicach, przy  ul. J.Tuwima 2  (osobiście lub za pośrednictwem poczty) w zamkniętych  kopertach z dopiskiem:

„Oferta pracy  na wolne  stanowisko urzędnicze – Podinspektor ds. leśnictwa i rolnictwa”

Oferty,  które wpłyną po wyżej określonym terminie  nie będą rozpatrywane.

 

8. Dodatkowe informacje

1) Informacja o kandydatach spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku  przeprowadzonego naboru zostaną  zamieszczone na stronach Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy pod adresem BIP http://www.bip.marcinowice.pl oraz  http://www.marcinowice.pl a także  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu;

2) Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni indywidualnie (telefonicznie) o terminie rozmowy kwalifikacyjnej;

3) Oferty  zawierające braki formalne - podlegają odrzuceniu i kandydat nie jest dopuszczony do dalszego postępowania w sprawie naboru;

4) Osoba wybrana do zatrudnienia  będzie zobowiązana do złożenia aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego oraz przedstawienia  oryginałów dokumentów (do wglądu) potwierdzających posiadane wykształcenie.

5)  Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do kolejnych etapów oraz niewskazanych w protokole naboru można odebrać osobiście w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia wyniku naboru. Po ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

6) Oferty kandydatów wskazanych w protokole naboru będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru. Po ww. terminie nieodebrane oferty, zostaną komisyjnie zniszczone.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Marcinowice, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie osiągnął poziomu 6%.

 

                                                                                                              Wójt Gminy Marcinowice

                                                                                                           /-/ Władysław Gołębiowski

Nazwa dokumentu: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Urbańska
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Urbańska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2018-06-05 12:16:17
Data udostępnienia informacji: 2018-06-05 12:16:17
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-05 12:18:47

Wersja do wydruku...

corner   corner