logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Sesje Rady Gminy Marcinowice
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
minusPrzetargi
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2017 > maj > 2017-05-23
Rozwój e-usług publicznych na obszarze Gminy Marcinowice.

Systemy i serwery informacyjne

2017/S 097-191298

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Marcinowice
ul. Juliana Tuwima 2
Marcinowice
58-124
Polska
Osoba do kontaktów: Tomasz Wasilewski
Tel.: +49 748585226
E-mail: gmina@marcinowice.pl
Faks: +49 748585231
Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.marcinowice.pl

I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.marcinowice.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Rozwój e-usług publicznych na obszarze Gminy Marcinowice.

Numer referencyjny: OR.271.4.2017

II.1.2)Główny kod CPV

48800000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

Opis przedmiotu zamówienia oraz nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) określa Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia.

Część 1: Modernizacja infrastruktury sieciowej – sieć komputerowa. Usługa związana jest z wykonaniem instalacji okablowania strukturalnego wraz z materiałami w budynku urzędu gminy w Marcinowicach.

Część 2. Modernizacja infrastruktury sieciowej – zakup wyposażenia serwerowni. Na wyposażenie serwerowni składa się: serwer z oprogramowaniem wirtualizacyjnym – 2 szt., przełącznik sieciowy – 2 szt., urządzenie klasy firewall/UTM – 2 szt., macierz dyskowa – 1 szt., biblioteka taśmowa z akcesoriami i systemem do kopii zapasowych, zasilacz UPS – 1 szt.

Cześć 3. Zakup komputerów biurowych z oprogramowaniem systemowym i pakietem biurowym, skanera sieciowego z podajnikiem oraz urządzenia wielofunkcyjnego. Zamówienie składa się z zestawu komputerowego z oprogramowaniem – 25 szt., skanera sieciowego – 1 szt., urządzenia wielofunkcyjnego – 1 szt.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

Wartość bez VAT: 69 774.33 EUR

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)Opis Opis przedmiotu zamówienia oraz nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) określa Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.1)Nazwa:

Wykonanie usługi modernizacji sieci komputerowej

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

32410000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL51

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Urząd Gminy Marcinowice, ul. J. Tuwima 2, 58-124 Marcinowice.

II.2.4)Opis zamówienia:

Modernizacja infrastruktury sieciowej – sieć komputerowa. Usługa związana jest z wykonaniem instalacji okablowania strukturalnego wraz z materiałami w budynku urzędu gminy w Marcinowicach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SiWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 7 789.49 EUR

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 30

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPDS.02.01.04-02-000/16-005.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Na podstawie art. 93 ust. 1a Pzp Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Modernizacja infrastruktury sieciowej – zakup wyposażenia serwerowni.

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

32420000

30233141

30233160

48000000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL51

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Urząd Gminy Marcinowice, ul. J. Tuwima 2, 58-124 Marcinowice.

II.2.4)Opis zamówienia:

Modernizacja infrastruktury sieciowej – zakup wyposażenia serwerowni. Na wyposażenie serwerowni składa się: serwer z oprogramowaniem wirtualizacyjnym – 2 szt., przełącznik sieciowy – 2 szt., urządzenie klasy firewall/UTM – 2 szt., macierz dyskowa – 1 szt., biblioteka taśmowa z akcesoriami i systemem do kopii zapasowych, zasilacz UPS – 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SiWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 39 395.33 EUR

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 30

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPDS.02.01.04-02-000/16-005.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Na podstawie art. 93 ust. 1a Pzp Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Zakup komputerów biurowych z oprogramowaniem systemowym i pakietem biurowym, skanera sieciowego z podajnikiem oraz urządzenia wielofunkcyjnego

Część nr: 3

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

30216110

30232110

30213300

30231300

48000000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL5

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Urząd Gminy Marcinowice, ul. J. Tuwima 2, 58-124 Marcinowice.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakup komputerów biurowych z oprogramowaniem systemowym i pakietem biurowym, skanera sieciowego z podajnikiem oraz urządzenia wielofunkcyjnego. Zamówienie składa się z zestawu komputerowego z oprogramowaniem – 25 szt., skanera sieciowego – 1 szt., urządzenia wielofunkcyjnego – 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 22 589.51 EUR

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w dniach: 30

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu: RPDS.02.01.04-02-000/16-005.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Na podstawie art. 93 ust. 1a Pzp Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie określa w/w warunku.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Określenie warunków udziału w postępowaniu dla części nr 1.

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności gospodarczej i w zakresie realizowanym w ramach niniejszego postępowania w wysokości minimum 30 000 PLN

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał należycie usługi modernizacji sieci komputerowej: minimum 3 dostawy/ realizacje, o wartości nie mniejszej niż 30 000 PLN brutto każda

2.Określenie warunków udziału w postępowaniu dla części nr 2.

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności gospodarczej i w zakresie realizowanym w ramach niniejszego postępowania w wysokości minimum 150 000 PLN

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał należycie dostawę wyposażenia serwerowni: minimum 3 dostawy, o wartości nie mniejszej niż 150 000 PLN brutto dla jednej

3. Określenie warunków udziału w postępowaniu dla części nr 3.

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności gospodarczej i w zakresie realizowanym w ramach niniejszego postępowania w wysokości minimum 100 000 PLN. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał należycie dostawę sprzętu komputerowego: minimum 3 dostawy, o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN brutto dla jednej.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. Określenie warunków udziału w postępowaniu dla części nr 1.

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności gospodarczej i w zakresie realizowanym w ramach niniejszego postępowania w wysokości minimum 30 000 PLN.

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał należycie usługi modernizacji sieci komputerowej: minimum 3 dostawy/ realizacje, o wartości nie mniejszej niż 30 000 PLN brutto każda

2.Określenie warunków udziału w postępowaniu dla części nr 2.

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności gospodarczej i w zakresie realizowanym w ramach niniejszego postępowania w wysokości minimum 150 000 PLN

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał należycie dostawę wyposażenia serwerowni: minimum 3 dostawy, o wartości nie mniejszej niż 150 000 PLN brutto dla jednej

3. Określenie warunków udziału w postępowaniu dla części nr 3.

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej od prowadzonej działalności gospodarczej i w zakresie realizowanym w ramach niniejszego postępowania w wysokości minimum 100 000 PLN. Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał należycie dostawę sprzętu komputerowego: minimum 3 dostawy, o wartości nie mniejszej niż 100 000 PLN brutto dla jednej.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wzory umów dla 1, 2 i 3 części zamówienia stanowią załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 30/06/2017

Czas lokalny: 09:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 29/08/2017

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 30/06/2017

Czas lokalny: 09:30

Miejsce:

Urząd Gminy Marcinowice, Sala nr 1

ul. J. Tuwima 2

58-124 Marcinowice.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium. w kwotach:

a/ Dla zadania Nr 1 – 1 000 PLN

b/ Dla zadania nr 2 – 5 000 PLN

c/ Dla zadania Nr 3 – 3 000 PLN

.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 10.3. lit. b) – e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji:

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa

Polska
Tel.: +48 224587777
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587770

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587777
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587770

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa

Polska
Tel.: +48 224587777
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587770

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

18/05/2017

 

Załączniki do pobrania: 2017-05-23 15:00:55 - SIWZ (303.38 kB)
2017-05-23 15:01:12 - Załącznik Nr 1 - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (485.89 kB)
2017-05-23 15:01:24 - Załącznik Nr 2 - Wykaz dostaw (165.42 kB)
2017-05-23 15:01:38 - Załącznik Nr 3 - Wzór ośw o przynależności do grupy kapit.pdf (139.44 kB)
2017-05-23 15:01:49 - Załącznik Nr 4 - Wzór ośw o nieprznależności do grup kapit.pdf (133.29 kB)
2017-05-23 15:02:08 - Załącznik Nr 5 - JEDZ - Wersja edytowalna (186.50 kB)
2017-05-23 15:02:25 - Załącznik Nr 6 - JEDZ - Instrukcja wypełniania.pdf (1.13 MB)
2017-05-23 15:02:37 - Załącznik Nr 7 - Formularz Oferty.doc (202.00 kB)
2017-05-23 15:02:48 - Załącznik Nr 7.1 - Opis Oferowanego przedmiotu zamówienia.docx (133.63 kB)
2017-05-23 15:02:57 - Załącznik Nr 7.2 - Opis Oferowanego przedmiotu zamówienia.docx (149.22 kB)
2017-05-23 15:03:08 - Załącznik Nr 7.3 - Opis Oferowanego przedmiotu zamówienia.docx (151.88 kB)
2017-05-23 15:03:21 - Załącznik Nr 8.1 - Wzór umowy.pdf (164.20 kB)
2017-05-23 15:03:35 - Załącznik Nr 8.2 - Wzór umowy.pdf (164.30 kB)
2017-05-23 15:03:43 - Załącznik Nr 8.3 - Wzór umowy.pdf (164.68 kB)
2017-05-25 14:50:08 - Pytania 1 (420.25 kB)
2017-05-31 13:49:22 - Pytania 2 i zmiana SIWZ (28.61 kB)
2017-06-02 14:39:10 - Pytania 3 i zmiana SIWZ (1.58 MB)
2017-06-06 14:20:51 - Pytania 4 i zmiana SIWZ (304.66 kB)
2017-06-13 13:22:14 - Pytania 5 i zmiana SIWZ (1.88 MB)
2017-06-16 14:34:57 - Pytania 6 i zmiany SIWZ (389.10 kB)
2017-06-20 14:14:44 - Pytania 7 i zmiana SIWZ (21.86 kB)
2017-06-22 14:18:11 - Pytania 8 i zmiany SIWZ (115.43 kB)
2017-06-27 10:04:01 - Pytanie 9 i zmiana SIWZ (40.80 kB)
2017-06-27 10:08:48 - UWAGA! zmiana terminu składania/otwarcia ofert i ogłoszenia (71.14 kB)
2017-06-28 15:32:32 - Pytania 10 i zmiana SIWZ (27.95 kB)
2017-06-29 08:09:24 - UWAGA ! Nowy wzór umowy Załącznik Nr 8.1 - Wzór umowy (98.08 kB)
2017-06-29 08:10:22 - UWAGA ! nowy Załącznik Nr 7.1 - Opis Oferowanego przedmiotu zamówienia (133.96 kB)

Nazwa dokumentu: Rozwój e-usług publicznych na obszarze Gminy Marcinowice.
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Urbańska
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Urbańska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2017-05-23 14:02:35
Data udostępnienia informacji: 2017-05-23 14:02:35
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-29 08:10:32

Wersja do wydruku...

corner   corner