logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Sesje Rady Gminy Marcinowice
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
minusPrzetargi
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2017 > maj > 2017-05-04
Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Marcinowice oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Usługi związane z odpadami

2017/S 085-166922

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Gmina Marcinowice
ul. Juliana Tuwima 2
Punkt kontaktowy: Urząd Gminy Marcinowice
Osoba do kontaktów: Ewa Fiedler-Łeńska
58-124 Marcinowice
Polska
Tel.: +49 748585226
E-mail: gmina@marcinowice.pl
Faks: +49 748585231

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://bip.marcinowice.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Marcinowice oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Marcinowicach od 1.7.2017 r. do 31.12.2019 r.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 16: Usługi w dziedzinie odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości; usługi sanitarne i podobne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Teren Gminy Marcinowice.

Kod NUTS PL

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, a także nieruchomości mieszanych, położonych na obszarze Gminy Marcinowice. W okresie od 1.7.2017 r. do 31.12.2019 r. Szczegółowy zakres zamówienia opisano w SIWZ.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

905000009051100090512000905131009051400090533000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Marcinowice – od wszystkich mieszkańców, z nieruchomości niezamieszkanych oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Marcinowicach – w okresie zamówienia,tj od 1.7.2017 do 31.12.2019.
Na terenie Gminy Marcinowice zamieszkuje 6 425 mieszkańców (stan na 31.12.2014) oraz funkcjonuje ok. 160 nieruchomości niezamieszkanych (w tym 31 przystanków autobusowych), na których nie mieszkają mieszkańcy,ale powstają odpady komunalne.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 800 000 PLN.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 800 000 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.7.2017. Zakończenie 31.12.2019

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1 Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 30 000 PLN (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100).
2 Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:
1) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: B.S. Świdnica O/Marcinowice 60 9531 1029 9001 0000 0101 0002 (w tytule przelewu należy wpisać nazwę lub nr postępowania co umożliwi identyfikację wpłaty),
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.).
3 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w pkt. 13.2.1) SIWZ, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
4 Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
5 Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu tj. dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione.
Dlatego w treści dokumentu powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że co innego wynika z przepisów prawa.
6 Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w oryginale i musi obejmować cały termin związania ofertą oraz odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium. Przy ustalaniu terminu związania ofertą należy mieć na uwadze, że jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy i dzień ten należy uwzględnić przy ustalaniu okres ważności wadium.
7 Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium.
8 Dowód wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz należy doręczyć Zamawiającemu w odrębnej kopercie wraz z ofertą. Nie należy go łączyć z ofertą, gdyż nie jest jej częścią.
9 Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 Pzp.. 10 Zamawiający zatrzyma wadium w sytuacji wystąpienia ustawowych podstaw do jego zatrzymania.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zgodnie z SIWZ.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zgodnie z SIWZ.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada:
a) zaświadczenie Wójta Gminy Marcinowice o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.), przy czym wpis musi obejmować wszystkie kody odpadów wymienionych w punkcie 3.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich, oraz
b) aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych niebezpiecznych wydane przez właściwego starostę, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27.4.2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. nr 185 poz. 1243 z późn. zm.) lub posiadają wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.), przy czym zezwolenie musi obejmować wszystkie kody odpadów wymienionych w punkcie 3.3, oraz
c) aktualny wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zgodnie z ustawą właściwą w zakresie dotyczącym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Wykonawca wykaże, że:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych);
b) Wykonawca winien wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp;
c) w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki wymienione w ppkt a) Wykonawcy mogą spełniać łącznie, a warunek, o którym mowa w ppkt e) musi spełniać każdy z uczestników konsorcjum;
d) potwierdzeniem spełnienia warunków będzie złożenie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 8 SIWZ. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać spełnienie warunków udziału w postępowaniu;
e) Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty dokumentów i oświadczeń. Niespełnienie chociażby jednego z warunku postawionego w niniejszej SIWZ skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
f) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie musi wskazywać przekazane zasoby (rodzaj i ilość, wskazywać okres na jaki zostają przekazane oraz formę stosunków prawnych łączących Wykonawcę z tymi podmiotami wraz z załączeniem stosownej umowy/porozumienia).
3) zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje jedną usługę, polegającą na odbiorze od właścicieli nieruchomości co najmniej 5000 Mg odpadów w ciągu roku,
b) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tzn.:
Wykonawca wykaże, że dysponuje sprzętem wymienionym w tabeli nr 1 niniejszej specyfikacji.
Tabela nr 1 Wymagane ilości i rodzaje pojazdów
Odpady Ilość i rodzaj pojazdów
zmieszane surowce wielkie gabaryty
specjalistycznymi samochodami przystosowanymi do odbioru i wywozu zmieszanych odpadów komunalnych – co najmniej 3 szt. o pojemności minimum 11 m³ oraz wyposażone w system monitoringu oparty na technologii GPS samochodem do wywozu odpadów segregowanych
— co najmniej 2 szt. o pojemności minimum 6 m³
samochodem ciężarowym, skrzyniowym lub innym przystosowanym do transportu odpadów wielkogabarytowych – co najmniej 1 szt.
specjalistycznymi samochodami przystosowanymi do odbioru i wywozu zmieszanych odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach KP-7 – co najmniej 1 szt. samochodem ciężarowym skrzyniowym lub innym przystosowanym do transportu odpadów niebezpiecznych – co najmniej 1 szt.
Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tzn. – minimum 1 osobą nadzoru posiadającą co najmniej wykształcenie średnie oraz minimum trzyletnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z organizacją i logistyką odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości (zarządzanie transportem) oraz nadzorowaniem jakości wykonywanych prac, – minimum 10 osobami, które będą wykonywać bezpośrednio przedmiot zamówienia (tj. operatorzy sprzętu, kierowcy, ładowacze).
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada:
a) zaświadczenie Wójta Gminy Marcinowice o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9b i 9c ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.), przy czym wpis musi obejmować wszystkie kody odpadów wymienionych w punkcie 3.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich, oraz
b) aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych niebezpiecznych wydane przez właściwego starostę, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27.4.2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) lub posiadają wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.), przy czym zezwolenie musi obejmować wszystkie kody odpadów wymienionych w punkcie 3.3, oraz
c) aktualny wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zgodnie z ustawą właściwą w zakresie dotyczącym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Wykonawca wykaże, że:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych);
b) Wykonawca winien wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp;
c) w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki wymienione w ppkt a) Wykonawcy mogą spełniać łącznie, a warunek, o którym mowa w ppkt e) musi spełniać każdy z uczestników konsorcjum;
d) potwierdzeniem spełnienia warunków będzie złożenie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 8 SIWZ. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać spełnienie warunków udziału w postępowaniu;
e) Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty dokumentów i oświadczeń. Niespełnienie chociażby jednego z warunku postawionego w niniejszej SIWZ skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
f) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie musi wskazywać przekazane zasoby (rodzaj i ilość, wskazywać okres na jaki zostają przekazane oraz formę stosunków prawnych łączących Wykonawcę z tymi podmiotami wraz z załączeniem stosownej umowy/porozumienia).
3) zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje jedną usługę, polegającą na odbiorze od właścicieli nieruchomości co najmniej 5000 Mg odpadów w ciągu roku,
b) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tzn.:
Wykonawca wykaże, że dysponuje sprzętem wymienionym w tabeli nr 1 niniejszej specyfikacji.
Tabela nr 1 Wymagane ilości i rodzaje pojazdów
Odpady Ilość i rodzaj pojazdów
zmieszane surowce wielkie gabaryty
specjalistycznymi samochodami przystosowanymi do odbioru i wywozu zmieszanych odpadów komunalnych – co najmniej 3 szt. o pojemności minimum 11 m³ oraz wyposażone w system monitoringu oparty na technologii GPS samochodem do wywozu odpadów segregowanych
— co najmniej 2 szt. o pojemności minimum 6 m³
samochodem ciężarowym, skrzyniowym lub innym przystosowanym do transportu odpadów wielkogabarytowych – co najmniej 1 szt.
specjalistycznymi samochodami przystosowanymi do odbioru i wywozu zmieszanych odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach KP-7 – co najmniej 1 szt. samochodem ciężarowym skrzyniowym lub innym przystosowanym do transportu odpadów niebezpiecznych – co najmniej 1 szt.
Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tzn. – minimum 1 osobą nadzoru posiadającą co najmniej wykształcenie średnie oraz minimum trzyletnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z organizacją i logistyką odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości (zarządzanie transportem) oraz nadzorowaniem jakości wykonywanych prac, – minimum 10 osobami, które będą wykonywać bezpośrednio przedmiot zamówienia (tj. operatorzy sprzętu, kierowcy, ładowacze).
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada:
a) zaświadczenie Wójta Gminy Marcinowice o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9b i 9c ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.), przy czym wpis musi obejmować wszystkie kody odpadów wymienionych w punkcie 3.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich, oraz
b) aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych niebezpiecznych wydane przez właściwego starostę, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27.4.2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) lub posiadają wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.), przy czym zezwolenie musi obejmować wszystkie kody odpadów wymienionych w punkcie 3.3, oraz
c) aktualny wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zgodnie z ustawą właściwą w zakresie dotyczącym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Wykonawca wykaże, że:
a) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie niższej niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych);
b) Wykonawca winien wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Pzp;
c) w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki wymienione w ppkt a) Wykonawcy mogą spełniać łącznie, a warunek, o którym mowa w ppkt e) musi spełniać każdy z uczestników konsorcjum;
d) potwierdzeniem spełnienia warunków będzie złożenie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 8 SIWZ. Z treści złożonych dokumentów musi wynikać spełnienie warunków udziału w postępowaniu;
e) Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych do oferty dokumentów i oświadczeń. Niespełnienie chociażby jednego z warunku postawionego w niniejszej SIWZ skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
f) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie musi wskazywać przekazane zasoby (rodzaj i ilość, wskazywać okres na jaki zostają przekazane oraz formę stosunków prawnych łączących Wykonawcę z tymi podmiotami wraz z załączeniem stosownej umowy/porozumienia).
3) zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje jedną usługę, polegającą na odbiorze od właścicieli nieruchomości co najmniej 5000 Mg odpadów w ciągu roku,
b) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tzn.:
Wykonawca wykaże, że dysponuje sprzętem wymienionym w tabeli nr 1 niniejszej specyfikacji.
Tabela nr 1 Wymagane ilości i rodzaje pojazdów
Odpady Ilość i rodzaj pojazdów
zmieszane surowce wielkie gabaryty
specjalistycznymi samochodami przystosowanymi do odbioru i wywozu zmieszanych odpadów komunalnych – co najmniej 3 szt. o pojemności minimum 11 m³ oraz wyposażone w system monitoringu oparty na technologii GPS samochodem do wywozu odpadów segregowanych
— co najmniej 2 szt. o pojemności minimum 6 m³
samochodem ciężarowym, skrzyniowym lub innym przystosowanym do transportu odpadów wielkogabarytowych – co najmniej 1 szt.
specjalistycznymi samochodami przystosowanymi do odbioru i wywozu zmieszanych odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach KP-7 – co najmniej 1 szt. samochodem ciężarowym skrzyniowym lub innym przystosowanym do transportu odpadów niebezpiecznych – co najmniej 1 szt.
Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tzn. – minimum 1 osobą nadzoru posiadającą co najmniej wykształcenie średnie oraz minimum trzyletnie doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z organizacją i logistyką odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości (zarządzanie transportem) oraz nadzorowaniem jakości wykonywanych prac, – minimum 10 osobami, które będą wykonywać bezpośrednio przedmiot zamówienia (tj. operatorzy sprzętu, kierowcy, ładowacze).
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Oferowana cena brutto za całość zadania. Waga 60

2. Sposób wykazania przez Wykonawcę masy odebranych odpadów. Waga 40

 

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
OR.271.3.271
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
11.6.2017 - 09:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 30 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 11.6.2017 - 9:30

Miejscowość:

Marcinowice, ul. J. Tuwima 2, sala nr 1.

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w zakresie i na warunkach określonych poniżej:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej, w formie aneksu podpisanego przez obie strony.
2. Zmiana postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty może nastąpić w następujących przypadkach:
1) zmiany przepisów prawa istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, w tym prawa miejscowego,
2) zmiany w zakresie wykonania usług nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia,
3) zmianą sposobu odbioru odpadów spowodowanych zmianami przepisów prawa,
4) w sytuacji możliwości usprawnienia realizacji usług stanowiących przedmiot umowy,
5) podjęcia decyzji przez Zamawiającego o zmianie częstotliwości odbioru i/lub frakcji odpadów,
6) zmiany wynagrodzenia w związku ze:
a) zmianą stawki podatku VAT,
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podst. art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnego lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę,
d) wzrostem o co najmniej 5 % łącznej ilości nieruchomości zamieszkałych, nieruchomości zamieszkałych, domków letniskowych oraz nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, jedynie przez część roku, w których wytwarzane są odpady komunalne na terenie Gminy Zduńska Wola objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami. W takim przypadku nowa cena ustalana będzie proporcjonalnie do wzrostu ilości nieruchomości w stosunku do ilości nieruchomości wg stanu na dzień ogłoszenia postępowania (o zmianę w tym zakresie Wykonawca może wnioskować nie częściej niż 2 razy w roku).
7) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym opisem,
8) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy:
a) zmiany danych teleadresowych,
b) zmiany rachunku bankowego Wykonawcy,
9) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,
10) zmiany w zakresie przeprowadzania kontroli realizowania przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
11) zmiany ilości lub wielkości pojemników do gromadzenia odpadów.
3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
4. Warunki dokonania zmian:
1) Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności;
2) Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy:
a) opisze zaistniałe okoliczności,
b) uzasadni, udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-67 Warszawa
Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587770

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-67 Warszawa
Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587770

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec innych czynności wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-67 Warszawa
Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587777
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587770

Załączniki do pobrania: 2017-05-04 12:38:17 - SIWZ (77.13 kB)
2017-05-04 12:40:50 - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (115.06 kB)
2017-05-04 12:41:19 - Informacje dot wypełniania JEDZ (16.36 kB)
2017-05-04 12:42:48 - Plik xml do JEDZ (221.27 kB)
2017-05-04 12:43:25 - Formularz oferty (69.00 kB)
2017-05-04 12:43:59 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (37.00 kB)
2017-05-04 12:44:35 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (43.90 kB)
2017-05-04 12:45:11 - wykaz pojemników dla poszczególnych miejscowości (165.00 kB)
2017-05-04 12:46:28 - Wykaz rodzaju zabudowy i ilości lokali z podziałem na miejscowości (87.50 kB)
2017-05-04 12:49:22 - Wykaz numerów domów (7.31 MB)
2017-05-04 12:49:55 - Szacunkowy wykaz gniazd - nieruchomości zamieszkane wielorodzinne (38.50 kB)
2017-05-04 12:53:26 - Sprawozdanie o odebranych odpadach 2013 (2.71 MB)
2017-05-04 12:54:35 - Sprawozdanie o odebranych odpadach 2014 (4.57 MB)
2017-05-04 12:55:04 - Sprawozdanie o odebranych odpadach 2015 (1.65 MB)
2017-05-04 12:56:37 - Sprawozdanie o odebranych odpadach 2016 (7.32 MB)
2017-05-04 12:57:10 - Projekt umowy (12.48 kB)
2017-05-04 12:57:50 - WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH USŁUG (35.00 kB)
2017-05-04 12:58:15 - WYKAZ NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH (34.00 kB)
2017-05-04 12:58:51 - WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA (36.50 kB)
2017-05-08 07:35:38 - Zmiana ogłoszenia (61.06 kB)
2017-05-08 07:43:42 - Projekt umowy (250.50 kB)
2017-05-31 11:41:25 - Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ.1. (1.15 MB)
2017-06-06 08:36:58 - Zmiana ogloszenia (59.60 kB)
2017-06-06 10:38:01 - Odpowiedzi na pytania (19.25 kB)
2017-06-12 10:29:52 - UWAGA! zmiana terminu składania ofert i ogłoszenia (85.53 kB)
2017-06-16 11:47:50 - Zmiana SiWZ (30.34 kB)
2017-06-21 15:11:51 - Odpowiedzi do SIWZ nr 4 (100.41 kB)
2017-06-26 11:29:56 - JEDZ wersja edytowalna (185.50 kB)
2017-06-28 12:58:47 - Informacja z otwarcia ofert (326.22 kB)

Nazwa dokumentu: Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Marcinowice oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Urbańska
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Urbańska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2017-05-04 12:36:29
Data udostępnienia informacji: 2017-05-04 12:36:29
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-28 12:58:54

Wersja do wydruku...

corner   corner