logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
plus Sesje Rady Gminy Marcinowice
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
minusPrzetargi
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2016 > listopad > 2016-11-23
„Budowa przedszkola publicznego w Marcinowicach inwestycją w edukację przedszkolną ZIT AW” w formule zaprojektuj i wybuduj wraz z nadzorem autorskim

„Budowa przedszkola publicznego w Marcinowicach inwestycją w edukację przedszkolną ZIT AW” w formule zaprojektuj i wybuduj wraz z nadzorem autorskim 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

tak


Nazwa projektu lub programu
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Osi priorytetowej 7 „Infrastruktura edukacyjna” Działanie 7.1 „Inwestycje w edukacje przedszkolną, podstawową i gimnazjalną” Poddziałanie 7.1.4 „Inwestycje w edukacje przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT AW”

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

tak

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Marcinowice, krajowy numer identyfikacyjny 89071836600000, ul. ul. Juliana Tuwima  2, 58124   Marcinowice, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 585 226, e-mail , faks 748 585 231. 
Adres strony internetowej (URL): www.bip.marcinowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak 
www.bip.marcinowice.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak 
www.bip.marcinowice.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak 
Inny sposób: 

Adres: 
Urząd Gminy Marcinowice, ul. J.Tuwima 2, 58-124 Marcinowice


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa przedszkola publicznego w Marcinowicach inwestycją w edukację przedszkolną ZIT AW” w formule zaprojektuj i wybuduj wraz z nadzorem autorskim 
Numer referencyjny: OR.271.6.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, uzyskania pozwolenia na budowę i wykonania robot budowlano-montażowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w zakresie budowy Przedszkola Gminnego 3-oddziałowego w Marcinowicach wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną. Budowa przedszkola zaplanowana jest na działce nr 16/39, obręb Marcinowice, własność Gminy Marcinowice. W ramach inwestycji należy również przewidzieć wykonanie przyłączy do obiektu (wg potrzeb) i zjazdu z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury w ul. Kruczkowskiego oraz A. Asnyka. Planuje się budowę parterowego, niepodpiwniczonego 3 – oddziałowego przedszkola dla 75 dzieci. Zaprojektowany obiekt winien zapewniać dostęp dla osób niepełnosprawnych – bez barier architektonicznych. W ramach zagospodarowania terenu: droga pożarowa (jeśli będzie taka konieczność), chodniki, plac zabaw, miejsca postojowe dla samochodów osobowych w ilości min. 10 oraz 20 miejsc zadaszonych dla rowerów, mała architektura, zieleń urządzona. Aktualnie dla dz. nr 16/39 obręb Marcinowice Rady Gminy Marcinowice uchwałą nr XXI/163/16 z dnia 13 lipca 2016r. przystąpiła do sporządzenia MPZP dla obszaru położonego na skrzyżowaniu ulic Asnyka-Kruczkowskiego we wsi Marcinowice, dla którego zakłada przeznaczenie w kierunku zabudowy usług publicznych. • Dokumentacja projektowa Zakres dokumentacji projektowej winien uwzględnić: a) Materiały przygotowawcze: –koncepcja funkcjonalno-użytkowa (wielowariantowa), –koncepcja zagospodarowania terenu (wielowariantowa), –koncepcja technologii kuchni w systemie „catering”, –mapa do celów projektowych, –dokumentacja geotechniczna, –opracowanie bilansów zapotrzebowania mediów (energia, woda, itd.), odprowadzania ścieków sanitarnych i deszczowych oraz wystąpienie i uzyskanie warunków przyłączenia od gestorów właściwych sieci – ewentualnie weryfikacja wystąpień dokonanych przez Zamawiającego, –prezentacja inwestycji z wizualizacjami, –charakterystyka energetyczna budynku, –pozwolenie wodno-prawne wg potrzeb. b) Projekt budowlany z planem BIOZ –dla budowy budynku i zagospodarowania terenu objętego opracowaniem, –budowy sieci i przyłączy oraz zjazdu, –na etapie projektowym złożenie wniosku o odrolnienie wydzielonego fragmentu działki (w razie potrzeb). UWAGA: Dopuszcza się uzyskanie odrębnych pozwoleń dla potrzeb budowy obiektu, dla potrzeb budowy dróg, sieci, dla potrzeb przyłączy. c) Projekt wykonawczy w branżach: –architektonicznej z wizualizacjami (min. 6) i kolorystyką, –konstrukcyjnej, –instalacji sanitarnych: wodno-kanalizacyjnych, ppoż., c.w.u. i cyrkulacja, c.o., wentylacji mechanicznej z funkcją chłodzenia, –sieci i przyłączy –instalacji elektrycznych i teletechnicznych: oświetlenie ogólne, awaryjne i ewakuacyjne, siły i gniazda wtykowe, WLZ, przyłączeń wyrównawczych, zasilanie i sterowanie centralą wentylacyjną, oświetlenie zewnętrzne budynku, telefoniczna, dozorowa, odgromowa, sieci strukturalnej, niskoprądowa: dzwonkowa oraz monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, –pomieszczenie węzła cieplnego (ogrzewanie budynku z sieci miejskiej), w branży: budowlanej, elektrycznej, technologicznej i automatyki, –technologia kuchni w systemie „catering”, –zagospodarowanie terenu, –zieleni, w tym nasadzeń rekompensujących (w razie potrzeby), –drogowej wraz z infrastrukturą z uzgodnieniem obsługi komunikacyjnej wewnętrznej, –projekt odbudowy nawierzchni po robotach rozkopowych, –projekt aranżacji wnętrz wraz z zestawieniem wyposażenia obiektu, zestawienie osobno, jako: 1) stałe – realizacja w zakresie zamówienia (zgodnie z opisem robot budowlanych), 2) ruchome, z preliminarzem kosztów zakupu – realizacja przez Użytkownika; d) instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wraz ze scenariuszem pożarowym obiektu, schematami ewakuacyjnymi, oznaczeniem dróg ewakuacji, wyposażeniem w sprzęt i urządzenia ppoż.; e) inne opracowania niezbędne do realizacji robot i zatwierdzenia dokumentacji f) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. UWAGA: Projekt organizacji ruchu zastępczego, zaplecze budowy i obsługi komunikacyjnej placu budowy w gestii Wykonawcy Projekt budowlany i wykonawcze należy opracować zgodnie z: a. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 nr 243 poz. 1623 j.t. z późniejszymi zmianami). b. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami). c. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r. Poz. 462 z późniejszymi zmianami). d. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami). f. Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012.462 z późniejszymi zmianami). g. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych. h. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. nr 109, poz. 719, z późniejszymi zmianami). i. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009r. nr 124, poz. 1030 z późniejszymi zmianami). j. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony ppoż. (Dz. U. Z 2003r. nr 121, poz. 1137 z późniejszymi zmianami). k. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Z 2003r., nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami). l. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno - użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2008r. nr 201, poz. 1240 z późniejszymi zmianami). m. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U.2009.43.346 z późniejszymi zmianami). n. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz.U.2012.962 z późniejszymi zmianami). o. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno – inżynierskie (Dz. U. z 2011r. nr 291, poz. 1714). p. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126). q. Innymi obowiązującymi przepisami. • Realizacja robót Na podstawie uzyskanego pozwolenia na budowę opracowanej i odebranej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej: a) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, w szczególności: –niwelacja terenu, –likwidacja ewentualnych kolizji, –usunięcie urodzajnej ziemi, –korytowanie, –doprowadzenie podłoża gruntowego pod konstrukcję ciągów pieszo-jezdnych. b) Roboty budowlane, w szczególności –wykonanie fundamentowania, –kompleksowa budowa z wykonaniem wszystkich robot wykończeniowych w tym: posadzki, tynki, malowanie pomieszczeń, okładziny, parapety wewnętrzne, zewnętrzne, montaż kabin systemowych, stolarka okienna i drzwiowa itp. c) Roboty sanitarne, w szczególności: –instalacja kanalizacji sanitarnej, technologicznej, –instalacje wody zimnej z zestawem hydroforowym (w razie konieczności), ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji, –instalacja hydrantowa, –instalacja c.o., –instalacje wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej nawiewno-wywiewnej, –klimatyzacja (w sali wielofunkcyjnej i w węźle żywienia), –budowa i wyposażenie pomieszczenia węzła cieplnego – zasilanego z sieci miejskiej, –biały montaż, –budowa przyłączy i sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wody (wg potrzeb). d) Roboty elektryczne, w szczególności: –budowa linii zasilającej od przyłączy do budynku, –instalacja oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego – z uwzględnieniem strefowania oświetlenia, –instalacja siły i gniazd wtykowych, –instalacja połączeń wyrównawczych, –instalacja zasilania i sterowania wentylacją, klimatyzacją, –budowa wewnętrznej linii WLZ, –montaż tablicy rozdzielczej głównej i tablic rozdzielczych piętrowych z kompletnym wyposażeniem, –monitoring cyfrowy wewnętrzny i zewnętrzny, –instalacja uziemienia i instalacji odgromowej, –instalacja telefoniczna (bez aparatów), –budowa sieci strukturalnej z wydzieloną instalacją zasilającą sprzęt komputerowy, –oświetlenie zewnętrzne budynku i terenu, –automatyka pomieszczenia węzła cieplnego, –instalacja przyzywowa z monitorem wizyjnym (domofon od wejścia głównego z rozprowadzeniem do intendenta, dyrekcji, sal zajęć i sali wielofunkcyjnej). e) Zagospodarowanie terenu, w szczególności –budowę przyłączy i sieci zewnętrznych w zależności od potrzeb, –budowa ogrodzenia terenu, wraz z bramami sterowanymi elektrycznie i furtkami, –wewnętrzny układ komunikacyjny – ciągi pieszo-jezdne, droga ppoż, oznakowanie poziome i pionowe, –zagospodarowanie strefy wjazdu, –wykonanie miejsc postojowych (min. 10) oraz miejsc dla rowerów (min 20), –wykonanie placu zabaw o pow. min 150 m2, o nawierzchni bezpiecznej wraz z ogrodzeniem –rozwiązania z wykorzystaniem zieleni, które będą również spełniać funkcje dydaktyczne – ogród zielony, ogród skalny, ścieżka zmysłów, –obsianie trawą, nasadzenia zieleni, –oświetlenie zewnętrzne budynku i terenu, –elementy małej architektury (miejsce gromadzenia odpadów – zadaszony śmietnik, min. 8 ławek wandaloodpornych, min.8 koszy na śmieci), –naprawa nawierzchnia po robotach roztopowych. f) Wyposażenie obiektu: –pomieszczenie węzła cieplnego, –szatnie dla dzieci (szafki), –sanitariaty (biały montaż, lustra, dozowniki na mydło ze stali nierdzewnej, pojemniki na ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej w zestawie z koszem na zużyte ręczniki, pojemniki na papier toaletowy ze stali nierdzewnej, szczotki do wc), –wyposażenie w sprzęt i urządzenia węzła żywienia w systemie „catering”, –wyposażenie w sprzęt i urządzenia ppoż., oznaczenie ewakuacji pożarowej, –wycieraczki zewnętrzne i wewnętrzne systemowe wbudowane w posadzkę, –wyposażenie terenu: ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, –wyposażenie placów zabaw: urządzenia zabawowe, ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne. UWAGA: Zakres robót nie obejmuje dostawy sprzętu ruchomego (meble, komputery itp.). • Zakres prac w nadzorze autorskim Wykonywanie nadzoru autorskiego polega m.in. na: - pilnowaniu prawidłowej realizacji budowy pod względem zgodności rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z projektem, - wyjaśnieniu wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań na żądanie inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz kierownika budowy, - uzgodnieniu z inwestorem i kierownikiem budowy możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej materiałów i urządzeń, - czuwaniu, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę, - udziale w komisjach i naradach koordynacyjnych organizowanych przez inwestora lub kierownika budowy, - ocenie wyników badań materiałów i elementów budowlanych, - udziale w rozruchu technologicznym lub czynnościach mających na celu uzyskanie projektowych zdolności użytkowych Jeżeli projektant wykonuje w ramach nadzoru autorskiego nowe rozwiązania zamienne w stosunku do przewidzianych w projekcie, wówczas bez względu na to, czy zgłasza je kierownik budowy czy inspektor nadzoru inwestorskiego lub inwestor, przysługuje mu za tę pracę wynagrodzenie jak za nowe dzieło, a nie jak za nadzór autorski. UWAGA: Przedstawione w Programie Funkcjonalno - Użytkowym wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta należy traktować jako przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych a zwłaszcza art. 29 do 31d. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne dla norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia. Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień w tym zaakceptowania zmian materiałowych przez projektanta i Zamawiającego. Równoważność oznacza zaoferowanie materiałów i narzędzi o charakterystyce i parametrach nie gorszych niż wskazane w Programie Funkcjonalno -Użytkowym. 

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:71320000-7, 71220000-6, 45100000-8, 45111230-9, 45214100-1, 45233120-6, 71322000-1, 45200000-0, 45230000-8, 45233290-8, 45232451-8, 45400000-1, 45330000-9, 45331100-7, 45331210-1, 45112710-5, 45342000-6, 45112723-9, 37535200-9, 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 2829999.38
Waluta:  PLN

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający może udzielić zamówień uzupełniających w wysokości do 20% wartości zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 15/11/2017


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: 1) posiadanie przez wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł. (słownie: dwa miliony złotych 00/100) 2) posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert na kwotę minimum 4.000.000,00 zł 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 1) warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalność, jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie nowego budynku użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 2 500 000,00 PLN brutto (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) każda w tym jedną zrealizowaną w formule zaprojektuj i wybuduj 2) warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca: 2.1) wykaże, że dysponuje n/w osobami zdolnymi do wykonania zamówienia a. posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zakresie projektowania, w tym zaprojektowały co najmniej jeden budynek użyteczności publicznej z zapleczem kuchennym o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 2600 m2, b. posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zakresie projektowania konstrukcji budowlanych, c. posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodnych i kanalizacyjnych d. posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zakresie projektowania, e. posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej f. wyznaczonymi do sprawowania funkcji kierownika budowy, posiadającymi co najmniej 5 - letnie doświadczenie w sprawowaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (doświadczenie liczone od momentu uzyskania uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności) oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 290) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 290) samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65). g. wyznaczonymi do sprawowania funkcji kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodnych i kanalizacyjnych, h. wyznaczonymi do sprawowania funkcji kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i. wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej . W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Wykonawcy muszą wykazać, że powyższy warunek spełniają wspólnie (łącznie) lub samodzielnie lub polegając na zasobach innych podmiotów. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak 
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat minimum 2 robót budowlanych polegających na budowie budynków użyteczności publicznej o wartości 2.500.000,00 zł każda, w tym jedna robota realizowana w formie zaprojektuj i wybuduj (Załącznik Nr 4 do oferty – Wzór Nr 2) wraz przedstawieniem dowodów potwierdzających że roboty te zostały wykonane należycie zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 2. Wykaz osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zakresie projektowania, w tym zaprojektowały co najmniej jeden budynek użyteczności publicznej z zapleczem kuchennym o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 2600 m2, b. posiadających uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zakresie projektowania konstrukcji budowlanych, c. posiadających uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodnych i kanalizacyjnych d. posiadających uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zakresie projektowania, e. posiadających uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej f. wyznaczonych do sprawowania funkcji kierownika budowy, posiadającymi co najmniej 5 - letnie doświadczenie w sprawowaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (doświadczenie liczone od momentu uzyskania uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności) oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 290) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 290) samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65). g. wyznaczonych do sprawowania funkcji kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodnych i kanalizacyjnych, h. wyznaczonych do sprawowania funkcji kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i. wyznaczonych do sprawowania funkcji kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej . W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Wykonawcy muszą wykazać, że powyższy warunek spełniają wspólnie (łącznie) lub samodzielnie lub polegając na zasobach innych podmiotów. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
a) Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat minimum 2 robót budowlanych polegających na budowie budynków użyteczności publicznej o wartości 2.500.000,00 zł każda, w tym jedna robota realizowana w formie zaprojektuj i wybuduj (Załącznik Nr 4 do oferty – Wzór Nr 2) wraz przedstawieniem dowodów potwierdzających że roboty te zostały wykonane należycie zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. b) Wykaz osób realizujących opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizujących roboty budowlane wg warunków opisanych w SIWZ.

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak, 
Informacja na temat wadium 
1. Wykonawca zobowiązany jest wpłacić wadium w kwocie 50 000, 00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium należy wnieść w terminie do składania ofert tj. 09 grudnia 2016r. do godz.: 9:00 do siedziby Zamawiającego - Urząd Gminy Marcinowice, ul. J.Tuwima 2, 58-124 Marcinowice w godz. 12:00 - 15:00 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego BS Marcinowice 60 9531 1029 9001 0000 0101 0002, w tytule przelewu należy umieścić numer postępowania i nazwę Wykonawcy; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z dnia 2007r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 4. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną w ciągu max. 30 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, musi być wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy) beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib; b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją; c) kwotę gwarancji; d) termin ważności gwarancji; e) zobowiązanie gwaranta (banku lub zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całkowitej kwoty wadium nieodwołalnie lub bezwarunkowo, na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji). UWAGA! W przypadku wadium wniesionego w innej formie niż pieniądz należy złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie innej niż pieniężna, do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu wniesienia wadium, jako załącznik do oferty (kopia potwierdzona za zgodność przez Wykonawcę, włączona do oferty). Natomiast oryginał dokumentu dot. wniesienia wadium powinien wpłynąć przed upływem terminu składania ofert, nie być trwale połączony z ofertą, tak aby można go było zwrócić Wykonawcy bez naruszenia złożonej oferty (np. oryginał może być złożony w oddzielnej kopercie oznaczonej numerem postępowania lub też dołączony do oferty w oddzielnej koszulce – ofertówce A4) Brak złożenia oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innej formie niż pieniądz oznacza, że wadium nie zostało wniesione i brak ten nie podlega uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 Pzp. Zamawiający odrzuca ofertę w przypadku, gdy wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, na podstawie znowelizowanego art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 7. Zwrot i zatrzymanie wadium odbędzie się na zasadach określonych przepisami art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164). 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:  nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
nie 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60

wydłużenie okresu gwarancji

20

termin realizacji

20


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 
Wstępny harmonogram postępowania: 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 
Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, możliwe są w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 144 ust. 1 ustawy. 3. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy, przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy (w formie aneksu) w przypadkach wystąpienia okoliczności wymienionych we wzorze umowy o udzielenie zamówienia, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 09/12/2016, godzina: 09:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
nie 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

Wójt Gminy Marcinowice

Władysław Gołębiowski

 

 

Załączniki do pobrania: 2016-11-23 14:04:53 - SIWZ (99.24 kB)
2016-11-23 14:16:15 - Załącznik Nr 1 do SIWZ Formularz oferty (22.93 kB)
2016-11-23 14:16:37 - Załącznik nr 1 do oferty (17.10 kB)
2016-11-23 14:17:11 - Zalacznik nr 4 do oferty (19.02 kB)
2016-11-23 14:17:37 - Zalącznik nr 5 do oferty (21.27 kB)
2016-11-23 14:18:06 - Zalacznik nr 6 do oferty (17.71 kB)
2016-11-23 14:18:27 - Zalacznik nr 7 do oferty (20.74 kB)
2016-11-23 14:18:45 - Zalacznik nr 8 do oferty (19.32 kB)
2016-11-23 14:19:03 - Zalacznik nr 10 do oferty (16.94 kB)
2016-11-23 14:19:17 - Zalacznik nr 14 do oferty (16.97 kB)
2016-11-23 14:19:55 - Załącznik nr 1a do oferty (21.68 kB)
2016-11-23 14:20:32 - Zalacznik nr 16 do oferty (17.85 kB)
2016-11-23 14:21:11 - Załącznik nr 2 do umowy (40.45 kB)
2016-11-23 14:21:31 - Karta gwarancyjna (23.63 kB)
2016-11-23 14:22:16 - Wykaz dokumentów składanych na potwierdzenie warunków udziału (20.58 kB)
2016-11-23 14:34:23 - Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) (4.96 MB)
2016-11-23 14:56:05 - Umowa (260.73 kB)
2016-11-29 07:44:30 - UWAGA: zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (17.86 kB)
2016-12-02 12:42:29 - UWAGA: zmiany umowy (22.55 kB)
2016-12-02 12:43:07 - UWAGA: zmiany w ogłoszeniu (14.72 kB)
2016-12-07 07:42:52 - Odpowiedzi na pytania (16.86 kB)
2016-12-07 07:43:05 - Mapa (286.93 kB)
2016-12-07 07:43:34 - Zgoda i warunki techniczne wpięcia do kanalizacji (75.29 kB)
2016-12-07 07:44:02 - Warunki przyłączenia eNN (349.10 kB)
2016-12-07 07:44:45 - Warunki wykonania przyłącza wodnego i kanalizacji (188.14 kB)
2016-12-09 12:17:01 - Informacja z otwarcia ofert (239.76 kB)
2016-12-13 12:21:55 - Otwarcie ofert. (14.85 kB)

Nazwa dokumentu: „Budowa przedszkola publicznego w Marcinowicach inwestycją w edukację przedszkolną ZIT AW” w formule zaprojektuj i wybuduj wraz z nadzorem autorskim
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Urbańska
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Urbańska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2016-11-23 13:12:12
Data udostępnienia informacji: 2016-11-23 13:12:12
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-13 12:22:01

Wersja do wydruku...

corner   corner