logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus Deklaracja dostepności
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
minus Sołtysi i sołectwa
plus Oświadczenia majątkowe
plus Sesje Rady Gminy Marcinowice
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory Samorządowe 2024
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023
minus Referendum 2023
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 28.06.2020
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
minus Raport o stanie Gminy Marcinowice
minus Raporty
minus Audyt
minus POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
minus NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
 INFORMATOR INTERESANTA
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
minus Oświata
   minus Dowóz dzieci - uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół, ośrodków
   minus Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
   minus Konsultacje społeczne
   minus Wniosek o postępowanie egzaminacyjne - Nauczyciel mianowany
   minus Obowiązek szkolny i nauki
   minus Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba dzieci aktualizacja październik 2021
   minus Konsultacje 2022
   minus Rekrutacja 2022
   minus Podstawowa kwota dotacji rok 2022
   minus Podstawowa kwota dotacji 2022 r. - aktualizacja październik 2022 r.
   minus Rekrutacja 2023
   minus Podstawowa kwota dotacji 2023 r.
   minus Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Marcinowicach
   minus Podstawowa kwota dotacji 2023 r. - aktualizacja październik 2023 r.
plus Nieruchomości
minus Informacje
plus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
plus Konsultacje społeczne
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Rejestr Instytucji Kultury
minus Rejestr żłobków i klubów
minus Plan Zamówień Publicznych 2021
minus Plan Zamówień Publicznych 2022
minus Plan Zamówień Publicznych 2023
minus Kontrola zarządcza
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


INFORMATOR INTERESANTA > Oświata > Obowiązek szkolny i nauki

 

Obowiązek szkolny i nauki

Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r. poz. 910)

Realizacja obowiązku szkolnego:

 • Zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego
 • Obowiązek, o którym mowa wyżej rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat
 • Kontrolowanie spełniania obowiązku, o którym mowa wyżej, należy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka
 • Zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy Prawo oświatowe nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18. roku życia, a obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia
 • Zgodnie z art. 36 ust.1 ustawy Prawo oświatowe, na wniosek rodziców, naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat
 • Zgodnie z art. 36 ust. 8, 10   ustawy Prawo oświatowe obowiązek szkolny spełnia się przez:

- uczęszczanie do szkoły podstawowej publicznej albo niepublicznej

- uczęszczanie do szkoły:

1) za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej

2) przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce

- uczęszczanie odpowiednio do szkoły lub zespołu szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, które prowadzą kształcenie dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego

 • Zgodnie z art. 36 ust. 17 ustawy Prawo oświatowe za spełnianie obowiązku szkolnego uznaje się również udział dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami

Realizacja obowiązku nauki:

 • Zgodnie z art. 36 ust.9 ustawy Prawo oświatowe po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki spełnia się przez:

- uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej

- realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy

 • Zgodnie z art. 36 ust.10, 11 ustawy Prawo oświatowe obowiązek nauki może być spełniany również przez:

-uczęszczanie do szkoły:

1) za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii Europejskiej;

2) przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce

- uczęszczanie odpowiednio do szkoły lub zespołu szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, które prowadzą kształcenie dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego

 • Zgodnie z art. 36 ust.12  ustawy Prawo oświatowe uczeń, który ukończył szkołę ponadpodstawową przed ukończeniem 18. roku życia, może również spełniać obowiązek nauki przez uczęszczanie do szkoły wyższej lub na kwalifikacyjne kursy zawodowe
 • Zgodnie z art. 36 ust. 17 ustawy Prawo oświatowe za spełnianie obowiązku nauki uznaje się również udział dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami

Obowiązki rodziców dziecka uczącego się:

 • Zgodnie z art. 40 ust.1 i 2 ustawy Prawo oświatowe rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć

4) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11 ustawy Prawo oświatowe – dot. spełniania obowiązku szkolnego i nauki w szkołach za granicą, przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą

 

 • Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy, na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie

 

Podmioty kontrolujące spełnianie obowiązku szkolnego:

 • Zgodnie z art. 41 ust. 1. Ustawy Prawo oświatowe dyrektorzy publicznych szkół podstawowych kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodach tych szkół (w tym kontrolują wykonywanie obowiązki rodziców, o których mowa powyżej) oraz prowadzą ewidencję spełniania obowiązku szkolnego a gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie tej gminy, poprzez prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku nauki

Egzekucja spełniania obowiązku szkolnego:

 • Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe, niespełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4 (tj.: obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego), obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • Przez niespełnienie obowiązku, o którym mowa powyżej należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%:

1) dni zajęć w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole podstawowej, szkole ponadpodstawowej lub placówce,

2) zajęć w przypadku spełniania obowiązku nauki poprzez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej, realizowanie obowiązku nauki poprzez przygotowanie zawodowe u pracodawcy, uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły dla dorosłych, uczęszczanie na kwalifikacyjne kursy zawodowe.

 

………………………… dnia ………………

(miejscowość)

 

 

Wójt Gminy Marcinowice

ul. Juliana Tuwima 2

58-124 Marcinowice

 

Na podstawie art.40 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r. poz.910) informuję, że mój/a syn/córka:

 

…………………………………………………….

(imię i nazwisko dziecka)

……………………………………………………….

(rok urodzenia dziecka)

……………………………………………………….

(adres zameldowania dziecka)

……………………………………………………….

(adres zamieszkania dziecka)

 

 

w roku szkolnym 2020/2021 spełnia obowiązek nauki w:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres szkoły, klasa)

 

Jednocześnie zobowiązuję się do powiadomienia Wójta Gminy Marcinowice o wszelkich zmianach w tym zakresie.

 

……………………………………

(czytelny podpis rodzica/opiekuna dziecka)

Ilość odwiedzin: 7589
Nazwa dokumentu: Obowiązek szkolny i nauki
Osoba, która wytworzyła informację: Honorata Błońska
Osoba, która odpowiada za treść: Honorata Błońska
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Lipińska
Data wytworzenia informacji: 2018-11-15 09:18:00
Data udostępnienia informacji: 2018-11-15 09:18:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-08-12 11:28:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner