logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus Deklaracja dostepności
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
minus Sołtysi i sołectwa
plus Oświadczenia majątkowe
plus Sesje Rady Gminy Marcinowice
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 28.06.2020
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
minus Raport o stanie Gminy Marcinowice
minus Raporty
minus Audyt
minus POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
minus NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
 INFORMATOR INTERESANTA
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
minus Oświata
   minus Dowóz dzieci - uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół, ośrodków
   minus Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
   minus Konsultacje społeczne
   minus Wniosek o postępowanie egzaminacyjne - Nauczyciel mianowany
   minus Obowiązek szkolny i nauki
   minus Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba dzieci aktualizacja październik 2021
   minus Konsultacje 2022
   minus Rekrutacja 2022
   minus Podstawowa kwota dotacji rok 2022
   minus Podstawowa kwota dotacji 2022 r. - aktualizacja październik 2022 r.
   minus Rekrutacja 2023
   minus Podstawowa kwota dotacji 2023 r.
   minus Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Marcinowicach
plus Nieruchomości
minus Informacje
plus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
plus Konsultacje społeczne
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Rejestr Instytucji Kultury
minus Rejestr żłobków i klubów
minus Plan Zamówień Publicznych 2021
minus Plan Zamówień Publicznych 2022
minus Plan Zamówień Publicznych 2023
minus Kontrola zarządcza
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


Informacja dotycząca dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół

Przepisy prawne: ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 32 ust. 6 ww. ustawy obowiązkiem gminy jest:

zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim oraz dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31 ust. 2 (dotyczy dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym) bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego;

Zgodnie z art. art. 39 ust. 4 ww. ustawy obowiązkiem gminy jest:

 1. zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 127 (obejmuje dzieci i młodzież niepełnosprawne, niedostosowane społecznie i zagrożone niedostosowaniem społecznym, wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy), bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia;
 1. zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17 (dotyczy dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim), a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
  a) 24. rok życia - w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,
  b) 25. rok życia - w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

Zgodnie z art. 39a ust. 1, 4 ww. ustawy obowiązki, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust.4,  gmina spełnia poprzez zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci, młodzieży i uczniów we własnym zakresie tzw. dowóz zbiorowy

albo

poprzez zwrot rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców na podstawie umowy zawartej między wójtem a rodzicami tzw. dowóz indywidualny - własnym pojazdem rodzica

Dowóz indywidualny zgodnie z art. 39 ust. 2 i 3 ww. ustawy:

zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości określonej według wzoru:

 

gdzie:

a

-

liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,

b

-

liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,

c

-

średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu,

d

-

średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu.

 

Dowóz zbiorowy:

 • Usługa świadczona jest przez przewoźnika wybranego w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych
 • Dowóz dzieci odbywa się od poniedziałku do piątku, zgodnie z planem zajęć szkolnych poszczególnych dzieci, organizacją roku szkolnego i realizowanym harmonogramem zajęć w poszczególnych szkołach za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć, dni i ferii świątecznych i dotyczy wyłącznie obowiązkowych zajęć edukacyjnych
 • Dowóz odbywa się w grupach kilkuosobowych i do różnych miejsc na trasie dom-placówka oświatowa i z powrotem
 • Dowóz odbywa się w dokładnie określonych godzinach, uzgodnionych na początku roku szkolnego pomiędzy rodzicem/opiekunem prawnym, a przewoźnikiem na podstawie planu zajęć lekcyjnych. Zmiany godzin dowozu w trakcie roku szkolnego mogą być dokonywane w porozumieniu z przewoźnikiem oraz za zgodą rodziców dzieci dowożonych na danej trasie
 • Po zakończeniu zajęć lekcyjnych opiekun odbiera dziecko od nauczycieli w szkole i po dowiezieniu do miejsca zamieszkania przekazuje pod opiekę rodzica/opiekuna
 • Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do zapewnienia stałego kontaktu telefonicznego z przewoźnikiem
 • Dziecko z rodzicem/opiekunem prawnym lub osobą upoważnioną są zobowiązani do oczekiwania na pojazd w miejscu i czasie ustalonym z przewoźnikiem. Pojazd oczekuje na dziecko w drodze do placówki maksymalnie do 5 minut
 • W przypadku rezygnacji z dowozu dziecka, rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym Urząd Gminy Marcinowice referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Oświaty w formie pisemnej w ciągu 3 dni od dnia rezygnacji.

Rodzice zainteresowani dowozem zbiorowym lub indywidualnym składają w Biurze Obsługi Interesanta w Urzędzie Gminy Marcinowice, ul. J. Tuwima 2, 58-124 Marcinowice następujące dokumenty:    

 

 • wniosek o dowóz dziecka,
 • kserokopię aktualnego orzeczenie o niepełnosprawności dziecka,
 • kserokopię aktualnego orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dziecka,
 • zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, potwierdzające realizację przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego/nauki w danym roku szkolnym , wydane przez dyrektora placówki
 • w przypadku dowozu indywidualnego własnym samochodem osobowym (kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu, kserokopia polisy ubezpieczeniowej OC/NW, kserokopia uprawnienia do kierowania pojazdem)
 • Klauzula informacyjna RODO

 

Załączniki do pobrania: 2022-08-01 12:19:51 - Wniosek (169.04 kB)
2022-08-01 12:20:01 - Klauzula informacyjna (136.64 kB)

Ilość odwiedzin: 11714
Nazwa dokumentu: Dowóz dzieci - uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół, ośrodków
Osoba, która wytworzyła informację: Honorata Błońska
Osoba, która odpowiada za treść: Honorata Błońska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Wasilewski
Data wytworzenia informacji: 2018-07-31 09:32:00
Data udostępnienia informacji: 2018-07-31 09:32:00
Data ostatniej aktualizacji: 2022-08-02 08:17:23

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner