logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
plus Sesje Rady Gminy Marcinowice
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
minusPrzetargi
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2017 > maj > 2017-05-31
„Usługi transportowe – organizacja i przewóz uczniów do szkół i placówek oświatowych na terenie gminy Marcinowice poprzez zakup biletów miesięcznych od dnia 01. 09. 2017 r. do dnia 31.12

Ogłoszenie nr 521510-N-2017 z dnia 2017-05-31 r. 
 

Zespół Szkół w Marcinowicach: Usługi transportowe - organizacja i przewóz uczniów do szkół i placówek oświatowych na terenie gminy Marcinowice poprzez zakup biletów miesięcznych od dnia 01.09.2017 r. do dnia 31.12.2018 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -
 Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 


Nazwa projektu lub programu 
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Marcinowicach, krajowy numer identyfikacyjny 89143533400000, ul. ul. Kolejowa  , 58124   Marcinowice, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 0-74 8585085, 8585597, e-mail l_marzena@o2.pl, faks 0-74 8585085. 
Adres strony internetowej (URL): bip.marcinowice.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 
 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie 
 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie 
bip.marcinowice.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie 
 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
Elektronicznie

Nie 
adres 
 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Adres: 
 


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi transportowe - organizacja i przewóz uczniów do szkół i placówek oświatowych na terenie gminy Marcinowice poprzez zakup biletów miesięcznych od dnia 01.09.2017 r. do dnia 31.12.2018 r. 
Numer referencyjny: 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.1 Przedmiotem zamówienia są usługi transportowe – organizacja i przewóz uczniów do szkół i placówek oświatowych na terenie gminy Marcinowice poprzez zakup biletów miesięcznych, w oparciu o art. 5a ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U z 2012 r. poz. 1138 z późn, zm.). 1.2 Realizacja zamówienia (przewozy) odbywać się będą w czasie trwania zajęć szkolnych od dnia 01.09.2017 r. do dnia 31.12.2018 r. 1.3 Dowóz odbywać się będzie na czterech trasach (załącznik do SIWZ) . Przedmiot zamówienia obejmuje następujące placówki oświatowe: 1. Zespół Szkół w Marcinowicach 2. Szkoła Podstawowa w Strzelcach 3. Katolicka Szkoła Podstawowa Caritas Diecezji Świdnickiej w Wirach. 1.4. Zamawiający zapewnia opiekę w czasie przewozu uczniów. 1.5. Opis oznaczonych tras przewozu oraz godziny dowozu uczniów do szkół oraz rozwozy po zakończonych zajęciach wraz z ilością dziennie przejechanych kilometrach na poszczególnych trasach stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Zaleca się dokonania wizji lokalnej poszczególnych tras. 1.6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, do dnia 15.08.2017 r. otrzyma kserokopię wykazu imiennego uczniów z poszczególnych szkół. Wszelkimi sprawami dotyczącymi biletów miesięcznych dla uczniów zajmuje się Wykonawca. 1.7. Od 01.09.2017 r. godziny rozpoczęcia oraz zakończenia zajęć mogą ulec zmianie. W miesiącu, w którym planowane są ferie zimowe ceny biletów miesięcznych zmniejszone będą o 50%. Zniżka obejmuje jeden miesiąc w przypadku ustalenia ferii na przełomie dwóch miesięcy. 1.8. W miarę posiadanych wolnych miejsc w autobusach Zamawiający dopuszcza przewóz innych pasażerów na terenie gminy Marcinowice wg cen ustalonych przez Wykonawcę. Za przewóz innych pasażerów opłaty pobiera Wykonawca. W przypadku jakichkolwiek problemów wynikających z przewożeniem innych pasażerów Zamawiający może zakazać wykonywania powyższego. 

II.5) Główny kod CPV: 60000000-8 
 Dodatkowe kody CPV: 


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesiącach:    lub dniach: 
lub 
 data rozpoczęcia: 2017-09-01   lub zakończenia: 2018-12-31 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: posiada licencje na wykonanie krajowego transportu drogowego osób obowiązującą w okresie realizacji zamówienia, d/ posiada doświadczenie minimum dwunastu miesięcy w świadczeniu usług przewozowych w zakresie regularnego przewozu osób na podstawie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych wydawanych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o warunkach wykonywania krajowego drogowego przewozu osób (Dz. U. Nr 141, poz. 942 z późn. zm. ) lub z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 z późn. zm.) z wykonywaną pracą przewozową w ilości min. 500.000 wozokilometrów. e/ Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. f/ Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. g/ Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w Art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust.5 PZP. h/ Z treści zobowiązania, o którym mowa w pkt f lub innego dokumentu ma wynikać kwestia regulacji sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, realizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. i/ W przypadku powierzenia realizacji części usług podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania Zamawiającemu nazw i adresów podwykonawców, przed dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Informację banku, w którym Wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzającą wielkość posiadanych środków finansowych (w wysokości sześciocyfrowej) lub zdolność kredytową Wykonawcy (w wysokości sześciocyfrowej) wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: autobusy przeznaczone do realizacji usług przewozowych muszą spełniać wymagania przepisów w sprawie dopuszczenia autobusów do ruchu (na dzień sporządzenia Specyfikacji określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. z późn. zm. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.), b/ autobusy muszą spełniać następujące minimalne parametry techniczne: - 4 autobusy podstawowe przystosowane do przewozu osób, odpowiednio oznakowane, w tym: 3 autobusy minimum 80 miejsc w tym co najmniej 50 siedzących, 1 autobus minimum 70 miejsc w tym minimum 47 siedzących, wyprodukowane po roku 1996. - 1 autobus rezerwowy przystosowany do przewozu osób, odpowiednio oznakowany, minimum 80 miejsc (w tym co najmniej 50 siedzących ) wyprodukowany po roku 1996. - Autobusy (podstawowe i rezerwowy) muszą posiadać co najmniej dwoje drzwi otwieranych automatycznie i nie mogą być autobusami przegubowymi (członowymi). Wykonawca, który wygra przetarg zobowiązany będzie wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela (np. kierownika ruchu, dyspozytora) kompetentnego do podejmowania decyzji, do codziennego kontaktu z Zamawiającym. Zadaniem przedstawiciela będzie także, codzienny bezpośredni nadzór nad pracą kierowców, zapewnienie codziennej kontroli stanu technicznego pojazdów oraz kontrola punktualności wyjazdów autobusów na trasę. b/ W każdym autobusie musi znajdować się sprawny system łączności zewnętrznej ( dopuszcza się posiadanie telefonów komórkowych) zapewniający kierowcy kontakt z przedstawicielem Wykonawcy (kierownikiem ruchu, dyspozytorem). 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 


 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca: - nie podlega wykluczeniu; - spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

/ Aktualny, czyli odzwierciedlający stan faktyczny, dokument dopuszczający do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem (odpis z właściwego rejestru lub odpis zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) – załącznik nr 1. b/ W przypadku podmiotów występujących wspólnie, umowa regulująca współpracę – załącznik nr 2 c/ Kserokopię licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, obowiązującej w okresie realizacji zamówienia – załącznik nr 3 d/ Zobowiązanie wykonawcy o złożenie wniosków o wydanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na linie komunikacyjne wyszczególnione w załączniku nr 1 do SIWZ na okres obowiązywania zamówienia – załącznik nr 4 e/ Wykaz osób odpowiedzialnych za realizacje zamówienia z udokumentowaniem ich doświadczenia i kwalifikacji zawodowych w przedsiębiorstwach zajmujących się świadczeniem usług w zakresie przewozu osób (dotyczy kadry kierowniczej). W firmach jednoosobowych może być to właściciel firmy -minimum 1 osoba – załącznik nr 6 f/ Oświadczenie o zatrudnieniu odpowiedniej liczby kierowców do realizacji zadania(zamówienia)–załącznik nr 7 g/ Wykaz ważniejszych usług przewozowych realizowanych w przewozach regularnych osób na podstawie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych wydanych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (z późn.zm.) o warunkach wykonywania krajowego drogowego przewozu osób lub ustawą z dnia 6 września 2001 r. (z późn.zm) o transporcie drogowym (wykaz ten stanowi doświadczenie oferenta ), świadczonych przez wykonawcę w 2016 roku z podaniem ich zakresu (ilość wykonanych wozokilometrów – wymagane minimum wykonania 500 000 wozokilometrów w roku 2016 wykonywania usług) i dat wykonania oraz ewentualnych odbiorców tych usług w przypadku zawarcia umów na świadczenie usług przewozowych – załącznik nr 8. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kserokopię posiadanych zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych. h/ Wykaz pojazdów (taboru) zgłoszonych do obsługi zadania wraz z dokumentami poświadczającymi ich posiadanie na własność bądź dysponowanie taborem ( leasing bankowy, umowa dzierżawy lub najmu, umowa cywilno – prawna). - kserokopie dowodów rejestracyjnych autobusów (4 podstawowych i 1 rezerwowego ). W dowodzie rejestracyjnym winien być umieszczony wpis o liczbie miejsc w autobusie (siedzące i stojące). Jeżeli takiego wpisu brak w dowodzie rejestracyjnym wykonawca zobowiązany jest do złożenia oprócz dowodu rejestracyjnego innego dokumentu, w którym zapis o ilości miejsc (siedzących i stojących) będzie widniał. Wykonawca zobowiązany jest również do przedłożenia dokumentu (dla każdego autobusu), w którym będzie widniała data jego produkcji. - w przypadku, gdy oferent zgłosi do wykonania usługi autobusy, które nie zostały zarejestrowane w Polsce do oferty należy dołączyć świadectwa homologacji tych pojazdów (w języku polskim)– załącznik nr 9 i/ Informację banku, w którym Wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzającą wielkość posiadanych środków finansowych (w wysokości sześciocyfrowej) lub zdolność kredytową Wykonawcy (w wysokości sześciocyfrowej) wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert– załącznik nr 10 j/ Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące potwierdzenie, że Wykonawca: - nie podlega wykluczeniu; - spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej wraz z Ofertą – załącznik nr 11. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP. k/ Zastrzeżenie Wykonawcy, które informacje zawarte w jego ofercie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania (stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) – załącznik nr 12 l/ Polisę ubezpieczeniową OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 100000 zł – załącznik nr 13 ł/ Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, 5 i 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. Nr 71, poz. 645), składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (przetłumaczone na język polski), potwierdzające odpowiednio, że: 1/. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2/. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 3/. Nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku gdy w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1/, 2/, 3/ oraz § 1 pkt 4 wyżej wspomnianego rozporządzenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. m/ aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, n/oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. o/ Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017r. poz. 570). p/ W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt. „j” składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzić brak podstaw wykluczenia, r/ Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt „j”.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie 
Informacja na temat wadium 
 


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 
 


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 
 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
Nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 
 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 
 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

lata produkcji taboru

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Nie 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

licytacja wieloetapowa 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 
Zastrzeżenie Wykonawcy, które informacje zawarte w jego ofercie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania (stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji) 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-06-12, godzina: 10, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> język polski 
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:  ----------------------------

                                                                                               Dyrektor

                                                                                Zespołu Szkół w Marcinowicach

                                                                                                                             mgr Kazimierz Miś

Załączniki do pobrania: 2017-05-31 10:55:45 - Ogłoszenie - przetarg dowozy uczniowskie 2017 (286.98 kB)
2017-05-31 10:56:03 - SIWZ 2017 (313.95 kB)
2017-06-02 12:01:30 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (141.87 kB)
2017-06-02 12:01:46 - ZMIANA TREŚCI SIWZ (462.99 kB)
2017-06-12 12:05:00 - Informacja o otwarciu ofert (239.39 kB)

Nazwa dokumentu: „Usługi transportowe – organizacja i przewóz uczniów do szkół i placówek oświatowych na terenie gminy Marcinowice poprzez zakup biletów miesięcznych od dnia 01. 09. 2017 r. do dnia 31.12
Podmiot udostępniający: Zespół Szkół w Marcinowicach
Osoba, która wytworzyła informację: Marzena Wojtyniak
Osoba, która odpowiada za treść: Marzena Wojtyniak
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2017-05-31 10:53:23
Data udostępnienia informacji: 2017-05-31 10:53:23
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-12 12:05:06

Wersja do wydruku...

corner   corner