logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus Deklaracja dostepności
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
minus Sołtysi i sołectwa
plus Oświadczenia majątkowe
plus Sesje Rady Gminy Marcinowice
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 28.06.2020
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
minus Raport o stanie Gminy Marcinowice
minus Raporty
minus Audyt
minus POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
minus NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
 INFORMATOR INTERESANTA
minus Ewidencja ludności
   minus Stan ludności na dzień 31 grudnia 2022r.
   minus ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY I NA POBYT CZASOWY
   minus WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO ALBO Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO
   minus ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLIETEJ POLSKIEJ ORAZ ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLIETEJ POLSKIEJ
   minus ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY CUDZOZIEMCA
   minus WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW LUB WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH
   minus UDOSTĘPNIANIE DANYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW
   minus ZAMELDOWANIE W TRYBIE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ LUB WYMELDOWANIE W TRYBIE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
   minus NADAWANIE NUMERU PESEL DLA OSÓB UPRAWNIONYVCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW DO POSIADANIA NUMERU PESEL
   minus Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
plus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
plus Konsultacje społeczne
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Rejestr Instytucji Kultury
minus Rejestr żłobków i klubów
minus Plan Zamówień Publicznych 2021
minus Plan Zamówień Publicznych 2022
minus Plan Zamówień Publicznych 2023
minus Kontrola zarządcza
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLIETEJ POLSKIEJ

ORAZ

ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLIETEJ POLSKIEJ

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

pokój nr 24/25, tel. (74) 850-34-97,    85-85-226,    85-85-227

Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony druk „ Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej ” ,  albo

2.  Wypełniony druk „ Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy” ,

3. Do wglądu dowód osobisty lub paszport,

Opłaty:

 Za zaświadczenie na wniosek  pobiera się opłatę skarbową w wysokości  17zł.

Inne informacje:

1.Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej, jest zobowiązany zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego,

2.Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego wyjazdu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót,

3. Zgłoszeń  dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego albo czasowego w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje: w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru i  na zasadach określonych w ustawie  z dnia 17 lutego 2015r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U. z 2017r. , poz. 570). Formularze składane w formie dokumentu elektronicznego są opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym  albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym  ePUAP.

4. Organ dokonujący wymeldowania  z miejsca pobytu stałego lub czasowego nie wydaje osobie zaświadczenia z urzędu o wymeldowaniu z pobytu stałego lub czasowego. Obywatel może uzyskać  zaświadczenie na  własny wniosek,

5. Obowiązek meldunkowy można dopełnić przez pełnomocnika , legitymującego się  pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33§2 ustawy z dnia 14 czerwca 1966r.-Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.) po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.

Podstawa prawna: Art. 36  i 37 ustawy   z dnia 24 września 2010r.o ewidencji ludności (t.j. Dz. U.z  2019r.  poz. 1397),  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia  2017r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego ( Dz. U. z 2017r. , poz. 2411),  ustawa z dnia  16.11.2006r.  o opłacie skarbowej ( t. j. Dz. U. z 2019r. , poz.1000).

Ilość odwiedzin: 6451
Nazwa dokumentu: ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLIETEJ POLSKIEJ ORAZ ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLIETEJ POLSKIEJ
Osoba, która wytworzyła informację: Stanisława Suszko
Osoba, która odpowiada za treść: Stanisława Suszko
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Lipińska
Data wytworzenia informacji: 2015-02-26 13:46:21
Data udostępnienia informacji: 2015-02-26 13:46:21
Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-28 14:41:14

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner