logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
plus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
plus Sesje Rady Gminy Marcinowice
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
minus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
 INNE
minus Jednostki pomocnicze
plus Spółki prawa handlowego
minus Załatwianie spraw obywateli
plus Rejestry i ewidencje
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus Rejestr Instytucji Kultury
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup samochodu na potrzeby Gminy Marcinowice

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego.

 

1.Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Marcinowice

ul.J.Tuwima 2

58-124 Marcinowice

Regon: 890718366  NIP: 8842365290

2.Tryb udzielenia zamówienia

W związku z faktem , iż wartość niniejszego zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości  kwoty 30.000,- euro (netto)  zamówienie nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zgodnie z art.4 ust.8 tejże ustawy . W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2016r. poz 380 z późn. zm.)

 

3.Termin realizacji zamówienia.

Do dnia 20 grudnia 2016r.

 

4.Opis sposobu przygotowania oferty.

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Cena oferty musi zostać przedstawiona jako cena brutto (netto+podatek VAT)

W oferowanej cenie należy uwzględnić wszystkie rabaty i upusty.

Zaoferowana cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Oferta powinna zawierać:

1.Wypełniony formularz stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,

2.Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku podmiotów podlegających wpisowi do KRS, a dla podmiotów nie podlegających wpisowi do KRS – zaświadczenie o wpisie do CEIDG. Wypis z KRS musi wyć wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3.Szczegółowy opis parametrów technicznych samochodu.

4.Pełnomocnictwa do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą i adresem oferenta oraz opisane „Zakup samochodu na potrzeby Gminy Marcinowice”

 

5.Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Marcinowice, ul.J.Tuwima 2, 58-124 Marcinowice, Sekretariat osobiście lub za pośrednictwem poczty, przesyłki kurierskiej w terminie do dnia 12 grudnia 2016r. do godz. 12:00.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 grudnia 2016r. o godz.12.30 w Sali nr 1 Urzędu

Gminy Marcinowice ul.J.Tuwima 2, 58-124 Marcinowice

 

6.Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa samochodu 9-cio osobowego (8+1).

Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

34110000-1 Samochody osobowe.

 

Samochód musi być fabrycznie nowy, wolny od wad prawnych i fizycznych, nienaprawiany, niezarejestrowany i wyprodukowany w roku 2016.

Oferowany pojazd musi spełniać warunki określone w ustawie prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz.U. z 2012r., poz. 1137 z późn. zm.) oraz wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2015r. z późn. zm.)

6.1 – Specyfikacja techniczna  ( parametry minimalne )

            - rok produkcji – 2016 – pojazd fabrycznie nowy

            - silnik Turbo Diesel

- Norma spalin Euro VI

            -  moc silnika min. 110 KM

            - skrzynia biegów manualna

            - klimatyzacja

            - elektryczne szyby

            -  poduszki powietrzne  : czołowe i boczne i oraz kurtyny powietrzne

- układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia

- aktywny tempomat

- automatyczne światła drogowe

            -  komplet opon zimowych

- alarm i dywaniki

- stoliki samolotowe w oparciach foteli

- nawigacja

- pakiet ENTRY

- immobiliser

            -  liczba miejsc siedzących – minimum 8

- regulowane niezależnie oparcia w drugim i trzecim rzędzie

            - oraz inne nie wymienione wyposażenie, jeśli oferowany model samochodu będzie 

           posiadał w wyposażeniu standardowym

 

7. Opis sposobu obliczenia ceny.

Należy podać całkowitą cenę rozumianą jako całkowitą kwotę wydatku ponoszonego przez Zamawiającego – zał. Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

8.Kryteria wyboru ofert.

Ocenie , o której mowa w niniejszym dziale podlegać będą oferty Dostawców, którzy złożyli oferty  zgodne z treścią zapytania ofertowego . Oferty  niezgodne z zakresem przedmiotowym niniejszego zapytania ofertowego nie będą przedmiotem ocen i wyboru oferty najkorzystniejszej.

W celu wyboru oferty  najkorzystniejszej zostaną uwzględnione kryteria:

Kryterium nr 1 – Cena ofert (C) – waga kryterium  85 %

Pod uwagę brana będzie cena brutto samochodu.

Zamawiający określa liczbę punktów uzyskaną w w/w kryterium wg następującego wzoru:

Cena najniższa/cena badanej oferty x 85 pkt.

Kryterium nr 2 – Moc silnika wyrażona w KM – waga kryterium  15 %

Zamawiający określa liczbę punktów uzyskaną w w/w kryterium wg następującego wzoru:

Największa liczba KM/liczba KM oferty badanej x 15 pkt.

Oferent może maksymalnie uzyskać 100,00 punktów za najkorzystniejsza ofertę (maksymalna suma punktów przyznawanych za poszczególne kryteria). Każda następna oferta otrzyma liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą.

 

9.Pozostałe informacje:

6-1                  Minimalny okres gwarancji na układ jezdny (napędowy) – 3 lata , lakier – 3 lat , perforacja nadwozia – 6 lat

6-2      Dostarczenie samochodu do siedziby Kupującego w terminie do dnia 20 grudnia.

6-3      Wraz z dostarczonym samochodem należy dołączyć świadectwo zgodności , kartę pojazdu, oświadczenie producenta o parametrach technicznych, książkę gwarancyjną   samochodu  upoważniającą do serwisu gwarancyjnego w autoryzowanych stacjach obsługi.

 

10.Wynagrodzenie  Dostawcy.

Wynagrodzenie Dostawcy zamówienia ustala się jako ryczałtowe, płatne po podpisaniu protokółu odbioru przez obie strony  jednorazowo przelewem w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

  1. Pracownikami uprawnionymi do kontaktowania się w sprawach zamówienia są: Anna Urbańska  (a.urbanska@marcinowice.pl)

Tomasz Wasilewski (informatyk@marcinowice.pl).

 

Zamawiający, kierując się zasadą równego traktowania uczestników postępowania, a także jednakowego dostępu do informacji , ustala, że jedynie wiążącymi wyjaśnieniami są te, które zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.: www.bip.marcinowice.pl

W toku badania ofert Zamawiający może żądać od Dostawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

  1. Informacje dodatkowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona przez Zamawiającego na stronie BIP Zamawiającego www.bip.marcinowice.pl.

Ponadto Dostawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie poinformowany o tym fakcie na piśmie.

Zgodnie z art. 701 par. 3 Kodeksu Cywilnego zastrzega się , że niniejsze „ Ogłoszenie zapytania ofertowego” , jak też otrzymanie w wyniku niniejszego zapytania „Oferty cenowej” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego i nie łączy się z koniecznością zawarcia przez niego umowy.

Integralną część niniejszego zapytania stanowią następujące dokumenty:

Załącznik  nr 1 – Wzór formularza ofertowego.

 

 

 

 

 

 

Załącznik  nr 1

 

FORMULARZ OFERTY

………………………………………

………………………………………

Nazwa (firma ) Dostawcy

 

………………………………………

Adres Dostawcy

………………………………………

………………………………………

NIP:…………………………………

KRS…………………………………

Nr konta bankowego

………………………………………

nr tel/fax……………………………

adres e-mail:………………………..

                                  

Nazwa i siedziba Zamawiającego:

Gmina Marcinowice,

ul.J.Tuwima 2,

58-124 Marcinowice

Regon: 890718366  NIP: 8842365290

 

W odpowiedzi  na zaproszenie do złożenie oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Zakup samochodu na potrzeby Gminy Marcinowice ,

  1. Oferujemy model samochodu osobowego …………………………….., spełniającego wymagane parametry i wyposażenie, z wynagrodzeniem w kwocie:

Cena z podatkiem od towarów i usług ( brutto ) ………………………zł.

Słownie: …………………………………………………………………………………….

W tym ………………………….. netto

Słownie: …………………………………………………………………………………….

W tym VAT ……………………netto

Słownie: …………………………………………………………………………………….

  1. Oświadczamy, że cena zawiera wszelkie koszty jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia.
  2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.
  3. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty do dnia dostawy przedstawimy homologacje na oferowany samochód.
  4. Przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie do………….
  5. Zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do zawarcia umowy w terminie do 7 dni od otrzymania powiadomienia o wyborze oferty.
  6. Na przedmiot zamówienia udzielamy:

a.………… miesięcy gwarancji na układ jezdny;

b.………… miesięcy gwarancji na powłokę lakierniczą;

c.………… miesięcy gwarancji na perforację elementów nadwozia.

 

  1. Załącznikiem do oferty jest :

a/ specyfikacja techniczna obejmująca ……………….. stron.

b/……………………………………………………………..

c/……………………………………………………………..

d/……………………………………………………………..

 

 

 

 

 

……………………………………….

    (Podpis Oferenta lub osoby upoważnionej

             do jego reprezentowania)

Nazwa dokumentu: Zakup samochodu na potrzeby Gminy Marcinowice
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Urbańska
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Urbańska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2016-12-02 14:48:19
Data udostępnienia informacji: 2016-12-02 14:48:19
Data ostatniej aktualizacji: 2016-12-02 14:54:17

Wersja do wydruku...

corner   corner