logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus Deklaracja dostepności
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
plus Oświadczenia majątkowe
plus Sesje Rady Gminy Marcinowice
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 28.06.2020
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
minus Raport o stanie Gminy Marcinowice
minus Raporty
minus Audyt
minus POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
minus NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
 INFORMATOR INTERESANTA
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
minus Oświata
   minus Dowóz dzieci - uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół, ośrodków w roku szkolnym 2020/2021
   minus Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
   minus Wniosek o postępowanie egzaminacyjne - Nauczyciel mianowany
   minus Obowiązek szkolny i nauki
plus Nieruchomości
minus Informacje
plus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
plus Konsultacje społeczne
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Rejestr Instytucji Kultury
minus Rejestr żłobków i klubów
minus Plan Zamówień Publicznych 2021
minus Kontrola zarządcza
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW SKŁĄDAJĄCYCH WNIOSKI O DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

  ZMIANY W PRZEPISACH OD 1 WRZEŚNIA 2019 r.

 

Wójt Gminy Marcinowice informuje o najważniejszych zmianach w art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148), które wchodzą w życie dnia 1 września 2019 r.

 

Art. 1, pkt 55 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245) wprowadza zmianę w art. 122 ustawy – Prawo oświatowe:

„55) w art. 122:

a) w ust. 1:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

 

,,2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:

 

a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz.U. z 2018 r. poz. 1267)” – EGZAMIN CZELADNICZY PRZEPROWADZA IZBA RZEMIEŚLNICZA/CECH

 

„b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy" – EGZAMIN ZAWODOWY PRZEPROWADZA OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA,

 

„- dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

 

,,3) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1. ".

 

Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1267) określa:

art. 2 ust. 1.

 

Rzemiosłem jest zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez:

 

1) osobę fizyczną, z wykorzystaniem zawodowych kwalifikacji tej osoby i jej pracy własnej, w imieniu własnym i na rachunek tej osoby - jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, lub

 

2) wspólników spółki cywilnej osób fizycznych w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności gospodarczej - jeżeli spełniają oni indywidualnie i łącznie warunki określone w pkt 1.

 

art. 2 ust. 4. Do rzemiosła nie zalicza się działalności handlowej, usług hotelarskich, działalności transportowej, usług świadczonych w wykonywaniu wolnych zawodów, usług leczniczych oraz działalności wytwórczej i usługowej artystów plastyków i fotografików.

 

art. 2 ust.6. Rzemieślnikiem jest osoba, o której mowa w ust. 1.

 

art. 3 ust. 5. Rzemieślnicy zatrudniający pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle obowiązani są spełniać warunki określone odrębnymi przepisami oraz być członkami jednej z organizacji, o których mowa w art.7 ust.3 pkt 1  tj. CECHY  i 3  tj. IZBY RZEMIEŚLNICZE.

 

UWAGA! Fakt nie zrzeszania się w CECHU nie oznacza, że pracodawca nie jest rzemieślnikiem.

 

Ponadto przypomina się, że zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania z dnia 28 maja 1996 r.  (Dz.U. z 2018 r. poz. 2010)

 

Rozdział 2. Nauka zawodu, § 11

 

ust. 1. Wiedza i umiejętności nabyte przez młodocianego podczas nauki zawodu są sprawdzane w trakcie egzaminu.

 

ust. 2. Młodociany zatrudniony u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem dokształcający się w branżowej szkole I stopnia zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie z zakresu kwalifikacji wyodrębnionej w tym zawodzie, zgodnie z przepisami w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

 

ust. 4. Młodociany zatrudniony u pracodawcy będącego rzemieślnikiem zdaje egzamin kwalifikacyjny na tytuł czeladnika przeprowadzany przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, zgodnie z przepisami w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

 

Rozdział 3. Przyuczenie do wykonywania określonej pracy, § 16

 

ust. 1. Przyuczenie do wykonywania określonej pracy kończy się egzaminem sprawdzającym.

 

ust. 2. Młodociani zatrudnieni u pracodawców niebędących rzemieślnikami składają egzamin, o którym mowa w ust. 1, bezpośrednio u swoich pracodawców.

 

ust. 3. Młodociani zatrudnieni u pracodawców będących rzemieślnikami składają egzamin, o którym mowa w ust. 1, przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej, na zasadach określonych przez Związek Rzemiosła Polskiego.

 

§ 17, ust. 1. Jeżeli wynik egzaminu jest pozytywny, pracodawca lub izba rzemieślnicza wydaje zaświadczenie stwierdzające nabycie umiejętności w wykonywaniu prac, których dotyczyło przyuczenie, oraz określające jego rodzaj, czas trwania i uzyskaną ocenę.

 

Ponadto w artykule 122 ustawy Prawo oświatowe od dnia 1 września 2019 r. po ust. 2 zostanie dodany także ust.2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust.1, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi do 10 000 zł.”;

a punkt 3 otrzyma brzmienie:

„3) kopię odpowiednio dyplomu, certyfikatu lub świadectwa, potwierdzającego zdanie egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu”.

 

W związku ze zmianami w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe w odniesieniu do wniosków składanych od 1 września 2019 r. istotne będzie aby młodociany zdał egzamin przed ODPOWIEDNIĄ KOMISJĄ:

- w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem młodociany zdaje egzamin czeladniczy przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej,

- w przypadku pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem młodociany zdaje egzamin zawodowy przed okręgową komisją egzaminacyjną.

 

Nie spełnienie warunków ww określonych w art. 122 ustawy Prawo oświatowe skutkować będzie odmową przyznania dofinansowania.  

Ilość odwiedzin: 8379
Nazwa dokumentu: Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Osoba, która wytworzyła informację: Honorata Błońska
Osoba, która odpowiada za treść: Honorata Błońska
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Lipińska
Data wytworzenia informacji: 2013-12-17 10:58:51
Data udostępnienia informacji: 2013-12-17 10:58:51
Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-21 14:29:36

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner