logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus Deklaracja dostepności
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
minus Sołtysi i sołectwa
plus Oświadczenia majątkowe
plus Sesje Rady Gminy Marcinowice
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 28.06.2020
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
minus Raport o stanie Gminy Marcinowice
minus Raporty
minus Audyt
minus POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
minus NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
 INFORMATOR INTERESANTA
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
plus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
plus Konsultacje społeczne
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Rejestr Instytucji Kultury
minus Rejestr żłobków i klubów
minus Plan Zamówień Publicznych 2021
minus Plan Zamówień Publicznych 2022
minus Kontrola zarządcza
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
minusPrzetargi
   plus2010
   plus2011
   plus2012
   plus2013
   plus2014
   plus2015
   plus2016
   minus2017
   plus2018
   plus2019
   plus2020
   plus2021
   plus2022
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Przetargi: 2017 > luty > 2017-02-03
Sprzedaż samochodu Żuk A15C

Marcinowice, dnia 03 lutego 2017 roku

 

OR. 271.2/2.2017

WÓJT GMINY MARCINOWICE

OGŁASZA II PISEMNY PRZETARG OFERTOWY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

SAMOCHODU ŻUK A15C

Samochód specjalny pożarniczy bez osprzętu

 

Nazwa i siedziba sprzedającego:

Gmina Marcinowice

ul. Tuwima 2

58-124 Marcinowice

NIP: 884-236-52-90  

 

Przedmiot sprzedaży:

Samochód ŻUK A15C, stanowiący własność Gminy Marcinowice.

Dane identyfikacyjne pojazdu:

Rok produkcji: 1986

Rodzaj paliwa: benzyna

Numer rejestracyjny: DSW 10W6

Pojemność silnika: 2120 cm3

Kolor powłoki lakierowej: czerwony

Liczba miejsc siedzących: 4

Przebieg: 34.280 km

Stan techniczny: pojazd niesprawny technicznie, rozbita przednia szyba, aktualne OC

Pojazd można obejrzeć i zapoznać się z jego stanem technicznym po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu ze sprzedającym (telefon do kontaktu: 600 665 224).

 

Cena wywoławcza:

1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100).

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 1. Złożenie pisemnej oferty z jedną ceną w terminie do dnia 10.02.2017 r. do godz. 10:00 . Oferta powinna zawierać:
  • imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
  • numer PESEL i NIP oferenta,
  • datę sporządzenia oferty,
  • oferowaną cenę,
  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu oraz ze stanem przedmiotu przetargu bądź też ponoszeniu odpowiedzialności za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium

Wzór formularza ofertowego znajduje się w załączeniu do ogłoszenia. Formularz ofertowy można pobrać w siedzibie sprzedawcy lub ze strony internetowej.

Każdy może złożyć tylko jedną ofertę.

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem: Przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu ŻUK A15C. Nie otwierać przed dniem 10.02.2017 r. godz. 10:30”, w Urzędzie Gminy Marcinowice, ul.J.Tuwima 2, 58-124 Marcinowice, w terminie do dnia 10.02.2017 r. do godz. 10:00 .

Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

 1. została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium.
 2. nie zawiera wymaganych danych i dokumentów lub są one niekompletne, nieczytelne bądź budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

 

 1. Wpłacenie wadium w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) przelewem na rachunek bankowy Gminy Marcinowice: BS Marcinowice 60 9531 1029 9001 0000 0101 0002 w terminie do dnia 10.02.2017 r. z dopiskiem „Wadium – samochód ŻUK A15C”. Za termin wpłacenia wadium przyjmuje się dzień wpływu na wskazane konto.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia samochodu, natomiast wadium wniesione przez pozostałe osoby zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zapłacenia pozostałej części ceny nabycia samochodu w terminie 7 dni od dnia przetargu, wadium przepada na rzecz sprzedawcy (Gminy Marcinowice), a przetarg zostanie unieważniony.

 

Pozostałe informacje:

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.02.2017 r. o godz. 10:30 w Urzędzie Gminy Marcinowice –sala nr 1.
 2. Samochód zostanie sprzedany za najwyższą zaoferowaną cenę. Wydanie samochodu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę pozostałej części ceny nabycia i wystawieniu faktury.
 3. W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustny dla oferentów, którzy złożyli te oferty, z kwotą postąpienia nie niższą niż 100 zł. Komisja zawiadomi oferentów, o których mowa o terminie dodatkowego przetargu.
 4. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
 5. Gmina Marcinowice nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanego w przetargu samochodu.
 6. Wszelkie informacje na temat sprzedaży samochodu uzyskać można w Urzędzie Gminy Marcinowice pok. nr 17 oraz telefonicznie pod nr tel. 600 665 224.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu (zamknięcia przetargu) bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.
 8. Ogłoszenie o wyniku przetargu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Marcinowice.

 

 

Załącznik:

- Wzór formularza ofertowego

 

 

Załączniki do pobrania:

2017-02-03 12:38:08 - Formularz oferty (15.68 kB)
2017-02-15 11:28:54 - Wynik postępowania (158.17 kB)

Ilość odwiedzin: 2110
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Urbańska
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Urbańska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2017-02-03 12:36:47
Data udostępnienia informacji: 2017-02-03 12:36:47
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-15 11:29:00

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner