logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Marcinowice
Choose language:       
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Dane podstawowe
plus Struktura organizacyjna
plus Zakres Kompetencji
minus Deklaracja dostepności
 ORGANA WŁADZY
minus Władze Gminy
plus Rada Gminy
minus Sołtysi i sołectwa
plus Oświadczenia majątkowe
minus Sesje Rady Gminy Marcinowice
   minus Nagrania Sesji
   minus X Sesja Rady Gminy Marcinowice
   minus XI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Marcinowice
   minus XII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Marcinowice
   minus XIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XIV Sesja Rady Gminy Marcinowice
   minus XV NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XVI SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XVII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XVIII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XIX SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XX SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXI SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXIV NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXV NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXVI SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXVII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXVIII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXIX SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXX SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXXI SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXXII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXXIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXXIV SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXXV SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXXVI SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXXVII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXXVIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XXXIX SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XL NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XLI SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XLII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XLIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XLIV SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XLV SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XLVI SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XLVII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XLVIII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus XLIX NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus L SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus LI SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus LII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus LIII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus LIV NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus LV SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus LVI NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus LVII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus LVIII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus LIX SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus LX SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus LXI NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus LXII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus LXIII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus LXIV SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus LXV NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus LXVI SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus LXVII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
   minus LXVIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
 PRAWO LOKALNE
minus Wybory Samorządowe 2024
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023
minus Referendum 2023
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 - 28.06.2020
minus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
minus Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
minus Wybory samorządowe 2018
minus Wybory uzupełniające i referendum 2016
minus Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015
plus Referendum 2015
minus WYBORY PREZYDENCKIE 2015
minus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
minus Wybory Samorządowe 2014
minus Wybory Parlamentarne 2011
minus Wybory Samorządowe 2010
minus Statut
minus Strategia Rozwoju Gminy
plus Budżet
plus Sprawozdania
plus Ochrona środowiska
minus Gospodarka komunalna
minus Publicznie dostępny wykaz danych ochrony środowiska
plus Zagospodarowanie przestrzenne
minus Pozostałe
minus Raport o stanie Gminy Marcinowice
minus Raporty
minus Audyt
minus POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
minus NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2021
 INFORMATOR INTERESANTA
plus Ewidencja ludności
plus Dowody osobiste
plus Sprawy wojskowe
plus Rejestr wyborców
minus Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
plus Oświata
plus Nieruchomości
minus Informacje
plus Podatki
minus Działalność gospodarcza
minus Informacja Publiczna
minus Petycje
plus Informacje dla rolników
plus Organizacje pozarządowe - NGO
minus Interpretacje podatkowe
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Klauzula Informacyjna - RODO
plus Konsultacje społeczne
 INNE
plus Rejestry i ewidencje
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Rejestr Instytucji Kultury
minus Rejestr żłobków i klubów
minus Plan Zamówień Publicznych 2021
minus Plan Zamówień Publicznych 2022
minus Plan Zamówień Publicznych 2023
minus Kontrola zarządcza
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
 Informacje
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plusPrzetargi
plusOgłoszenia
plusObwieszczenia
 Podział administracyjny kraju
 Urzędy pracy w Polsce
 Urzędy skarbowe w Polsce
A A A


INFORMUJE SIĘ MIESZKAŃCÓW GMINY MARCINOWICE

że w dniu 31 stycznia 2023 r. o godz. 11:00

w siedzibie Publicznego Przedszkola ul. Tadeusza Gajcego 8
w Marcinowicach – sala wielofunkcyjna, odbędzie się

LVIII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE

PORZĄDEK OBRAD SESJI  :

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad
 5. Przyjęcie protokołu nr LVII/22 z LVII sesji Rady Gminy Marcinowice z dnia 29 grudnia 2022 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Marcinowice na 2023 rok
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gminy i Inicjatyw Gospodarczych Rady Gminy Marcinowice na 2023 rok
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy Marcinowice na 2023 rok
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Marcinowice na 2023 rok
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Marcinowice na 2023 rok
 11. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany  uchwały Nr LVII/328/22 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień  na rok 2023
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Marcinowice
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu
 14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Marcinowice zadań z zakresu właściwości Powiatu Świdnickiego
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Mickiewicza w Marcinowicach
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Marcinowice do porozumienia międzygminnego dotyczącego sporządzenia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkcjonalnego” (Sustainable Urban Mobility Plan - SUMP)
 18. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/159/20 Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marcinowice
 20. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Marcinowice
 22. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2023 r.
 23. Sprawozdanie Wójta Gminy Marcinowice z działalności w okresie międzysesyjnym
 24. Interpelacje i zapytania radnych
 25. Wolne wnioski i oświadczenia
 26. Informacje dla radnych, sprawy bieżące: sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy Marcinowice za 2022 rok.
 27. Zamknięcie sesji

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy odbędzie się w dniu 31 stycznia 2023 r. o godz. 8:30 w sali wielofunkcyjnej Publicznego Przedszkola w Marcinowicach

Obrady sesji Rady Gminy Marcinowice można śledzić w dniu 31 stycznia 2023 r. od godz. 11:00 na portalu internetowym: https://portal.posiedzenia.pl/marcinowice

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Artur Fiołek

Załączniki do pobrania: 2023-01-24 11:25:10 - uchw. plan pracy kom. budżetu.pdf (112.17 kB)
2023-01-24 11:34:43 - uchw. plan pracy kom. rewiz.docx (18.70 kB)
2023-01-24 11:35:29 - uchw. plan pracy kom. ośw.pdf (113.46 kB)
2023-01-24 11:36:01 - uchw. plan pracy kom.roln.pdf (109.96 kB)
2023-01-24 11:36:52 - uchw. plan pracy kom. skarg.pdf (105.98 kB)
2023-01-25 12:39:18 - uchw. w spr. preliminarzu - zmiana 2023.pdf (140.55 kB)
2023-01-24 11:37:40 - uchw. w spr. rozpatrz.skargi.pdf (107.22 kB)
2023-01-24 11:38:16 - uchw. w spr. określenia stawki za 1 km.pdf (105.80 kB)
2023-01-24 11:38:46 - uchw. w spr. kryt.dochod.Posiłek w szkole i w domu 2023.pdf (125.30 kB)
2023-01-24 11:39:15 - uchw. w spr. przejęcia zadań powiatu.pdf (114.26 kB)
2023-01-30 08:56:46 - projekt mpzp Marcinowice (1.05 MB)
2023-01-24 12:10:20 - uchwała spr. przystąp. do SUMP.pdf (264.37 kB)
2023-01-24 11:46:19 - uchw. w spr. odbioru odp.komun.pdf (169.08 kB)
2023-01-24 11:47:00 - uchw. w spr.zmiany reg.utrzym.czystości .pdf (138.22 kB)
2023-01-24 11:47:41 - uchw.w spr.określ.górnych stawek opłat 1.pdf (132.39 kB)
2023-01-24 15:31:58 - Kom. Budż.sprawozd.za 2022.pdf (122.55 kB)
2023-01-24 15:32:30 - Kom. Rewiz.sprawozd. za 2022.pdf (114.57 kB)
2023-01-24 15:32:54 - Kom. Oświaty.sprawozd. za 2022.pdf (179.20 kB)
2023-01-24 15:33:14 - Kom. Roln. sprawozd.za 2022.pdf (138.73 kB)
2023-01-24 15:33:52 - Kom. Skarg.sprawozd.za 2022.pdf (129.14 kB)
2023-01-27 08:33:42 - uchw.zm.wpf.pdf (1.38 MB)
2023-01-27 08:34:14 - uchw. zmiany budzet.pdf (955.87 kB)
2023-01-30 13:23:10 - autopopr. budzet.pdf (237.81 kB)

Ilość odwiedzin: 1141
Nazwa dokumentu: LVIII SESJA RADY GMINY MARCINOWICE
Osoba, która wytworzyła informację: Honorata Błońska
Osoba, która odpowiada za treść: Honorata Błońska
Osoba, która wprowadzała dane: Honorata Błońska
Data wytworzenia informacji: 2023-01-24 11:21:34
Data udostępnienia informacji: 2023-01-24 11:21:34
Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-30 13:23:34

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner