logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus Deklaracja dostepności
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
minus Sołtysi i sołectwa
plus Oświadczenia majątkowe
plus Sesje Rady Gminy Marcinowice
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory Samorządowe 2024
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023
minus Referendum 2023
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 28.06.2020
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
minus Raport o stanie Gminy Marcinowice
minus Raporty
minus Audyt
minus POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
minus NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
 INFORMATOR INTERESANTA
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
plus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
plus Konsultacje społeczne
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Rejestr Instytucji Kultury
minus Rejestr żłobków i klubów
minus Plan Zamówień Publicznych 2021
minus Plan Zamówień Publicznych 2022
minus Plan Zamówień Publicznych 2023
minus Kontrola zarządcza
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


PRAWO LOKALNE > Wybory samorządowe 2018

Ogłoszenie naboru do korpusu urzędników wyborczych

Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego nr 61 z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w Województwie Dolnośląskim.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 marca 2018 r.
w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego


INFORMACJA
Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 13 marca 2018 r.
zmieniająca informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Marcinowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 27 marca 2018 r.zmieniająca informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 20 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 lutego 2018r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej i rzeczowej komisarzy wyborczych oraz ich siedzib, a także trybu pracy komisarzy wyborczych

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 marca 2018r. w sprawie powołania komisarzy wyborczych

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie podwyższenia kwoty przypadającej na jeden mandat radnego przy ustalaniu limitu wydatków komitetów wyborczych w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
UWAGA zgłaszanie kandydatów na radnych do 17.09.2018. do godz. 24:00

UCHWAŁA NR XLIII/270/18 RADY GMINY MARCINOWICE z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Marcinowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

UCHWAŁA NR XLIV/274/18 RADY GMINY MARCINOWICE z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie podziału Gminy Marcinowice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

ZAWIADOMIENIE o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców

OŚWIADCZENIE O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW ZAMIERZAJĄCEGO ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW TYLKO W JEDNEJ GMINIE LICZĄCEJ DO 20 000 MIESZKAŃCÓW

Oświadczenie dla pełnomocnika komitetu wyborczego

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania

Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast

Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa 

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Zgłoszenie listy kandydatów na radnych w wyborach do Rady 

LISTA POPARCIA

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA KANDYDOWANIE

OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE

INFORMACJA O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO

OŚWIADCZENIE KANDYDATA — OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ NIEBĘDĄCEGO OBYWATELEM POLSKIM

Obwieszczenie o okręgach wyborczych i siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej

Informacja o miejscach przeznaczonych do plakatowania

INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA KANDYDOWANIE - WÓJT

Zgłoszenie kandydata na Wójta w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE

INFORMACJA O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNEGO

DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Marcinowicach

DYŻURY URZĘDNIKA WYBORCZEGO w Gminie Marcinowice

ZPOW-571-33-18-dot. członkostwa w komisji obwodowej rodziny kandydata

ZPOW-571-19-17-pełnomocnik, os.upoważniona w składach komisji

DYŻURY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Marcinowicach

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Marcinowice z dnia 17 września 2018r. - Informacja o obwodach 

Informacja o losowaniu składów obwodowych komisji wyborczych

Informacja o dodatkowym losowaniu w obwodowych komisjach wyborczych

Informacja o losowaniu numerów

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu I z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie dotyczących zadań i trybu ustalenia wyników głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Marcinowicach z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Marcinowice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Marcinowicach z dnia 2 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Marcinowice zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Zawiadomienie o sprawdzeniu spisu wyborców

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY MARCINOWICE

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW - WYBORY DO RADY GMINY W GMINIE DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Marcinowicach z dnia 22 października 2018r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018r.

W związku z informacjami docierającymi do Gminnej Komisji Wyborczej oraz Urzędu Gminy o wprowadzaniu w błąd wyborców z terenu Gminy Marcinowice, informujemy że na podstawie  art. 427 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) wyborca może udzielić poparcia dowolnej liczbie list kandydatów. W związku z powyższym złożenie podpisu na liście poparcia kandydata na radnego nie stanowi zobowiązania do oddania głosu w wyborach.

 

Więcej informacji na stronie http://pkw.gov.pl/

 

Ilość odwiedzin: 28631
Nazwa dokumentu: Wybory samorządowe 2018
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Wasilewski
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Wasilewski
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2018-02-21 07:40:08
Data udostępnienia informacji: 2018-02-21 07:40:08
Data ostatniej aktualizacji: 2020-10-19 07:45:22

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner