logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus Deklaracja dostepności
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
plus Sesje Rady Gminy Marcinowice
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 28.06.2020
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
minus Raport o stanie Gminy Marcinowice
minus Raporty
minus Audyt
minus POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
minus NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
 INFORMATOR INTERESANTA
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
plus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
plus Konsultacje społeczne
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Rejestr Instytucji Kultury
minus Rejestr żłobków i klubów
minus Plan Zamówień Publicznych 2021
minus Kontrola zarządcza
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
pokój nr 2(wejście przez pok. nr 3), tel.: (074) 85-85-226, 85-85-227Wymagane dokumenty
Dokumenty:

Wypełniony formularz wniosku, zawierający informacje dotyczące warunków ustawowych i określonych w uchwale  Rady Gminy Marcinowice, niezbędnych dla uzyskania zezwolenia.

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
1. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,
2. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
3. pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
4.    decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu (lokalu).

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:
1) posiadanie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy  Marcinowice,
2) wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ustawowo określonych wysokościach i terminach,
3) zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych,
4) w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydanego przez gminę,
5) posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu stanowiącego punkt sprzedaży,
6) wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,
7) zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,
8) prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez radę gminy, dotyczące liczby i zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
9) przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się:
dla punktu detalicznego na 2 lata  a dla punktu gastronomicznego na 4 lata.
Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Marcinowice, ul.  Tuwima 2 tel. 074/ 85-85-226, 85-85-227, fax 85-85-231.

Opłaty
Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2008 r. wynoszą:
• 525 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa
• 525 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa )
• 2.100 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.
Opłaty w kolejnych latach ważności zezwolenia - uzależnione są od wielkości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim.
Wniosek o wydanie zezwolenia oraz załączniki do wniosku - nie podlegają opłacie.
Termin i sposób załatwienia
Rozpatrzenie sprawy, wydanie zezwolenia lub jego odmowa, następuje w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku.

Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ).
• Uchwała NR  III/16/02 Rady Gminy Marcinowice  z dnia 20 grudnia 2002 r.
Tryb odwoławczy
Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu.
Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Marcinowice
Wniesienie odwołania - nie podlega opłacie.

Inne informacje
Wniosek opiniowany jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Sprawy załatwiane są w Urzędzie Gminy Marcinowice, ul. Tuwima 2, tel 074/85-85-226, 85-85-227, fax: 074/85-85-231.
W przypadku udzielenia zezwolenia wnioskodawca odbiera decyzję osobiście oraz opłaca stosowną opłatę, w zależności od rodzaju zezwolenia.

Zezwolenie cofa się w przypadku:
1. nieprzestrzegania określonych w ustawie zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych , a w szczególności:
a) sprzedaży i podawania alkoholu osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
b) sprzedaży i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów określonych w art. 14 ust. 3 i 4,
2. powtarzającego się co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy, w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych przez dany punkt sprzedaży, gdy prowadzący ten punkt nie powiadamia organów powołanych do ochrony porządku publicznego,
3. wprowadzenia do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,
4. przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,
5. popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,
6. orzeczenia wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną albo osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.
Przedsiębiorca, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od wydania decyzji o jego cofnięciu.

Zezwolenie wygasa w przypadku:
♦ likwidacji punktu sprzedaży,
♦ upływu terminu ważności zezwolenia,
♦ zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,
♦ zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
♦ niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim do dnia 31 stycznia lub nie dokonania opłaty w ustawowo określonych wysokościach i terminach (w tym wypadku przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło może wystąpić o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia)

Wymagane dokumenty do pobrania w załącznikach poniżej

Nazwa dokumentu: Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Gołębiowska
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Gołębiowska
Osoba, która wprowadzała dane: Anna Urbańska
Data wytworzenia informacji: 2009-01-07 10:11:00
Data udostępnienia informacji: 2009-01-07 10:11:00
Data ostatniej aktualizacji: 2009-01-07 10:11:43

Wersja do wydruku...

corner   corner