logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Sesje Rady Gminy Marcinowice
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
minusPrzetargi
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2017 > sierpień > 2017-08-09
Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Marcinowice oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Marcinowicach od 1.10.2017 r do 31.12.2019

Usługi związane z odpadami

2017/S 151-312919

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Gmina Marcinowice
021905 2
ul. Juliana Tuwima 2
Marcinowice
58-124
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Fiedler-łeńska
Tel.: +49 748585226
E-mail: gmina@marcinowice.pl
Faks: +49 748585231
Kod NUTS: PL51

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.marcinowice.pl

I.2)Wspólne zamówienie

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.marcinowice.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Marcinowice oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Marcinowicach od 1.10.2017 r do 31.12.2019 r.

Numer referencyjny: OR.271.9.2017

II.1.2)Główny kod CPV

90500000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, a także nieruchomości mieszanych, położonych na obszarze Gminy Marcinowice. W okresie od 1.10.2017 r. do 31.12.2019 r. Szczegółowy zakres zamówienia opisano w SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

Wartość bez VAT: 1 656 000.00 PLN

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

90511000

90512000

90533000

90513100

90514000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL517

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Gminy Marcinowice.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, a także nieruchomości mieszanych, położonych na obszarze Gminy Marcinowice. W okresie wskazanym w pkt 3.1 SIWZ Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru i zagospodarowania w sposób i z częstotliwością określoną w SWIZ każdej ilości następujących rodzajów odpadów komunalnych:

1 odpady komunalne zmieszane (20 03 01),

2 odpady komunalne zbierane selektywnie zawierające frakcje: papieru i tektury, metali, tworzyw sztucznych, opakowań ze szkła i opakowań wielomateriałowych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów kuchennych ulegających biodegradacji (15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39, 20 01 40, 20 01 99, 20 02 01, 20 01 08),

3 meble i odpady wielkogabarytowe, wielkogabarytowy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte świetlówki, zużyte opony (15 01 03, 20 01 21*, 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36, 20 03 07, 20 03 99, 16 01 03),

a także odbioru i zagospodarowania każdej ilości odpadów komunalnych zdeponowanych na terenie PSZOK w Marcinowicach, obejmujących następujące rodzaje odpadów komunalnych:

4 opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) (15 01 10*),

5 zużyte opony (16 01 03),

6 drobne odpady remontowe: odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, szkło budowlane (17 01 01, 17 01 02, 17 02 02),

7 materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 (17 06 04),

8 zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08 (16 05 09),

9 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 (20 01 34),

10 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 (20 01 36),

11 odpady wielkogabarytowe (20 03 07),

12 odpady komunalne zbierane selektywnie zawierające frakcje: papieru i makulatury, metali, tworzyw sztucznych, opakowań ze szkła i opakowań wielomateriałowych (15 01 01, 15 01 04, 15 01 05, 15 01 07, 20 01 01, 20 01 02, 20 01 39),

13 odzież i tekstylia (20 01 10, 20 01 11),

14 odpadowa masa roślinna (02 01 03),

15 odpady kuchenne ulegające biodegradacji (20 01 08),

16 odpady ulegające biodegradacji (20 02 01).

Do zadań Wykonawcy należeć będzie także:

1 wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne – zgodnie z zał. nr 4 do SIWZ,

2 zakup i dystrybucja worków na odpady zbierane w sposób selektywny – zgodnie z zał. nr 4 do SIWZ,

3 sporządzanie harmonogramów odbioru odpadów komunalnych oraz ich dystrybucja,

4 monitorowanie prawidłowości prowadzenia zadeklarowanej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości,

5 zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z: art. 3 ust. 2 pkt 7, art. 3b i art. 3c ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289),

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 14.12.2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2167),Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 25.5.2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz.U. z 2012 r. poz. 676),właściwych uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy.

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie ze SIWZ, obowiązującymi przepisami prawa i umową.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 1 656 000.00 PLN

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/10/2017

Koniec: 31/12/2019

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada:

a) zaświadczenie Wójta Gminy Marcinowice o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289), przy czym wpis musi obejmować wszystkie kody odpadów wymienionych w punkcie 3.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich, oraz

b) aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych niebezpiecznych wydane przez właściwego starostę, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27.4.2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.) lub posiadają wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.), przy czym zezwolenie musi obejmować wszystkie kody odpadów wymienionych w punkcie 3.3, oraz

c) aktualny wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zgodnie z ustawą właściwą w zakresie dotyczącym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Istotne warunki umowy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w zakresie i na warunkach określonych w SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 18/09/2017

Czas lokalny: 09:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 18/09/2017

Czas lokalny: 09:30

Miejsce:

Urząd Gminy Marcinowice

ul. Juliana Tuwima 2

58-124 Marcinowice

Sala Nr 1.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Komisja w składzie: Alicja Synowska – przewodnicząca, Ewa Fiedler-Łeńska, Anna Urbańska.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Listopad 2019.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587777
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587770

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587777
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587770

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587777
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587770

Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

07/08/2017

                                                                                               Wójt Gminy Marcinowice

                                                                                              /-/ Władysław Gołębiowski

Załączniki do pobrania: 2017-08-09 12:56:00 - JEDZ instrukcja wypełniania (1.13 MB)
2017-08-09 13:03:32 - Formularz oferty (60.50 kB)
2017-08-09 13:03:50 - Informacja o grupie kapitałowej (37.00 kB)
2017-08-09 13:09:26 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (44.21 kB)
2017-08-09 13:09:49 - Załącznik Nr 4A (169.00 kB)
2017-08-09 13:10:06 - Załącznik Nr 4B (87.50 kB)
2017-08-09 13:11:38 - Załącznik Nr 4C (7.31 MB)
2017-08-09 13:12:50 - Załącznik Nr 4D (38.50 kB)
2017-08-09 13:13:41 - Załącznik Nr 4E (2.71 MB)
2017-08-09 13:14:46 - Załącznik Nr 4F (4.57 MB)
2017-08-09 13:15:27 - Załącznik Nr 4G (1.65 MB)
2017-08-09 13:16:31 - Załącznik Nr 4H (7.32 MB)
2017-08-09 13:19:41 - Załącznik Nr 5 (253.00 kB)
2017-08-09 13:20:11 - Załącznik Nr 6 (35.00 kB)
2017-08-09 13:20:34 - Załącznik Nr 7 (34.00 kB)
2017-08-09 13:20:50 - Załącznik Nr 8 (36.50 kB)
2017-08-09 15:05:59 - SIWZ (82.08 kB)
2017-08-09 15:06:39 - JEDZ wersja edytowalna (186.00 kB)
2017-08-23 09:00:48 - Zmiana ogłoszenia (69.68 kB)

Nazwa dokumentu: Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Marcinowice oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Marcinowicach od 1.10.2017 r do 31.12.2019
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Urbańska
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Urbańska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2017-08-09 12:17:08
Data udostępnienia informacji: 2017-08-09 12:17:08
Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-23 09:00:54

Wersja do wydruku...

corner   corner