logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus Deklaracja dostepności
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
plus Sesje Rady Gminy Marcinowice
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 28.06.2020
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
minus Raport o stanie Gminy Marcinowice
minus Raporty
minus POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
 INFORMATOR INTERESANTA
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
plus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
minusPrzetargi
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   minus2014
   plus2015
   plus2016
   plus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2014 > maj > 2014-05-28
Przetargi - V Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły -dz. nr 264 o pow. 0,72 ha obręb Zebrzydów nr 45.

WÓJT  GMINY  MARCINOWICE

ogłasza

V  PRZETARG USTNY  NIEOGRANICZONY

 na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Marcinowice.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana budynkiem byłej szkoły oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 264, AM-2 o pow. 0,72 ha, zabudowana budynkiem o pow. użytkowej 265,30 m2 położona w obrębie Zebrzydów nr 45.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Zebrzydów zatwierdzonym  Uchwałą Nr XXXIX/210/10 Rady Gminy Marcinowice z dnia 08.04.2010r.: 4.U- tereny zabudowy usługowej. W części  7.KDD tereny dróg publicznych ulica dojazdowa, w części 1.KDL tereny dróg publicznych ulica lokalna.

Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń, zobowiązań  i praw osób trzecich. Dla nieruchomości urządzona jest Księga Wieczysta Nr  SW1S/00019940/3.

Cena wywoławcza: 259.000,00 zł  w tym: wartość  gruntu: 137.000,00 zł

Wadium: 30.000,00 zł

Minimalne postąpienie: 2.590,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 02.07.2014r. w siedzibie Urzędu Gminy Marcinowice ul. Tuwima 2, pokój nr 1,  o godz. 9.00.

Termin przeprowadzenia poprzednich przetargów: 03.09.2013r., 12.12.2013r.,21.02.2014r., 25.04.2014r.

Warunkiem przestąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Gminy Marcinowice Nr 60 9531 1029 9001 0000 0101 0002 w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 26.06.2014r. ( za dzień wpłaty wadium uważa się dzień wpływu środków na konto Gminy Marcinowice). Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć Komisji Przetargowej w dniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się po zakończeniu przetargu, jednak nie później niż przed upływem  3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia  zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, wpłacone wadium ulega przepadkowi. Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. W przypadku ustanowienia pełnomocnika przez osobę fizyczną, wymagane jest notarialne potwierdzenie pełnomocnictwo. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu. Umowa notarialna może być zawarta wyłącznie z podmiotem, który przetarg wygra.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108).

Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest do poniesienia w gotówce kosztów dotyczących przygotowania nieruchomości do sprzedaży oraz kosztów przeniesienia prawa własności nieruchomości. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w sposób i w formie jaką zastosowano do ogłoszenia o przetargu.

Dodatkowe informacje związane z przetargiem można uzyskać w Urzędzie Gminy Marcinowice, ul. Tuwima  nr 2, pokój nr 11, lub telefonicznie pod nr 74-850-34-83 lub 74-85-85-227, wew. 23. 

Ponadto ogłoszenie o przetargu opublikowane jest na stronach Urzędu Gminy Marcinowice pod adresem: bip.marcinowice.pl 

 

Sporządziła: Beata Staryszak

Ilość odwiedzin: 497
Osoba, która wytworzyła informację: Beata Staryszak
Osoba, która odpowiada za treść: Beata Staryszak
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2014-05-28 12:34:43
Data udostępnienia informacji: 2014-05-28 12:34:43
Data ostatniej aktualizacji: 2014-05-28 12:35:11

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner