logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus Deklaracja dostepności
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
plus Sesje Rady Gminy Marcinowice
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 28.06.2020
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
minus Raport o stanie Gminy Marcinowice
minus Raporty
minus Audyt
minus POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
minus NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
 INFORMATOR INTERESANTA
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
plus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
plus Konsultacje społeczne
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Rejestr Instytucji Kultury
minus Rejestr żłobków i klubów
minus Plan Zamówień Publicznych 2021
minus Kontrola zarządcza
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A AOpłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż  alkoholu I rata 2013r.

Składanie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2012 i dokonywanie opłat za korzystanie z zezwoleń.

Przypominamy przedsiębiorcom o konieczności złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2012 oraz dokonania opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2013 r. - w terminie do dnia 31 stycznia  2013  r. (zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi tekst jednolity: ( tj.Dz.U. nr 70 z 2007r.  poz.473 z późn. zm.).

Nie złożenie oświadczenia i niedokonanie należnej opłaty w terminie do dnia 31 stycznia 2013 r. spowoduje wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

 

Załącznik:

Druk oświadczenia

 

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Samodzielne stanowisko ds. zarządzania kryzysowego i ochrony ludności

pokój nr 15  I piętro, tel.: (74) 85-85-226, 85-85-227, 850-34-99

Na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  ( tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.) wydawane są zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

1) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal)

2) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia)

3) dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć

4) jednorazowe

 

Zezwolenia wydaje się oddzielnie na następujące rodzaje napojów alkoholowych:

1)  do 4,5% alkoholu oraz piwo

2)  powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)

3)  powyżej 18% alkoholu

 

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz wniosku, zawierający informacje dotyczące warunków ustawowych i określonych w uchwale  Rady Gminy Marcinowice, niezbędnych dla uzyskania zezwolenia.

 

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1)       dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.

2)       pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

3)       decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (  tj. Dz. U. 2010 nr 136 poz. 914 z późn. zm.).

Wniosek o wydanie zezwolenia oraz załączniki do wniosku - nie podlegają opłacie.

 

Wniosek złożony bez wymaganych dokumentów ( załączników ) i nieuzupełniony w terminie 7 dni
od dnia doręczenia przedsiębiorcy wezwania, zostanie pozostawiony bez rozpoznania
- podstawa prawna: art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm. ).

 

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest:

1)       posiadanie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy  Marcinowice.

2)       wniesienie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ustawowo określonych wysokościach i terminach.

3)       zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenie na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych.

4)       w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 października każdego roku kalendarzowego objętego zezwoleniem, okazanie przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

5)       posiadanie tytułu prawnego do korzystania z lokalu stanowiącego punkt sprzedaży.

6)       wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu.

7)       zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.

8)       prowadzenie sprzedaży w punkcie sprzedaży spełniającym wymogi określone przez Radę Gminy Marcinowice, dotyczące liczby i zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

9)       przestrzeganie innych zasad i warunków określonych przepisami prawa.

 

Opłaty

Opłaty roczna dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych, na podstawie art.11¹ ust. 2 i 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  ( tj. Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm. ):

• 525 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa

• 525 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu   

   (z wyjątkiem piwa )

• 2.100 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.

 

Opłata roczna dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaży napojów alkoholowych, na podstawie art.11¹ ust. 4 i 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  ( tj. Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm. ): przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia pisemnego  „Oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim” w terminie do dnia 31 stycznia w Urzędzie Gminy w Marcinowicach i na podstawie w/w oświadczenia naliczana jest opłata roczna, i tak zgodnie a art. 11¹ ust. 5:- przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

- 37.500 zł dla napojów o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości

   sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

- 37.500 zł dla napojów o zawartości  od 4,5 % do 18 % alkoholu   (z wyjątkiem piwa ) – wnosi w wysokości

   1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

- 77.000 zł  dla napojów o zawartości powyżej  18 % alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości   

   sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

 

Przedsiębiorcy, którym roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła w/w kwoty wnoszą opłatę:

• 525 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa

• 525 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa)

• 2.100 zł - na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Opłata za poszczególne rodzaje zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia,    31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

 

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się:

na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata  dla punktu detalicznego a dla punktu gastronomicznego nie krótszy niż 4 lata.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Marcinowice, ul.  Tuwima 2 tel. 74/ 85-85-226, 85-85-227, fax. 74/ 85-85-231.

 

Termin i sposób załatwienia

Rozpatrzenie sprawy, wydanie zezwolenia lub jego odmowa, następuje w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku.

Wniosek opiniowany jest przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Marcinowicach.

W przypadku udzielenia zezwolenia wnioskodawca odbiera je osobiście oraz opłaca stosowną opłatę przelewem na rachunek bankowy Gminy Marcinowice, w zależności od rodzaju zezwolenia.

 

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2007 r.

   Nr 70, poz. 473 z późn. zm. ).

• Ustawa kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

• Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( tj. Dz. U. 2010 nr 136 poz. 914 z późn. zm.).

• Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.).

• Uchwała NR  III/16/02 Rady Gminy Marcinowice  z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży  

   napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia  poza miejscem 

   sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na

   terenie Gminy Marcinowice.

Tryb odwoławczy

Od decyzji stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu.

Odwołanie należy złożyć w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wójta Gminy Marcinowice

Wniesienie odwołania - nie podlega opłacie.

 

Wymagane dokumenty do pobrania w załącznikach poniżej

Nazwa dokumentu: Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Osoba, która wytworzyła informację: Elżbieta Gołębiowska
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Gołębiowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2012-07-25 10:11:00
Data udostępnienia informacji: 2012-07-25 10:11:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-01-16 13:12:25

Wersja do wydruku...

corner   corner