logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
plus Sesje Rady Gminy Marcinowice
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
minusPrzetargi
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2017 > marzec > 2017-03-24
I przetarg ustny nieograniczony wolny lokal mieszkalny nr 4 w budynku pałacu Chwałków 25

WÓJT  GMINY  MARCINOWICE

o g ł a s z a

I  PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Marcinowice.

Przedmiotem przetargu jest wolny lokal mieszkalny nr 4 o powierzchni użytkowej  101,70 m2 w budynku pałacu Chwałków nr 25, z udziałem 27,36% w częściach wspólnych budynku i prawie własności działki nr 155/35, AM-2, o pow. 0,0754 ha obręb Chwałków. Księga Wieczysta Nr SW1S/00070335/4.

Lokal mieszkalny składa się z :

- pokój o pow. 29,00 m2

- pokój o pow. 29,00 m2

- kuchnia o pow. 30,10 m2

- łazienka o pow. 13,60 m2

Cena wywoławcza nieruchomości:   140.000,00 zł, w tym:

cena lokalu:  125.998,00 zł

cena udziału w prawie własności działki:  14.002,00 zł

Wadium  15.000,00 zł

Minimalne postąpienie  1400,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 28.04.2017r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy Marcinowice,  pokój nr 13.

Z tytułu wpisania nieruchomości do rejestru zabytków - Decyzja Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  z dnia 08.11.1980r., pod numerem A/4045/759/Wł zgodnie z Uchwałą Nr XVII/135/16 Rady Gminy Marcinowice z dnia 16.03.2016r. cena lokalu  (bez ceny za grunt) obniżona zostanie o 20 %.

Przeznaczenie gruntu w planie zagospodarowania przestrzennego: 43 U/P tereny zabudowy usługowej, tereny zabudowy przemysłowej obiekty i tereny figurujące w ewidencji zabytków, w strefie „A” ochrony konserwatorskiej, w strefie „OW” obserwacji archeologicznej, w granicy terenu górniczego. Budynek pałacu wpisany jest  do rejestru zabytków  decyzją z dnia 08.11.1980r., pod numerem A/4045/759/Wł  podlega ochronie  i opiece nad zabytkami na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1446) oraz zgodnie z pozwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu - Decyzja Nr 146/2017 w sprawie: udzielenia pozwolenia na przeniesienie własności z dnia 02.02.2017r.

Warunkiem przestąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Gminy Marcinowice Nr 60 9531 1029 9001 0000 0101 0002 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.04.2017r. (za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Marcinowice). Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem  3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia  zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi.  Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialne potwierdzenie pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu.

Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r., poz. 2108).

Nabywca ponosi koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu. Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Urzędzie Gminy Marcinowice, ul. Tuwima  nr 2, pokój nr 10, lub telefonicznie pod nr  74-850-34-94 lub 74-85-85-226, 227 wew. 34. Ponadto ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na stronach Urzędu Gminy Marcinowice pod adresem: bip.marcinowice.pl 

 

Sporządziła: Beata Staryszak

Nazwa dokumentu: I przetarg ustny nieograniczony wolny lokal mieszkalny nr 4 w budynku pałacu Chwałków 25
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Staryszak
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Staryszak
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2017-03-24 11:40:11
Data udostępnienia informacji: 2017-03-24 11:40:11
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-24 11:41:27

Wersja do wydruku...

corner   corner